Новини

Річна інформація емітента за 2012 рік

Річна інформація емітента  за 2012 рік 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

м. Київ , Шевченкiвський р-н, 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

04012780

1.5. Міжміський код та телефон емітента

(044) 234-05-20

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

А 01 № 727264

1.7. Дата державної реєстрації

18.01.1994

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com.ua

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

94431

73243

Основні засоби (за залишковою вартістю)

18996

19915

Довгострокові фінансові інвестиції

2443

2443

Запаси

358

243

Сумарна дебіторська заборгованість

42433

36016

Грошові кошти та їх еквіваленти

16498

3622

Власний капітал

56349

52671

Статутний капітал

12215

12215

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9632

6018

Довгострокові зобов'язання

1596

1888

Поточні зобов'язання

34443

16720

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

1.14

0.85

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1.14

0.85

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

6107456

6107456

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

-

-

у відсотках від статутного капіталу

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

Вартість чистих активів

56349

52671

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.

За Статутом ПАТ "Київпроект" його органами управлiння є:

1. Загальнi збори Товариства - вищий орган Товариства;

2. Наглядова рада Товариства - орган контролю та регулювання дiяльностi виконавчого органу Товариства;

3. Правлiння - виконавчий орган Товариства;

4. Ревiзiйна комiсiя - орган контролю Товариства.

Інформація про посадових осіб емітента.

Голова Наглядової Ради - Мануйленко Михайло Iванович ;
Заступник Голови Наглядової Ради - Марченко Вiктор Миколайович ;
Член Наглядової ради - ТОВ "Сталькон-М" (код 35624073)
, в особі Даян Гранта Тіграновича;
Член Наглядової ради - ТОВ "КУА "Iнтер Кепiтал Груп" (код 34696299), в особі Бондаренка Юрія Івановича;
Член Наглядової ради - ЗАТ "АСК "Рокада" (код 20005459), в особі Родичкіної Наталії Іванівни;
Голова Правлiння - Пiдгайний Ярослав Михайлович ;
Перший Заступник
 Голови Правлiння - Бондар Алла Валерiївна ;
Заступник Голови Правлiння - Боєцький Григорiй Олександрович ;
Заступник Голови Правлiння  - Крайневська Оксана Володимирiвна ;

Член Правлiння - Поляков Рем Юхимович ;
Головний бухгалтер – Єгорова Світлана Іванівна.

Інформація про засновників емітента.

Згідно ст.4 Статуту Товариства, акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, як резиденти так і нерезиденти, які набули права власності на акції Товариства у встановленому законом порядку. Станом на 01.01.2013р. обліковується 935 власників цінних паперів, з них:

Юридичні особи:
- 10 юридичних осіб володіють 4 381 535 простих іменних акцій, що становить  71,7407 % від загальної кількості.
Фізичні особи:
- фізичні особи володіють 1 725 921 простих іменних акцій, що становить 28,2593 % від загальної кількості.


 

4. Інформація про цінні папери емітента

Вид паперу – акції, форма випуску – бездокументарна, тип – прості іменні, кількість – 6107456 шт., номінал одного цінного паперу – 2 грн., відсоток в статутному капіталі – 100%, фактів лістингу цінних паперів в звітному році не було.

 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України в звітному році не відбувалося.

 

6. Інформація про загальні збори

Чергові загальні збори відбулися 24.04.2012р. , кворум зборів – 80,46 %.

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

1526864.00

0.000

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0.250

0.000

0.250

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

1441717.06

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

-

-

28.04.2012

-

Дата виплати дивідендів

-

-

24.10.2012

-

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 24.04.2012 р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. 28.04.2012 р. - дата складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв. Сума дивiдендiв на 1 просту акцiю, грн. становить - 0,25 коп. Термiн проведення виплат до 24 жовтня 2012 року.

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

  Аудиторську перевiрку здiйснено незалежною аудиторською фiрмою:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київаудит", iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 01204513.

  Аудиторська фiрма дiє на пiдставi:

- Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 р. № 221/3 термiном до 04.11.2015 р.

-Аудиторська фiрма ТОВ «КИЇВАУДИТ» має Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, серiї АБ № 001321, видане ДКЦПФР 15 лютого 2011 року, термiн чинностi до 04.11.2015 року.

    Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306 , телефон : (044) 287-70-55, 287-42-94, e-mail: office@kievaudit.com

Аудитором узгодженi умови, щодо стратегiї проведення аудиту фiнансової звiтностi з керiвництвом Товариства.

    Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Київпроект "(Витяг з Протоколу № 6 від 30.01.2013р.)  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київаудит" - аудиторська фiрма обрана в якостi незалежного аудитора Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Київпроект".

 

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо попередньої консолідованої фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВПРОЕКТ»

станом на 31 грудня 2012 року

Адресат:

Акціонери  ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»

Управлінський персонал  ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»

Національна  комісія  з цінних паперів та фондового ринку України

 

Вступний параграф

Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору  № 179/13-13 від 25 січня 2013 року провела аудит попередньої консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ»   (далі – Товариство), що додається, яка включає: Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові  результати за 2012 рік, Звіт про інший сукупний дохід за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіт про власний капітал за 2012 рік, Примітки до фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(с)БО) на Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ).

 Концептуальною основою цієї попередньої консолідованої фінансової звітності є облікові політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(с)БО на МСФЗ, допущення прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема, в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів, встановлених МСБО 1.   

 Попередня консолідована фінансова звітність була складена управлінським персоналом на основі концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на МСФЗ, в рамках переходу на звітування відповідно до МСФЗ.

 Концептуальна основа спеціального призначення та положення облікової політики Товариства розкриті у примітках № 7 «Принципи облікової політики», № 8 «Перехід на нові та переглянуті стандарти»  та  № 9 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня консолідована фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана при підготовці першої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року, з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

 

         Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і подання цієї попередньої консолідованої фінансової звітності у відповідності до вищезазначеної концептуальної основи  спеціального призначення, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання попередньої консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність  аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (надалі – Міжнародні стандарти аудиту або МСА).

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази  для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, попередня консолідована фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року складена, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітках № 7 «Принципи облікової політики», № 8 «Перехід на нові та переглянуті стандарти»,  № 9 «Перше застосування МСФЗ», включаючи припущення управлінського персоналу щодо  стандартів  та тлумачень, що, як очікується  будуть чинними на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

 

Директор  ТОВ «КИЇВАУДИТ»                              Н. І. Іщенко

(Сертифікат аудитора серії  «А» № 005559)

Сертифікат аудитора банків № 0026)

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 29.04.2013р. Річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується за адресою : www.kyivproekt.com.ua.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Голова Правлiння

 

 

 

Пiдгайний Ярослав Михайлович

 

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2013

(дата)

 

 

 

Источник: Правління
29 квітня 2013