Новини

Окрема фінансова звітність за 2013 рік (за МСФЗ)

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ

Публічного акціонерного товариства
«КИЇВПРОЕКТ»
за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року
 (в тисячах українських  гривень)
1. Загальні відомості про товариство.
1.1. Назва:
       Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
1.2. Організаційно-правова форма:
       Акціонерне товариство
 1.3. Місцезнаходження:
        Україна, 01030, місто  Київ, вул..  Богдана Хмельницького, 16-22
1.4. Публічне акціонерне товариство «Київпроект», засноване згідно з наказом  Управління комунального майна міста Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації ) від 28 грудня 1993року №176 шляхом перетворення державного підприємства –Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у відкрите акціонерне товариство «Київпроект», відповідно до розпоряджень Представника Президента України в м.Києві від 13.08.1993р. №862 «Про порядок корпоратизації підприємств комунальної власності» та від 23.09.93р. №1018  «Про затвердження переліку підприємств комунальної власності, що підлягають корпоратизації , та графіку її проведення». Товариство зареєстровано Старокиївською державною адміністрацією м.Києва 18.01.1994р. та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 28.09.2004р. номер запису в ЄДР №1 074 120 0000 001490. Рішенням загальних зборів акціонерів від 02.11.2010року, Протокол №19, повне найменування Товариства змінено та затверджено нове: Публічне акціонерне товариство «Київпроект» та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 29.11.2010р. номер запису в ЄДР №1 074 105 0017 001490. Проведена заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку зі зміною назви юридичної особи серія А01 №727264.
1.5. Вищим органом управління ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» є  Загальні збори акціонерів
1.6. Середня кількість працівників протягом 2013 року складала – 87 осіб, станом
        на 31.12.2013 р. – 91 особа.
1.7. Основні види діяльності:
-         надання в оренду власного нерухомого майна (КВЕД 68.20);
-         діяльність у сфері архітектури (КВЕД  71.11);
-         діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД  71.12).
1.8. Ліцензії
 
 
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
 
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури
Серія АГ № 573024
30 грудня 2010 р.
Державна архітектурно-будівельна інспекція Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
7 липня 2015 р.
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
Серія АГ № 595573
23 вересня 2011 р.
Державна інспекція техногенної безпеки України
Необмежений з 21.09.2011 р.
 
2. Інформація про корпоративне управління, у відповідності до Закону України  «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
Система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту Товариства
Стан корпоративного управління задовільний.
В Товаристві функціонують наступні органи  корпоративного управління:
·          Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
·          Наглядова рада – орган Товариства, що контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює захист прав акціонерів Товариства;
·          Правління - виконавчий орган Товариства;
·          Ревізійна комісія – орган, що проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
В Товаристві  є корпоративний секретар – особа, яка вiдповiдає за взаємодію акціонерного товариства з  акціонерами.
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється  відповідно до  Статуту.
В Товаристві розроблені наступні внутрішні положення:
-       Положення про Загальні збори акціонерів;
-       Положення про Наглядову Раду;
-       Положення про Правління;
-       Положення про Ревізійну комісію.
 
Правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акцiонерiв Товариства, а також прийняття ними рішень закріплено в  Статуті  Товариства  та Положенні про Загальні збори акціонерів. Позачергові  загальні збори, оголошені на 17.06.2013 р. та 16.07.2013 р., також  не відбулися за відсутності кворуму акціонерів.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня. У звітному році  чергові загальні збори були оголошені на 24.04.2013 р. Збори не відбулися за відсутності кворуму акціонерів.
До Наглядової ради загальними зборами акціонерів обрано 5 осіб. Фактична  періодичність засідань наглядової ради вiдповiдає вимогам ст. 55 Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам  Статуту, згідно з якими засідання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.
Згідно із Законом України «Про акцiонернi товариства», Наглядова рада акціонерного  товариства може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього  аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада Товариства не  приймала рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього  аудитора.
До складу Правління обрано 5 осіб: Голова Правління, перший заступник Голови Правління, члени Правління, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та положенням Статуту. Протягом звітного року Правління Товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.
Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв, що вiдповiдає вимогам ст. 33 Закону  України «Про акціонерні товариства» щодо виключної компетенції загальних зборів.  До складу Ревізійної комісії обрано 3 особи, що відповідає ст. 73 Закону України «Про  акціонерні товариства» та положенням  Статуту.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного  року здійснювався Ревізійною комісією.
Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за  2013 рік.
 
Інформація про випадки виявленого шахрайства.
Протягом 2013 року системою корпоративного управління товариства не було виявлено фактів шахрайства ні з боку працівників товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу товариства, ні з боку третіх осіб.
 
 3.  Економічне середовище
    Товариство  усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які будуть стримувати або стимулювати його розвиток. Керівництво товариства вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових зовнішніх та внутрішніх факторів.
Фактори зовнішнього середовища:  політична та економічна криза,темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика НБУ;  рівень грошових доходів населення, величина та динаміка заборгованості  по виплаті заробітної плати, пенсій; платіжна дисципліна; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство), її стабільність і прозорість; кредитоспроможність та платоспроможність клієнтів товариства; ступінь розвитку фондового ринку; інвестиції та приватизаційні процеси; розвиненість відносин з інститутами держави та суспільства; тенденції розвитку підприємницької діяльності, ступінь розвитку жорстокої конкуренції в центрі та регіонах.
Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління  товариством, та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність товариства  в різних сегментах ринку; рівень  ризику по операціях з покупцями; структура, строковість, стабільність та вартість ресурсів; рівень розвитку інформаційної системи товариства, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр  продукції та послуг, їх якість і вартість.
Існуючий вищеописаний стан економіки країни та тенденції її розвитку дозволяють зробити найбільш точним лише короткочасний  прогноз зовнішнього середовища, в якому  буде діяти товариство, в залежності від  змін якого необхідно буде  вносити корективи у перелік поставлених завдань та комплексу заходів по їх реалізації.
 
4. Плани щодо безперервної діяльності.
 
Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати товариство чи припинити діяльність. Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами,  крім наявності в Україні політичної та економічної кризи, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності товариства  продовжувати діяльність на безперервній основі.
 
5. Основні припущення, що стосуються майбутнього, та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов’язань в наступному фінансовому році.
При підготовці фінансової звітності товариство здійснювало попередні оцінки впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов’язання. Такі попередні оцінки базуються на інформації, яка наявна у товариства на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у майбутньому можуть відрізнятися від таких оцінок.
 
