Новини

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

 

Шановний акціонере!
16 липня 2013 року о 10-00 год. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київпроект» за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, 2-й поверх, актовий зал.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться у день Зборів з 08-00 год. до 09-45 год.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства», визначено 09 липня 2013 року.
Порядок денний:
1.                    Обрання членів Лічильної комісії.
2.                    Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012рік.
3.                    Звіт Наглядової ради Товариства.
4.                    Звіт та висновки Ревізійної комісії.
5.                    Затвердження річного звіту Товариства.
6.                    Про розподіл прибутку Товариства.
7.                    Про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
8.                    Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9.                    Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
10.                 Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
11.                 Про внесення змін до Положення про Правління Товариства.
12.                 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
13.                 Зменшення кількісного складу Наглядової ради.
14.                 Про обрання членів Наглядової ради.
15.                 Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16.                 Про обрання членів Ревізійної комісії.
 
Для реєстрації акціонеру (представнику) необхідно мати паспорт; представнику акціонера, крім того – довіреність власника акцій на право участі та голосування, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Ви можете ознайомитися у робочі дні з 14-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22, 2-й поверх, приймальна Наглядової ради.
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Зарівна Тетяна Тимофіївна, тел. 234-43-12
 
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Київпроект
за 2012 р.
 
 
тис.грн.
 
Період
Найменування показників
Звітний
Попередній
Всього активів
69 983
67 022
Основні засоби
13 653
14 603
Довгострокові фінансові інвестиції
8 857
7 862
Запаси
229
163
Сумарна дебіторська заборгованість
43 363
41 620
Грошові кошти та їх еквіваленти
3 002
734
Власний капітал
63 318
56 450
Нерозподілений прибуток
16 601
9 797
Статутний капітал
12 215
12 215
Довгострокові зобов'язання
162
626
Поточні зобов'язання
5 932
9 423
Чистий прибуток (збиток)
6 486
5 696
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6 107 456
6 107 456
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
90
89
 
Наглядова рада ПАТ «Київпроект»
 

14 червня 2013