Новини

Консолідована фінансова звітність за 2012 рік

                                                                                                                                                                                               Додаток  до Положення (стандарту)

                                                                                                                                                                                                 бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2013

              01

01

Підприємство     Публічне акціонерне товариство «Київпроект»  

за ЄДРПОУ

04012780

Територія                Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності  діяльність у сфері архітектури

за КВЕД

71.11

Середня кількість працівників    595

Одиниця виміру:      тис. грн.

 

   Адреса: 01030, м. Київ, вул.. Б. Хмельницького, 16-22

 

  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

 

БАЛАНС

(консолідований)

на 31 грудня 2012 року


 

                                                                                    Форма № 1                    Код за ДКУД

1801001


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

       залишкова вартість

010

175

295

       первісна вартість

011

690

883

       накопичена амортизація

012

(515)

(588)

Незавершені капітальні інвестиції

020

273

489

Основні засоби:

 

 

 

       залишкова вартість

030

19 915

18 996

       первісна вартість

031

43 443

42 924

       накопичена амортизація

032

(23 528)

(23 928)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

       справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

       первісна вартість

036

-

-

       накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

       які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

       інші фінансові інвестиції

045

2 443

2 443

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

       первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

       знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

153

115

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом І

080

22 959

22 338

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

243

358

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

10 277

12 585

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

       чиста реалізаційна вартість

160

8 878

12 870

       первісна вартість

161

9 987

14 996

       резерв сумнівних боргів

162

(1 109)

(2 126)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з:

 

 

 

       з бюджетом

170

132

146

       за виданими авансами

18

2 800

2 937

       з нарахованих доходів

190

-

-

       із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

24 206

26 480

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

-

-

       в національній валюті

230

3 620

16 496

       у тому числі в касі

231

-

-

       в іноземній валюті

240

2

2

Інші оборотні активи

250

126

219

Усього за розділом ІІ

260

50 284

72 093

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

73 243

94 431

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

12 215

12 215

Пайовий капітал

31

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

32 916

32 670

Резервний капітал

340

1 522

1 832

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6 018

9 632

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом І

380

52 671

56 349

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

1 964

2 043

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

1 964

2 043

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

-

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

1 888

1 596

Інші довгострокові  зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

1 888

1 596

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

530

3 185

4 545

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

-

-

       з одержаних авансів

540

5 740

17 262

       з бюджетом

550

2 867

5 504

       з позабюджетних платежів

560

2

2

       зі страхування

570

798

986

       з оплати праці

580

2 515

2 947

       з учасниками

590

-

124

       із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

1 613

3 073

Усього за розділом ІV

620

16 720

34 443

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

73 243

94 431

            

(1) Визначається    в   порядку,   встановленому   спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  у   галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___.

 

 

Голова Правління             Підгайний Я.М.

 

Головний бухгалтер             Єгорова С.І.

                                                                 Додаток  до Положення (стандарту)

                                                                                                                                                                                                                          бухгалтерського обліку 3

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство  Публічне акціонерне товариство «Київпроект»  

за ЄДРПОУ

04012780

Територія Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності діяльність у сфері архітектури

за КВЕД

71.11

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

v

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

               

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

(консолідований)

за 2012 рік  

 

                                                                                    Форма № 2                    Код за ДКУД

1801003

 

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

68 308

-

Податок на додану вартість

015

(11 385)

-

Акцизний збір

020

-

-

 

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

035

56 923

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(41 107)

-

Валовий:                                                                                прибуток

050

15 816

-

збиток

055

-

-

Інші операційні  доходи

060

1 748

-

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

161

 

-

Адміністративні витрати

070

(9 331)

-

Витрати на збут

080

(1)

 

Інші операційні  витрати

090

(2 216)

-

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:                                                             прибуток

100

6 016

-

збиток

105

-

-

Дохід від участі в капіталі

110

 

-

Інші фінансові доходи

120

496

-

Інші доходи

130

189

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

 

-

Інші витрати

160

(190)

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                                                                                прибуток