6. Основа підготовки фінансової звітності.
Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, є  фінансовою звітністю, підготовленою у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). Датою переходу товариства на МСФЗ є 01 січня 2012 року.
Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.»). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не зазначено інше.
Ця  фінансова звітність складена на основі облікових даних товариства, відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ.
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю, в якій інвестиції в дочірні підприємства обліковуються на основі частки прямої участі. Ця фінансова звітність стосується тільки діяльності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ».
Консолідована фінансова звітність товариства та його дочірніх підприємств подається окремо.
 
7. Принципи облікової політики.
Принципи облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової звітності, представлені нижче.
 
7.1. Фінансові активи, доступні для продажу.
Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів. Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив не має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третім сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів). Виняток складають інвестиції в інструменти власного капіталу, за якими відсутні котирувальні ринкові ціни на активному ринку та чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена, а також пов’язані з ними похідні інструменти, які оцінюються за собівартістю. Проценти за фінансовими активами, доступними для продажу, розраховані за  методом ефективної ставки, відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про прибутки та збитки) за статтею «Процентні доходи». Дивіденди за доступним для продажу інструментом  власного капіталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства  на отримання платежу.
Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому сукупному прибутку (та, відповідно,  у власному капіталі)  у тому періоді, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному прибутку та є об’єктивне свідчення зменшення корисності активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному прибутку, виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації в сумі, яка дорівнює різниці між вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об’єктивно  пов’язаним із подією, що має місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток від зменшення корисності сторнується і визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення корисності інвестицій в інструменти власного капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не сторнуються.
 
7.2. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.
Станом на кожну звітну дату товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву під знецінення з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності  зменшується і це зменшення може бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується.  Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості товариства.
 
7.3. Інвестиції, утримувані до погашення.
Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли товариство становиться стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається витратами звітного періоду.
 
7.4. Основні засоби.
Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):
·          земельні ділянки;
·          будівлі, споруди і передавальні пристрої;
·          машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);
·          транспорті засоби;
·          інструменти, прилади, інвентар (меблі);
·          інші основні засоби;
·          інші необоротні матеріальні активи.
 
Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до товариства, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена.
 
Методи оцінки основних засобів.
Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за  собівартістю, що включає:
-         ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються);
-         будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації;
-         попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням  прямолінійного методу. Земля має необмежений термін експлуатації і тому не амортизується. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.
 
7.5. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити.
В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.
 
7.6. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених податкових зобов’язань.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи зобов’язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового зобов’язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути віднесений на попередній або послідуючий період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах.
 
 
7.7. Забезпечення.
Забезпечення визнаються товариством, якщо
-       товариство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події;
-       ймовірно, що для погашення заборгованості буде необхідним вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди;
-       суму заборгованості можна достовірно оцінити.
Визнане забезпечення оцінюється за сумою, яка є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на кінець звітного періоду.
 
7.8. Запаси.
Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.  В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву під знецінення запасів. Вартість рекламних запасів  відноситься на  витрати в момент придбання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. 
 
7.9. Дохід.
Дохід від реалізації послуг визнається в тому періоді, в якому послуги надані, з посиланням на ступінь завершеності операції. Ступінь завершеності операції визначається товариством наступним методом: послуги, надані на певну дату, визначаються як відсоток до загального обсягу послуг.
Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до товариства економічних вигід, пов’язаних з операцією. Але, в разі виникнення невизначеності щодо можливості отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність відшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.
 
7.10. Витрати.
Витрати визначаються товариством за методом нарахування.
Склад собівартості реалізованих послуг:
-           витрати на персонал,
-           амортизація основних засобів;
-           витрати на електроенергію, опалення та інші комунальні послуги;
-           витрати на утримання будинку;
-           витрати на утримання  та обслуговування  виробничого обладнання;
-           інші витрати.
 
7.11. Пенсії та інші  винагороди працівникам по закінченню трудової діяльності
Згідно із вимогами законодавства України державна пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників на пенсію усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту. Товариство  не має жодних пенсійних зобов’язань щодо нарахування пенсій, окрім вищенаведених внесків у державну пенсійну систему України, які потребують нарахування. Окрім того, товариство не має жодних інших зобов’язань за виплатами після звільнення працівників або інших істотних виплат, які потребують нарахування.
 
7.12. Взаємозалік статей активів та зобов’язань
Фінансові активи та фінансові зобов’язання згортаються тільки якщо товариство має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При обліку передачі фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання. Станом на 31.12.2012  товариство  не здійснювало взаємозаліків активів і зобов’язань.
 
7.13. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки.
Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок.
 
Принципи оцінки за справедливою вартістю.
Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості:
1)      рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань;
2)      рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3)      рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати.
Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого товариство має безпосередній доступ.
Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для товариства). Періодично товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: 
-         вартість грошей у часі;
-         кредитний ризик;
-         ціни на валютних біржах;
-         товарні ціни;
-         ціни на інструменти капіталу;
-         волатильність;
-         ризик дострокового погашення та ризик відмови;
-         витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання.
 
Первісне визнання  операцій з пов’язаними особами.
В ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції з пов’язаними особами. У відповідності до МСБО 39, фінансові інструменти повинні спочатку відображатись за справедливою вартістю. За відсутності  активного ринку для таких операцій для того, щоб визначити, чи проводились операції за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються  професійні судження. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами та  аналіз ефективної процентної ставки.
 
