Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
 
Шановний акціонере!
Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київпроект» будуть проведені 24 квітня 2012 року о 14-00 год. за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, 2-й поверх, актовий зал.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних Зборах відбудеться 24 квітня 2012 року з 11-00 год. до 13-45 год.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах для організації їх персонального повідомлення про Загальні Збори акціонерів складений станом на 16 березня 2012 року.
Порядок денний:
1.        Обрання членів Лічильної комісії.
2.        Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011рік.
3.        Звіт Наглядової ради Товариства за 2011рік.
4.        Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
5.        Затвердження річного звіту Товариства.
6.        Про розподіл прибутку Товариства.
7.        Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Київпроект».
8.        Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт; представнику акціонера, крім того – довіреність власника акцій на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Ви можете ознайомитися у робочі дні з 14-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, б. 16-22, 2-й поверх, приймальна Наглядової ради: тел. 234-43-12.
      Відповідальний за ознайомлення з матеріалами – Зарівна Тетяна Тимофіївна, тел. 234-43-12.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
за 2011 р.
 
 
тис.грн.
 
Період
Найменування показників
Звітний
Попередній
Всього активів
67 022
63 239
Основні засоби
14 603
16 587
Довгострокові фінансові інвестиції
7 862
18 609
Запаси
163
246
Сумарна дебіторська заборгованість
41 620
21 932
Грошові кошти та їх еквіваленти
734
1 696
Власний капітал
56 450
50 715
Нерозподілений прибуток
9 797
4 259
Статутний капітал
12 215
12 215
Довгострокові зобов'язання
626
1 662
Поточні зобов'язання
9 423
10 293
Чистий прибуток (збиток)
5 696
4 259
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6 107 456
6 107 456
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельнисть працівників на кінець періоду (осіб)
89
160
 
 
 
Наглядова Рада
ПАТ «Київпроект»                                                          

Источник: Наглядова Рада
21 березня 2012