Новини

Річна інформація емітента за 2011 рік

 

Річна інформація емітента за 2011 рік.
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
            Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
1.2. Організаційно-правова форма
            Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
            Україна    01030,  м.Київ вул.Богдана Хмельницького, 16-22
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
            04012780
1.5. Міжміський код, телефон та факс
            (044) 234-05-20 (044) 234-05-20
1.6. Електронна поштова адреса емітента
        at@kyivproekt.com.ua
1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
      А 01 № 727264
1.8. Дата державної реєстрації
            18.01.1994
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
       www.kyivproekt.com.ua
1.10. Розмір статутного капіталу емітента
            12 214 912,00
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
77057
67491
Основні засоби (за залишковою вартістю)
15167
17346
Довгострокові фінансові інвестиції
5754
6191
Запаси
243
339
Сумарна дебіторська заборгованість
33904
19681
Грошові кошти та їх еквіваленти
3622
5288
Власний капітал
56230
41404
Статутний капітал
12215
12215
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
9577
-5048
Довгострокові зобов'язання
812
2149
Поточні зобов'язання
18430
21832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,0026
-0.0006
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,002
-6,921
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
6107456
6107456
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість
-
-
у відсотках від статутного капіталу
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
-
-
Вартість чистих активів
56230
41404
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органи управлiння емiтента: За Статутом ПАТ "Київпроект" його органами управлiння є:
1.Вищий орган акцiонерного товариства -Загальнi збори акцiонерiв.
2.Наглядова рада в складi голови Наглядової ради та членiв Наглядової ради.
3.Виконавчий орган –Правління у  складi Голови Правління та членiв Правління.
4.Ревiзiйна комiсiя в складi голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Інформація про посадових осіб емітента.
Голова Наглядової ради – Мануйленко Михайло Іванович
Заступник голови Наглядової ради – Марченко Віктор Миколайович
Члени Наглядової ради:Домбровський Сергiй Степанович, ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "Рокада" в особі представника Родичкіної  Наталії Іванівни, ТОВ "КУА "Iнтер Кепiтал Груп" в особі представникаБондаренка Юрія Івановича
Голова Ревізійної комісії – ТОВ "Київпроект»" в особі Альмужного Володимира Івановича
Члени Ревізійної комісії: Мошківський Олександр Євгенович,  Хрипкова Людмила Анатоліївна
Голова ПравлінняПідгайний Ярослав Михайлович
Перший заступник голови Правління – Бондар Алла Валеріївна
Заступник голови Правління – Боєцький Григорій Олександрович
Члени Правління: Поляков Рем Юхимович, Антонюк Надія Петрівна
Інформація про засновників емітента.
Згідно ст..4 Статуту Товариства, акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, як резиденти так і нерезиденти, які набули права власності на акції Товариства у встановленому законом порядку. Станом на 31.12.2011 р. загальна кількість фізичних осіб 928, Частка в статутному капіталі 53,5%. Загальна кількість юридичних осіб – 4. Частка в статутному капіталі – 46,5%.
4. Інформація про цінні папери емітента
Вид паперу –акції, форма випуску – бездокументарна, тип – прості іменні, кількість – 6107456 шт., номінал одного цінного паперу – 2 грн., відсоток в статутному капіталі – 100%, фактів лістингу цінних паперів в звітному році не було.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України у звітному році не відбувалося.
6. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори відбулися 21.04.2011 р., кворум зборів – 82,38%. Позачергові відбулися 29.08.2011 р. , кворум зборів – 77,47%., 28.10.2011 р., кворум зборів – 73,16%. Позачергові збори, оголошені на 30.09.2011р. не відбулися ( не було кворуму).
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди у звітному році не нараховувалися і не виплачувалися.
 
8. Інформація щодо аудиторського висновку
      Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською фірмою Приватне підприємство «АУДИТ – 777»,  ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31569737.  Аудиторська фірма діє на підставі: Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2678, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 22 червня 2001р. рішення аудиторської палати № 102,  термін чинності Свідоцтва продовжено до 31 березня 2016р. рішенням Аудиторської палати  України № 229/4 р.;Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія АБ  № 000562 від 06.09.2007 р.,  до 18.05.2011 р. термін дії свідоцтва продовжено з 28.04.2011р. до 31.03.2016р. рішення№469 від 28.04.2011р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Подвойського, буд. 10, кв. 65, телефон (044)440-70-71, (044)440-96-84, e-mail:
             Наслідки аудиторської перевірки ПАТ «Київпроект» підтверджують, що показники балансу при складанні консолідованої фінансової звітності дають дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та власного капіталу. Консолідована фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичний фінансовий стан ПАТ «Київпроект» та його дочірніх підприємств станом на 31 грудня 2011р. у відповідності  до  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 р. №176, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 12 серпня 1999 р. за №553/3846, який  визначає порядок складання і загальні вимоги до розкриття інформації, щодо складання консолідованої фінансової звітності та згідно з вимогами чинного законодавства, що регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку, складання консолідованої фінансової звітності підприємствами в Україні. За результатами аудиторської перевірки не виявлено ознак шахрайства чи навмисного викривлення  показників консолідованої фінансової звітності за 2011рік.ПАТ «Київпроект» та дочірні підприємства мають стабільний фінансовий стан для подальшої діяльності на протязі 12 наступних місяців.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2012 р .
Річна інформація опублікавана на сторінці  мережі Інтернет    -   www.kyivproekt.com.ua
.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова Правлiння
 
Підгайний Ярослав Михайлович
 
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
 
М.П.
26.04.2012
 
 
(дата)
 

 

Источник: Правління
27 квітня 2012