8. Перехід на нові та переглянуті стандарти.
Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2014 року і пізніше.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» набуває чинності для річних періодів, що починаються не раніше 01 січня 2015 року (дострокове застосування дозволяється). Стандарт був випущений в результаті першого етапу проекту Ради з МСФЗ по заміні МСБО 39 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка».
МСФЗ 9 передбачає, що при первісному визнанні всі фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, окрім боргових інструментів, які можуть (якщо немає можливості оцінки за справедливою вартістю) оцінюватися за амортизованою вартістю, за умови що:
-         актив утримується в рамках бізнес-моделі, завданням якої є утримання активів з метою отримання договірних грошових потоків;
-         договірні умови щодо фінансового активу призводять до виникнення на конкретні певні дати грошових потоків, які представляють собою виключно виплати основної суми заборгованості та відсотків на основну суму заборгованості, що залишається непогашеною.
Всі фінансові активи, що є інвестиціями в інструменти капіталу, оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін справедливої вартості або в іншому сукупному доході або в прибутку чи збитку.
МСФЗ 9 встановлює, що до фінансових зобов'язань, до яких застосовується можливість оцінки за справедливою вартістю, сума зміни справедливої вартості зобов’язання, що зумовлена змінами кредитного ризику, повинна подаватися у складі іншого сукупного доходу (якщо тільки таке подання не призведе до виникнення або збільшення облікової невідповідності у складі прибутку чи збитку). Залишкова частина зміни справедливої вартості у всіх випадках надається у складі прибутку або збитку.
Компанія не застосовувала достроково МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 
Зміни до стандартів, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2014 року і пізніше.
Зміни до керівництва із застосування МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», роз’яснюють деякі вимоги до згортання фінансових активів і фінансових зобов’язань у звіті про фінансовий стан. Ці нові вимоги до розкриття інформації призначені для того, щоб забезпечити краще порівняння інформації, наведеної в фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, та фінансовій звітності, складеній у відповідності до національних стандартів США. Зміни до МСФЗ 32 застосовуються до річних періодів, що починаються з 1 січня 2014 року з ретроспективним застосуванням. Поправки роз’яснюють, що право згортання повинно існувати на теперішній момент, тобто не повинно залежати від майбутніх подій. Воно також повинно бути юридично дійсним для всіх контрагентів в ході звичайної діяльності, а також у випадку невиконання зобов’язань, неплатоспроможності або банкрутства. Зміни також роз’яснюють, що механізми валових розрахунків з можливістю виключити кредитний ризик і ризик ліквідності, та обробляти дебіторську і кредиторську заборгованість в рамках єдиного процесу розрахунків – фактично еквівалентні згортанню, тобто вони задовольняють критерію МСБО 32.
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, компанія достроково застосовувала зміни до МСБО 32.
Зміни до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» обов'язкові до застосування для років, що починаються 1 січня 2014 року.
Зміни до МСФЗ 10 звільняють інвестиційні компанії від консолідації дочірніх компаній. При цьому, інвестиційні компанії зобов'язані оцінювати частку участі в дочірніх компаніях за справедливою вартістю через прибутки або збитки. Виняток не застосовується до тих дочірніх компаній, які надають послуги, пов'язані з інвестиційною діяльністю інвестиційної компанії. Компанія вважається інвестиційною, якщо вона відповідає низці критеріїв:
-          отримує кошти від одного або більше інвесторів з метою надання їм професійних послуг з управління інвестиціями;
-          надає інвесторам запевнення, що метою її бізнесу є виключно вкладення коштів для прирісту капіталу, отримання інвестиційного доходу або і того й іншого;
-          оцінює результати практично всіх інвестицій за справедливою вартістю.
Поправки до МСФЗ 12 та МСБО 27 передбачають додаткові розкриття, обов'язкові для інвестиційних компаній. Поправки застосовуються ретроспективно, але з урахуванням спеціальних перехідних вимог.
Зміни до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» обов'язкові до застосування для періодів, що починаються з 1 січня 2014 року. Ці зміни:
а) погоджують вимоги до розкриття в МСБО 36 з намірами КМСБО і скорочують перелік обставин, за яких необхідне розкриття очікуваного відшкодування активів або одиниць, які генерують грошові кошти;
б) вимагають додаткових розкриттів про оцінку за справедливою вартістю, якщо сума очікуваного відшкодування знецінених активів розрахована за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на вибуття;
в) встановлюють вимоги розкривати ставку дисконтування, використану при розрахунку зменшення корисності (або його відновлення), якщо сума очікуваного відшкодування знецінених активів, розрахована за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається за методом приведеної вартості.
Зміни до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» обов'язкові до застосування для періодів, починаючи з 1 січня 2014 року. Зміни уточнюють, що в разі новації похідного фінансового інструменту хеджування, за умови виконання певних критеріїв немає необхідності припиняти облік хеджування.
Тлумачення КТМФЗ 21 «Збори» обов'язкові до застосування для періодів, що починаються з 1 січня 2014 року. Тлумачення КТМФЗ 21 дає вказівки з визнання зобов'язань за зборами, встановленими державою, як за тиими, що обліковуються відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи», так і за зборами з чітко визначеними термінами та сумами. Зокрема, Тлумачення КТМФЗ 21  роз'яснює, що
-          зобов'язальна подія, яке тягне виникнення зобов'язання зі сплати збору – це подія, яка призвела до необхідності сплати збору;
-          якщо зобов'язальна подія відбувається протягом періоду, зобов'язання визнається наростаючим підсумком протягом цього періоду;
-          якщо зобов'язальна подія виникає внаслідок досягнення певного мінімального значення, зобов'язання визнається при досягненні цього мінімуму.
Наслідки застосування в майбутньому нових стандартів та змін до стандартів залежатимуть від активів і зобов’язань, що матиме компанія на дату їх застосування, тому визначити їх майбутній вплив в кількісному виразі на даний час неможливо. Керівництво компанії оцінює можливий майбутній вплив від застосування нових (оновлених) стандартів, тлумачень і не виключає їх вплив на облікову політику в майбутньому, на необхідність перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартості, та на класифікацію і оцінку фінансових активів та зобов’язань компанії.
 
9. Перше застосування МСФЗ.
Ця фінансова звітність є першою окремою фінансовою звітністю, яку товариство підготувало  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року. За попередні звітні періоди, що закінчилися 31 грудня 2011 року, товариство складало свою фінансову звітність у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО).
Товариство підготувало цю фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у відповідності до МСФЗ, які застосовуються у відношенні до звітних періодів станом на 31 грудня 2013 року
Оціночні значення на 01 січня 2012 року, 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року відповідають оціночним значенням на ці ж дати, прийнятим згідно з П(с)БО, після трансформаційних коригувань з врахуванням відмінностей в облікових політиках.
Товариство не застосувало добровільні виключення, передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
 
Відхилення від вимог МСФЗ.
Товариство почало формувати статутний капітал в період, коли функціональна валюта України була валютою гіперінфляційної економіки. МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» вимагає перерахунку складових власного капіталу товариства (крім нерозподіленого прибутку та будь-якої дооцінки) з використанням загального індексу цін.
Керівництво товариства прийшло до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» в частині перерахунку статутного капіталу може ввести в оману користувачів фінансової звітності і суперечить меті фінансової звітності, зазначеній в Концептуальній основі. Керівництво  товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», прийняло рішення відхилитись від  вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
У разі перерахунку статутного капіталу на загальний індекс цін статутний капітал збільшився б на 2 452 тис. грн. (з одночасним зменшенням нерозподіленого прибутку) і станом на 31.12.2013 року становив би 14 667 тис. грн.
 
Узгодження власного капіталу станом на 01.01.2012 року.
 
