Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере!

23 квітня 2013 року о 14-00 год. відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київпроект» за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, 2-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться у день Зборів з 11-00 год. до 13-45 год.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства», визначено 17 квітня 2013 року.

 

 

Порядок денний:

1.       Обрання членів Лічильної комісії.

2.       Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012рік.

3.       Звіт Наглядової ради Товариства.

4.       Звіт та висновки Ревізійної комісії.

5.       Затвердження річного звіту Товариства.

6.       Про розподіл прибутку Товариства.

7.       Про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

8.       Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

9.       Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.

10.    Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

11.    Про внесення змін до Положення про Правління Товариства.

12.    Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

13.    Зменшення кількісного складу Наглядової ради.

14.    Про обрання членів Наглядової ради.

15.    Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

16.    Про обрання членів Ревізійної комісії.

Для реєстрації акціонеру (представнику) необхідно мати паспорт; представнику акціонера, крім того – довіреність власника акцій на право участі та голосування, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Ви можете ознайомитися у робочі дні з 14-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22, 2-й поверх, приймальна Наглядової ради.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Зарівна Тетяна Тимофіївна, тел. 234-43-12.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Київпроект

за 2012 р.

 

 

тис.грн.

 

Період

Найменування показників

Звітний

Попередній

Всього активів

69 983

67 022

Основні засоби

13 653

14 603

Довгострокові фінансові інвестиції

8 857

7 862

Запаси

229

163

Сумарна дебіторська заборгованість

43 363

41 620

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 002

734

Власний капітал

63 318

56 450

Нерозподілений прибуток

16 601

9 797

Статутний капітал

12 215

12 215

Довгострокові зобов'язання

162

626

Поточні зобов'язання

5 932

9 423

Чистий прибуток (збиток)

6 486

5 696

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6 107 456

6 107 456

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

90

89

 

 

Наглядова рада

ПАТ «Київпроект»

19 березня 2013