170

6 511

-

збиток

175

-

-

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або  від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

 

-

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або  від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

 

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(1 302)

-

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:                                                                                прибуток

190

5 209

-

Збиток

195

-

-

Надзвичайні:                                                                                доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий                                                                                       прибуток

220

5 209

-

збиток

225

-

-

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

 

ІІ. Елементи операційних витрат

 

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

4 395

Витрати на оплату праці

240

28 445

Відрахування на соціальні заходи

250

9 973

Амортизація

260

1 270

Інші операційні витрати

270

8 572

Разом

280

52 655

 

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

6 107 456

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

6 107 456

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0,85

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0,85

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

_______________

 (1) З  рядка  130  графа  3  Дохід,  пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

 

 

Голова Правління             Підгайний Я.М.

 

Головний бухгалтер             Єгорова С.І.

       

 


Звіт про інший сукупний дохід

(консолідований)

за 2012 рік

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Чистий прибуток/збиток

 

5209

Інший сукупний дохід:

 

 -

 -

Переоцінка фінансових інвестицій, доступних для продажу

 

 -

 -

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

 

 -

 -

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

 

 -

 -

Усього сукупний дохід рік

 

 -

 -

Усього сукупний прибуток/збиток за рік

 

 5209

 -

 

 

Голова Правління             Підгайний Я.М.

 

Головний бухгалтер             Єгорова С.І. 

 

                                                                                                                              Додаток до Положення (стандарту)

                                                                                                              бухгалтерського обліку 4

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство  Публічне акціонерне товариство «Київпроект»  

за ЄДРПОУ

04012780

Територія Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності діяльність у сфері архітектури

за КВЕД

71.11

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

               


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

(консолідований)

за 2012 рік

 

      

                                                                                    Форма № 3                                                 Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

58 506

-

Погашення векселів одержаних

015

-

-

Покупців і замовників авансів

020

22 526

-

Повернення авансів

030

96

-

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

18

-

Бюджету податку на додану вартість

040

-

-

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

-

-

Отримання субсидій, дотацій

050

-

-

Цільового фінансування

060

169

-

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

79

-

Інші надходження

080

615

-

Витрачання на оплату:

 

 

-

Товарів (робіт, послуг)

090

(10 452)

 

Авансів

095

(864)

-

Повернення авансів

100

(4 684)

-

Працівникам

105

(23 010)

-

Витрат на відрядження

110

(17)

-

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(9 896)

-

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(2 781)

-

Відрахувань на соціальні заходи

125

(11 296)

-

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

(4 267)

-

Цільових внесків

140

-

-

Інші витрачання

145

(543)

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

14 199

-

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

14 199

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

фінансових інвестицій

180

-

-

необоротних активів

190

-

-

майнових комплексів

200

-

-

Отримані:

 

 

 

відсотки

210

4

-

дивіденди

220

-

-

Інші надходження

230

-

-

Придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

240

-

-

необоротних активів

250

(26)

-

майнових комплексів

260

-

-

Інші платежі

270

-

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

(22)

-

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

(22)

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

-

-

Отримані позики

320

1 457

-

Інші надходження

330

1 459

-

Погашення позик

340

(1 413)

-

Сплачені дивіденди

350

(945)

-

Інші платежі

360

(1 859)

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

(1 301)

-

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

(1 301)

-

Чистий рух коштів за звітний період

400

12 876

-

Залишок коштів на початок року

410

3 622

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

16 498

-

Голова Правління             Підгайний Я.М.

 

Головний бухгалтер             Єгорова С.І.

                                                                                                                                  Додаток до Положення (стандарту)

                                                                                                                                                  бухгалтерського обліку 5

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект»  

за ЄДРПОУ

04012780

Територія  Шевченківський р-н м. Києва

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств

за СПОДУ

6024

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності діяльність у сфері архітектури

за КВЕД

71.11

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

v

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

               

 

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

(консолідований)

  за 2012 рік

 

                                                                                    Форма № 4                   Код за ДКУД

1801005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Правління
29 квітня 2013