Актив
Примітка
П(с)БО
Коригування
МСФЗ
1
2
3
4
5
І. Необоротні активи
 
 
 
 
Нематеріальні активи:
 
 
 
 
       залишкова вартість
 
52
-
52
       первісна вартість
9
484
(13)
471
       накопичена амортизація
9
(432)
13
(419)
Незавершені капітальні інвестиції
 
272
-
272
Основні засоби:
 
 
 
 
       залишкова вартість
 
14 600
-
19 367
       первісна вартість
4, 5, 13
39 661
1 864
41 525
       накопичена амортизація
4, 5, 13
(25 061)
2 903
(22 158)
Довгострокові біологічні активи:
 
 
 
 
       справедлива (залишкова) вартість
 
-
-
-
       первісна вартість
 
-
-
-
       накопичена амортизація
 
-
-
-
Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
 
 
       які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
2, 3
4 075
(3 875)
200
       інші фінансові інвестиції
1
5 754
(3 311)
2 443
Довгострокова дебіторська заборгованість
 
-
-
-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
 
-
-
-
       первісна вартість інвестиційної нерухомості
 
-
-
-
       знос інвестиційної нерухомості
 
-
-
-
Відстрочені податкові активи
 
-
-
-
Гудвіл
 
-
-
-
Інші необоротні активи
 
-
-
-
Усього за розділом І
 
24 753
 
22 334
ІІ. Оборотні активи
 
 
 
-
Виробничі запаси
 
163
-
163
Поточні біологічні активи
 
-
-
-
Незавершене виробництво
 
1 303
-
1 303
Готова продукція
 
-
-
-
Товари
 
-
-
-
Векселі одержані
 
-
-
-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 
 
       чиста реалізаційна вартість
 
11 962
-
10 721
       первісна вартість
 
12 083
-
12 083
       резерв сумнівних боргів
6
(121)
(1 241)
(1 362)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з:
 
 
 
-
       з бюджетом
 
11
-
11
       за виданими авансами
8, 12
3 734
(1 018)
2 716
       з нарахованих доходів
 
-
1 071
1 071
       із внутрішніх розрахунків
 
-
-
-
Інша поточна дебіторська заборгованість
7, 10
25 864
(1 809)
24 055
Поточні фінансові інвестиції
 
-
-
-
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
-
-
-
       в національній валюті
 
732
-
732
       у тому числі в касі
 
 
-
-
       в іноземній валюті
 
2
-
2
Інші оборотні активи
11, 14
405
(385)
20
Усього за розділом ІІ
 
44 176
 
40 794
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
14
8
(8)
-
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
 
-
-
-
Баланс
 
68 937
 
63 128
І. Власний капітал
 
 
 
-
Статутний капітал
 
12 215
-
12 215
Пайовий капітал
 
-
-
-
Додатковий вкладений капітал
 
-
-
-
Інший додатковий капітал
 
32 916
-
32 916
Резервний капітал
 
1 522
-
1 522
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15
11 711
(5 308)
6 403
Неоплачений капітал
 
-
-
-
Вилучений капітал
 
-
-
-
Усього за розділом І
 
58 364
 
53 056
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
 
 
 
-
Забезпечення виплат персоналу
 
523
-
523
Інші забезпечення
 
-
-
-
Сума страхових резервів
 
-
-
-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
 
-
-
-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
 
-
-
-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
 
-
-
-
Цільове фінансування
 
-
-
-
Усього за розділом ІІ
 
523
 
523
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
 
 
 
 
Довгострокові кредити банків
 
-
-
-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
 
-
-
-
Відстрочені податкові зобов'язання
15
626
514
1 140
Інші довгострокові  зобов'язання
 
-
-
-
Усього за розділом ІІІ
 
626
 
1 140
ІV. Поточні зобов'язання
 
 
 
-
Короткострокові кредити банків
 
-
-
-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
 
-
-
-
Векселі видані
 
-
-
-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
5 084
-
5 084
Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 
-
-
       з одержаних авансів
11
2 358
-
1 965
       з бюджетом
 
692
-
692
       з позабюджетних платежів
 
3
-
3
       зі страхування
 
-
-
-
       з оплати праці
 
26
-
26
       з учасниками
 
-
-
-
       із внутрішніх розрахунків
 
-
-
-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
 
-
-
-
Інші поточні зобов'язання
12
1 261
(622)
639
Усього за розділом ІV
 
9 424
 
8 409
V. Доходи майбутніх періодів
 
-
-
-
Баланс
 
68 937
 
63 128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опис коригувань станом на 01.01.2012 року.
 
При-мітка
Опис коригування
Дебет
Кредит
Сума, тис. грн.
1
Визнання збитків від знецінення фінансових інвестицій, доступних для продажу
Нерозподілений прибуток
Довгострокові фінансові інвестиції
3 311
2
Приведення балансової вартості інвестицій в дочірні підприємства до їх собівартості
Нерозподілений прибуток
Довгострокові фінансові інвестиції
2 788
Розрахунки за нарахованими доходами
Довгострокові фінансові інвестиції
1 071
3
Визнання збитків від знецінення фінансових інвестицій
Нерозподілений прибуток
Довгострокові фінансові інвестиції
16
4
Не визнання бібліотечних фондів необоротними активами
Знос основних засобів
Первісна вартість основних засобів
185
5
Не визнання спецодягу необоротними активами
Знос основних засобів
Первісна вартість основних засобів
12
6
Визнання збитків від знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги шляхом створення резерву
Нерозподілений прибуток
Резерв сумнівних боргів
1 241
7
Визнання збитків від знецінення іншої поточної дебіторської заборгованості 
Нерозподілений прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
682
8
Визнання збитків від знецінення дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами
Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
396
9
Не визнання інтернет-сайту необоротним активом
Знос нематеріальних активів
Первісна вартість нематеріальних активів
13
10
Визнання збитків від надання безпроцентної позики та фінансової допомоги з наступним визнанням фінансових доходів
Нерозподілений прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
1 127
11
Згортання залишків податкових зобов'язань з ПДВ із залишками авансів отриманих
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів
Інші оборотні активи
393
12
Згортання залишків податкового кредиту з ПДВ із залишками авансів виданих
Інші поточні зобов'язання
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
622
13
Застосування гіперінфляції до балансової вартості нерухомості з одночасним сторнуванням індексації
Первісна вартість основних засобів
Нерозподілений прибуток
2 061
Нерозподілений прибуток
Знос основних засобів
(2 706)
14
Перекласифікація витрат майбутніх періодів в інші оборотні активи
Інші оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
                 8
15
Перерахунок відстроченого податкового зобов'язання у зв'язку зі зміною фінансової бази активів та зобов'язань
Нерозподілений прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
514
 
 
Примітка до рядків 1000-1002 Балансу «Нематеріальні активи»
Нематеріальні активи  товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином:
 
Найменування статті
Патенти та ліцензії
Права користування майном
Права на знаки для товарів і послуг
Програмне забезп-ечення
Авторські та суміжні з ними права
Інші немате-ріальні активи
Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
Балансова вартість на 01 січня 2012 року, у т.ч.
1
-
-
51
-
-
52
первісна  вартість
1
-
-
470
-
-
471
накопичена амортизація
-
-
-
(419)
-
-
(419)
Придбано за кошти
-
-
-
-
-
-
-
Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів)
-
-
-
-
-
-
-
Надходження від внутрішньої розробки
-
-
-
-
-
172
172
Придбання в результаті об'єднання бізнесу
-
-
-
-
-
-
-
Всього надійшло
-
-
-
-
-
172
172
Вибуло у зв’язку з ліквідацією у поточному році
-
-
-
-
-
-
-
Переведення до активів групи вибуття 
-
-
-
-
-
-
-
Всього вибуття, у т.ч. 
-
-
-
-
-
-
-
вибуття первісної вартості
-
-
-
-
-
-
-
вибуття накопиченої амортизації
-
-
-
-
-
-
-
Амортизаційні відрахування 
-
-
-
(32)
-
-
(32)
Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах 
-
-
-
-
-
-
-
Відновлення корисності через фінансові результати 
-
-
-
-
-
-
-
Переоцінка, у т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
переоцінка первісної вартості 
-
-
-
-
-
-
-
переоцінка зносу 
-
-
-
-
-
-
-
Інше 
-
-
-
-
-
-
-
Балансова вартість на 31 грудня 2012 року, у т.ч.
1
-
-
19
-
171
191
первісна  вартість
1
-
-
470
-
171
642
накопичена амортизація
-
-
-
451
-
 
451
Придбано за кошти
-
-
-
-
-
-
-
Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів)
-
-
-
-
-
-
-
Надходження від внутрішньої розробки
-
-
-
-
-
 
 
Придбання в результаті об'єднання бізнесу
-
-
-
-
-
-
-
Всього надійшло
-
-
-
-
-
-
-
Вибуло у зв’язку з ліквідацією у поточному році
-
-
-
-
-
-
-
Переведення до активів групи вибуття 
-
-
-
-
-
-
-
Всього вибуття, у т.ч. 
-
-
-
-
-
-
-
вибуття первісної вартості
-
-
-
18
-
-
18
вибуття накопиченої амортизації
-
-
-
18
-
-
18
Амортизаційні відрахування 
-
-
-
(19)
-
-
(19)
Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах 
-
-
-
-
-
-
-
Відновлення корисності через фінансові результати 
-
-
-
-
-
-
-
Переоцінка, у т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
переоцінка первісної вартості 
-
-
-
-
-
-
-
переоцінка зносу 
-
-
-
-
-
-
-
Інше 
-
-
-
-
-
-
-
Балансова вартість на 31 грудня 2013 року, у т.ч.
1
-
-
-
-
171
172
первісна  вартість
1
-
-
452
-
171
624
накопичена амортизація
-
-
-
452
-
 
452
Довідково: вартість повністю замортизованих нематеріальних активів, які використовуються товариством
-
-
-
452
-
 
452
Довідково:нематеріальні активи з невизначеним  строком корисної експлуатації.
-
-
-
-
-
171
171
Довідково: нематеріальні активи, контрольовані товариством, але не визнані активами згідно МСБО 38
-
-
-
-
-
-
-
 
Нематеріальних активів, що  контролюються товариством, але не визнані активами, у зв’язку з невідповідністю критеріям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематеріальні активи», товариство не має.
Нематеріальних активів, корисність яких зменшилась, товариство не має.
Протягом звітного періоду змін методів амортизації та термінів корисного використання нематеріальних активів не було.
Протягом звітного періоду товариством не здійснювалася переоцінка вартості нематеріальних активів, зважаючи на відсутність свідчень істотної зміни їх вартості.
Об’єкт нематеріальних активів «Технічний Архів» має невизначений строк корисного використання, тому амортизація на цей об’єкт товариством не нараховувалась.
 
Примітка до рядків 1010-1012 Балансу «Основні засоби»
Основні засоби  товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином:
 
Найменування статті
Земель-ні ділян-ки
Будівлі, споруди та переда-вальні пристрої
Машини та обладнання
Транс-портні засоби
Інстру-менти, прилади, інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Інші необорот-ні матеріаль-ні активи
Усього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Балансова вартість на 01 січня 2012 року, у т.ч.
-
17 345
686
641
615
80
-
19 367
первісна (переоцінена) вартість 
-
24 319
7 998
1 570
5 054
373
2 211
41 525
знос
-
6 974
7 312
929
4 439
293
2 211
22 158
Придбано за кошти
-
-
84
-
45
88
3
220
Збудовано
-
-
-
-
-
-
-
-
Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів)
-
-
-
-
-
-
-
-
Придбання в результаті об'єднання бізнесу
-
-
-
-
-
-
-
-
Поліпшення
-
14
2
15
-
32
-
63
Всього надійшло
-
14
86
15
45
120
3
283
Вибуття у зв'язку зі зміною класифікації, у т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
вибуття первісної (переоціненої) вартості
-
-
-
-
-
-
-
-
вибуття зносу
-
-
-
-
-
-
-
-
Переведення до активів групи вибуття 
-
-
-
-
-
-
-
-
Вибуття у зв'язку з реалізацією або ліквідацією, у т.ч.
-
-
29
-
13
6
 
48
вибуття первісної (переоціненої) вартості
-
-
731
-
30
24
49
834
вибуття зносу
-
-
702
-
17
18
49
786
Всього вибуття, у т.ч. 
-
-
29
-
13
6
 
48
вибуття первісної (переоціненої) вартості
-
-
731
-
30
24
49
834
вибуття зносу
-
-
702
-
17
18
49
786
Амортизаційні відрахування 
 
538
173
74
173
28
3
989
Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах 
-
-
-
-
-
-
-
-
Відновлення корисності через фінансові результати 
-
-
-
-
-
-
-
-
Переоцінка, у т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
переоцінка первісної вартості 
-
-
-
-
-
-
-
-
переоцінка зносу 
-
-
-
-
-
-
-
-
Інше 
-
-
-
-
-
-
-
-
Балансова вартість на 31 грудня 2012 року, у т.ч.
-
16821
570
582
474
166
-
18 613
первісна (переоцінена) вартість 
-
24 333
7 353
1 585
5 069
469
2 165
40 974
знос
-
7 512
6 783
1 003
4 595
303
2 165
22 361
Придбано за кошти
-
-
380
-
46
133
-
559
Збудовано
-
-
-
-
-
-
-
-
Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів)
-
-
-
-
-
-
-
-
Придбання в результаті об'єднання бізнесу
-
-
-
-
-
-
-
-
Поліпшення
-
70
9
-
-
12
-
91
Всього надійшло
-
70
389
-
46
145
-
650
Вибуття у зв'язку зі зміною класифікації, у т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
вибуття первісної (переоціненої) вартості
-
-
-
-
-
-
-
-
вибуття зносу
-
-
-
-
-
-
-
-
Переведення до активів групи вибуття 
-
-
-
-
-
-
-
-
Вибуття у зв'язку з реалізацією або ліквідацією, у т.ч.
-
-
67
-
20
1
 
88
вибуття первісної (переоціненої) вартості
-
-
1252
-
203
18
270
1743
вибуття зносу
-
-
1185
-
183
17
270
1655
Всього вибуття, у т.ч. 
-
-
67
-
20
1
 
88
вибуття первісної (переоціненої) вартості
-
-
1252
-
203
18
270
1743
вибуття зносу
-
-
1185
-
183
17
270
1655
Амортизаційні відрахування 
 
541
119
74
106
18
0
858
Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах 
-
-
-
-
-
-
-
-
Відновлення корисності через фінансові результати 
-
-
-
-
-
-
-
-
Переоцінка, у т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
переоцінка первісної вартості 
-
-
-
-
-
-
-
-
переоцінка зносу 
-
-
-
-
-
-
-
-
Інше 
-
-
-
-
-
-
-
-
Балансова вартість на 31 грудня 2013 року, у т.ч.
-
16350
773
508
394
292
0
18317
первісна (переоцінена) вартість 
-
24 403
6490
1 585
4912
596
1895
39881
знос
-
8053
5717
1077
4518
304
1895
21564
 
Станом на 01 січня 2013 року та  31 грудня 2013 року у товариства:
-       відсутні обмеження на право власності, а також основні засоби передані в заставу для забезпечення зобов’язань;
-       відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція);
-       відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів;
-       відсутні компенсації  третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані;
-       відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.
Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів складає 2543 тис. грн.
Протягом 2013 року товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.
Протягом 2013 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було.
Протягом 2013 року товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням  прямолінійного методу
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобів окремо. Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять:
·      будівлі, споруди і передавальні пристрої – 45  років;
·      машини та обладнання – 5 років;
·      транспортні засоби – 10 років;
·      інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 5 років;
·      інші основні засоби – 12 років;
·      інші необоротні матеріальні активи  – 3 роки.
 
Примітка до рядків Балансу 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств», 1035 «Інші довгострокові фінансові інвестиції», 1160 «Поточні фінансові інвестиції»
Довгострокові фінансові інвестиції представлені наступними категоріями:
·      довгострокові інвестиції в дочірні підприємства;
·      інші довгострокові фінансові інвестиції.
 
Товариство має 10 (десять) дочірніх підприємств:
 
Найменування дочірньої компанії
Частка в статутному капіталі
Собівартість інвестиції, тис. грн.
1
1.             ДП «Інститут «Київгео» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
2
2.             ДП «Інститут «Київдормістпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
3
3.             ДП «Інститут генерального плану міста Києва»
100 %
20
4
4.             ДП «Інститут «Київжитлопроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
5
5.             ДП «Інститут «Київінжпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
6
6.             ДП «Київметалпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
7
7.             ДП «Інститут «Київпроект-1» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
8
8.             ДП «Інститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
9
9.             ДП «Інститут «Київтелекомелектропроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
10
10.         ДП «Інститут «Київцивільпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
100 %
20
 
В цій окремій фінансовій звітності інвестиції в дочірні підприємства відображені за собівартістю, у відповідності до МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» (перейменований в «Окремі фінансові звіти»).
«Інші довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру:
 
 
Вид фінансових інвестицій
Станом на 31.12.2013 р.
Станом на 31.12.2012 р.
Станом на 31.12.2011 р.
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Фінансові інвестиції, доступні для продажу
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Фінансові інвестиції, доступні для продажу
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Фінансові інвестиції, доступні для продажу
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення
Інші довгострокові фінансові інвестиції:
акції
-
799
-
-
2 443
-
-
2 443
-
облігації
-
-
-
-
 
-
-
-
-
частки у статутному капіталі
-
-
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
-
-
-
депозити
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всього
-
799
-
-
2 443
-
-
2 443
-
Поточні фінансові інвестиції:
Акції
-
-
-
-
-
-
-
-
-
облігації
-
-
-
-
-
-
-
-
-
частки у статутному капіталі
-
-
-
-
-
-
-
-
-
депозити
-
-
-
-
-
-
-
-
-
інші
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всього
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями, що не мають котирувань на активному ринку. Інвестиції відображені в балансі товариства за собівартістю. Станом на 31 грудня 2013 року товариством був визнаний збиток від зменшення корисності фінансових інвестицій, доступних для продажу, в сумі 18 513 тис. грн.
 
 
 
 
Фінансових інвестицій, утримуваних до погашення, товариство не має.
 
Фінансові інструменти
31.12.2013
31.01.2012
31.12.2011
1
2
3
4
Фінансові інвестиції, доступні для продажу:
справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань
-
-
-
справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом 
-
-
-
за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) 
19 312
5 754
5 754
Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу
(18 513)
(3 311)
(3 311)
Усього фінансових інвестицій, доступних для продажу:
799
2 443
2 443
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення:
оцінені за амортизованою собівартістю
-
-
-
Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу
-
-
-
Усього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення:
-
-
-
 
Примітка до рядків Балансу 1101 «Виробничі запаси», 1102 «Незавершене виробництво», 1003 «Готова продукція», 1004«Товари»
 
 
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Інші матеріали
Товари
Всього
Залишок на 01.01.2012 року
163
1 303
-
-
-
1 466
Списання у зв’язку з припиненням визнання згідно МСФЗ
-
-
-
-
-
 
Надійшло запасів  за 2012 рік
1 094
15 526
-
-
-
16 620
Собівартість використаних запасів
1 006
100
-
-
-
1 106
Собівартість реалізованих запасів
22
16 656
-
-
-
16 678
Списано запасів протягом року
-
-
-
-
-
-
Резерв під знецінення  запасів станом на 31.12.2012 року
-
-
-
-
-
-
Залишок на 31.12.2012 року
229
73
-
-
-
302
Списання у зв’язку з припиненням визнання згідно МСФЗ
-
-
-
-
-
 
Надійшло запасів  за 2013 рік
1 244
16 810
-
-
-
18 054
Собівартість використаних запасів
1 216
    191
-
-
-
1 407
Собівартість реалізованих запасів
5
16 692
-
-
-
16 697
Списано запасів протягом року
-
-
-
-
-
-
Резерв під знецінення  запасів станом на 31.12.2013 року
-
-
-
-
-
-
Залишок на 31.12.2013 року
252
-
-
-
-
252
в т.ч. відображені за чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж
-
-
-
-
-
-
Балансова вартість запасів, переданих під заставу для гарантії зобов’язань 
-
-
-
-
-
-
 
Запаси станом на 01 січня 2013 року відображені за первісною вартістю.
Запасів, переданих у переробку, на комісію та в заставу немає.
Зменшення та збільшення чистої вартості реалізації запасів протягом 2013 року не було.
 
Примітка до рядків Балансу 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», 1130-1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість».
 
Найменування показника структури поточної дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2013 р.
Станом на 31.12.2012 р.
Станом на 31.12.2011 р.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
7 206
12 054
12 083
Резерв під знецінення
(937)
(2 378)
(1 362)
Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
6 269
9 656
10 721
в т.ч. заборгованість зв’язаних сторін
4 701
5 171
5 281
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
564
83
11
Заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
51
513
1 071
Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
-
2
-
Заборгованість за розрахунками за претензіями
907
912
-
Заборгованість за розрахунками за виданими авансами
2 713
2833
2716
Заборгованість за розрахунками з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
30
8
22
Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами
17 331
26 489
25 111
Резерв під знецінення
(1 853)
(1 072)
(1 078)
Балансова вартість іншої поточної заборгованості
19 743
29 768
27 853
в т.ч. заборгованість зв’язаних сторін
 
-
-
 
Згідно з обліковою політикою товариства, резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості. Протягом 2013 року товариством було створено резерв під знецінення в сумі 844 тис. грн. та сторновано резерву на суму 31 тис. грн.
 
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Всього
Залишок резерву на 01.01.2012 р.
1 362
1 078
2 440
Створено резерву протягом 2012 року
1 137
-
1 137
Списано дебіторської заборгованості за рахунок резерву протягом 2012 року
(121)
-
(121)
Сторнування резерву протягом 2012 року
-
(6)
(6)
Залишок на 31.12.2012 р.
2 378
1 072
3 450
Створено резерву протягом 2013 року
 
844
844
Списано дебіторської заборгованості за рахунок резерву протягом 2013 року
(1 410)
(63)
(1 473)
Сторнування резерву протягом 2013 року
(31)
-
(31)
Залишок на 31.12.2013 р.
937
1 853
2 790
 
 
 
Примітка до рядків Балансу 1165 «Грошові кошти та їх еквіваленти».
 
Найменування показника структури грошових коштів
Станом на 31.12.2013 р.
Станом на 31.12.2012 р.
Станом на 31.12.2011 р.
Каса
-
-
-
Поточні рахунки в банках
2 983
3 002
734
Інші рахунки в банках
-
-
-
Грошові кошти в дорозі
-
-
-
Еквіваленти грошових коштів
-
-
-
Всього
2 983
3 002
734
 
Грошових коштів, які є в наявності, та які недоступні для використання товариством, немає ні станом на 01 січня 2013 року, ні станом на 31 грудня 2013 року.
 
Найменування показника
2013 рік
2012 рік
Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності»
Інші надходження:
надходження від операційної оренди активів
-
-
надходження від реалізації оборотних активів
19
27
надходження від реалізації іноземної валюти
-
-
надходження від діяльності обслуговуючих господарств
-
-
Інші
36
-
Всього
55
27
Інші витрачання:
вартість реалізованої іноземної валюти
-
-
Інші
212
151
Всього
212
151
Розділ ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності»
Інші надходження:
надходження від повернення позик, наданих іншим сторонам
-
-
надходження від форвардних контрактів
-
-
Інші
-
-
Всього
-
-
Інші платежі:
позики грошовими коштами, надані іншим сторонам
-
-
виплати грошових коштів за форвардними контрактами
-
-
Інші
-
-
Всього
-
-
Розділ ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності»
Інші надходження:
 
-
-
Інші
-
1 459
Всього
-
1 459
Інші платежі:
викуп раніше випущених власних акцій
-
-
погашення заборгованості за фінансовою орендою
-
-
Інші
-
1 859
Всього
-
1 859
 
Негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності протягом 2013 року не відбувалося.
 
Примітка до рядка Балансу 1495 «Власний капітал».
Власний капітал товариства має наступну структуру:
 
Найменування показника структури капіталу
Станом на 31.12.2013 р.
Станом на 31.12.2012 р.
Станом на 31.12.2011 р.
Призначення та умови використання.
Зареєстрований статутний  капітал
12 215
12 215
12 215
Зареєстрований  статутний капітал, згідно зі  Статутом товариства
Капітал у дооцінках
10 659
10 972
11 338
 
Додатковий капітал
20 900
20 900
20 900
 
Емісійний дохід
-
-
-
 
Неоплачений капітал
-
-
-
 
Вилучений капітал
-
-
-
 
Резервний капітал
1 832
1 832
1 522
Резервний капітал товариства створюється в розмірі 15% статутного капіталу товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства в розмірі не менше 5%. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства.
Інші резерви
 
-
-
 
Нерозподілений прибуток
1521
12 560
7081
Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні товариства. Порядок розподілу прибутку визначається загальними зборами акціонерів.
Всього
47 127
58  479
53 056
 
 
 
 
Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
 
Найменування показника
Станом на 31.12.2013 р.
Станом на 31.12.2012 р.
Станом на 31.12.2011 р.
Кількість акцій дозволених для випуску
6 107 456
6 107 456
6 107 456
Кількість випущених акцій (шт.)
6 107 456
6 107 456
6 107 456
Номінальна вартість акцій (грн.)
2,00
2,00
2,00
Кількість акцій, з якими пов’язані привілеї та обмеження (шт.)
-
-
-
Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.)
-
-
-
Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу товариства (шт.)
28
28
28
Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та іншими контрактами (шт.)
-
-
-
Кількість випущених і повністю сплачених акцій
6 107 456
6 107 456
6 107 456
Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій
 
-
-
 
Статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. Права акціонерів встановлені Статутом товариства, Цивільним кодексом, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законодавчими актами. Протягом 2013 року статутний капітал не змінювався.
Станом на 31 грудня 2013 року:
-           відсутні права, привілеї та обмеження щодо акцій товариства, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу;
-           відсутні акції, зареєстровані для випуску на  умовах опціонів і контрактів з продажу;
-           відсутні частки керівництва в статутному капіталі.
Протягом 2013 року акціонерам  дивіденди не виплачувались
Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалося та акції не викуповувались. Станом на 31 грудня 2013 року товариство  не мало власних викуплених акцій та не планує протягом 2013 року здійснювати їх викуп.
 
Примітка до рядка Балансу 1660 «Поточні  забезпечення».
 
 
Вид забезпечення
Залишок  на початок року
Створено забезпечень протягом року
Викорис-тано забезпечень протягом року
Сторнування не використаної частини забезпечень
Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення
Залишок на кінець року
2012 рік
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
523
534
(486)
-
-
571
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
-
-
-
-
-
-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань
-
-
-
-
-
-
Забезпечення за судовими позовами
-
-
-
-
-
-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
-
-
-
-
-
-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
-
-
-
-
-
-
Інші забезпечення
-
-
-
-
-
-
Всього
523
534
(486)
-
-
571
2013 рік
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
571
727
(665)
-
-
633
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
-
-
-
-
-
-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань
-
-
-
-
-
-
Забезпечення за судовими позовами
-
-
-
-
-
-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
-
-
-
-
-
-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
-
-
-
-
-
-
Інші забезпечення
-
-
-
-
-
-
Всього
571
727
(665)
-
-
633
 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам призначене для відшкодування майбутніх операційних витрат на оплату відпусток працівникам товариства. Сума забезпечення визначається як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.
 
Примітка до рядка Балансу 1690 «Інші поточні зобов’язання».
 
Найменування показника структури інших поточних зобов’язань
Станом на 31.12.2013 р.
Станом на 31.12.2012 р.
Станом на 31.12.2011 р.
Податкові зобов’язання з податку на додану вартість, строк сплати яких не настав
165
659
602
Інші
3
45
37
Всього
168
704
639
 
 
 
 
 
Примітка до рядка Звіту про фінансові результати 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».
 
Найменування показника
2013 рік
2012 рік
Реалізація проектно-вишукувальних робіт
4 215
5 230
Реалізація поліграфічних послуг
1 385
1 372
Дохід від оренди
21 480
23 060
Інше
-
54
Всього
27 080
29 716
 
 
Примітка до рядків Звіту про фінансові результати 2120 «Інші операційні доходи», 2220 «Інші фінансові доходи», 2240 «Інші доходи»
 
Доходи, крім доході від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2013 рік
2012 рік
Інші операційні доходи:
Дохід від реалізації оборотних активів
19
27
Операційна курсова різниця
-
6
Штрафи, пені, неустойки
327
66
Дохід від списання кредиторської заборгованості
17
1 575
Дохід від компенсації орендарями комунальних послуг
3 280
-
Інші
87
28
Всього                                        
3 730
1 702
Інші фінансові доходи:
Дивіденди
-
-
Проценти
-
-
Фінансова оренда активів
-
-
Інші
1 825
486
Всього
1 825
486
Інші  доходи:
Реалізація фінансових інвестицій
94
-
Реалізація необоротних активів
-
-
Неопераційна курсова різниця
-
-
Безоплатно одержані активи
-
175
Інші
 
12
Всього
94
187
 
Примітка до рядків Звіту про фінансові результати 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», 2130 «Адміністративні витрати», 2140 «Витрати на збут», 2180 «Інші операційні витрати», 2250 «Фінансові витрати», 2270 «Інші витрати».
 
Витрати
2013 рік
2012 рік
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
Матеріальні витрати
3 720
3 402
Витрати на оплату праці
3 089
3 334
Відрахування на соціальні заходи
1 107
1 195
Амортизація
763
783
Субпідряд
3 959
5 658
Інші
4 054
1 921
Всього
16 692
16 293
Адміністративні витрати:
Матеріальні витрати
465
369
Витрати на оплату праці
3 274
2 622
Відрахування на соціальні заходи
1 088
909
Операційна оренда активів
-
-
Амортизація
108
116
Інші
1 455
1 213
Всього
6 390
5229
Витрати на збут:
Витрати на рекламу
-
-
Інші
-
-
Всього
-
-
Інші операційні витрати
Собівартість реалізованих оборотних активів
5
22
Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості
844
1 137
Операційна курсова різниця
-
6
Операційні оренда активів
33
13
Штрафи, пені, неустойки
35
2
Інші
516
570
Всього
1 433
1 750
Інші витрати
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
825
-
Уцінка фінансових інвестицій
15 797
 
Неопераційна курсова різниця
-
-
Списання необоротних активів
110
56
Інші
1046
132
Всього
17 778
188
 
Примітка до рядків Балансу 1060 «Відстрочений податковий актив», 1560 «Відстрочені податкові зобов’язання», рядка Звіту про фінансові результати 2300 «Податок на прибуток від звичайної діяльності».
 
Найменування статті
2013 рік
2012 рік
Поточний податок на прибуток
1 683
2 190
Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з:
-
-
виникненням чи списанням тимчасових різниць
(58)
(634)
збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування
-
-
Усього витрати з податку на прибуток
1 625
1 556
 
Для розрахунку відстрочених податкових зобов’язань станом на 01.01.2013 р. використовувалась ставка податку на прибуток в розмірі 19%, станом на 31.12.2013 р. – 18 %.
 
Найменування статті
Залишок на початок року
Об’єд-нання компа-ній
Переве-дення до довго-строкових активів, утримува-них для продажу
Визнані в прибутках /збитках
Визнані у власному капіталі
Залишок на кінець року
2012 рік
Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди
-
-
-
-
-
-
Основні засоби
(678)
-
-
-
(120)
(798)
Резерви під знецінення активів
512
-
-
143
-
655
Дебіторська заборгованість бюджету, що виникла до 01.04.2011 р.
(605)
-
-
373
-
(232)
Дебіторська заборгованість за розрахунками за авансами, виданими до 01.04.2011 р.
(451)
-
-
43
-
(408)
Незвершене виробництво на 01.04.2011 р.
(274)
-
-
274
-
 
Забезпечення виплат персоналу
110
-
-
(1)
-
109
Кредиторська заборгованість за розрахунками за авансами, отриманими до 01.04.2011 р.
246
-
-
(198)
-
48
Перенесені податкові збитки на майбутні періоди
-
-
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
-
-
Чистий відстрочений податковий актив (зобов’язання)
(1 140)
-
-
634
(120)
(626)
Визнаний відстрочений податковий актив
-
-
-
172
-
172
Визнане відстрочене податкове зобов’язання
(1 140)
-
-
462
(120)
(798)
2013 рік
Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди
-
-
-
-
-
-
Основні засоби
(798)
-
-
-
(163)
(961)
Резерви під знецінення активів
655
-
-
(153)
-
502
Дебіторська заборгованість бюджету, що виникла до 01.04.2011 р.
(232)
-
-
232
-
-
Дебіторська заборгованість за розрахунками за авансами, виданими до 01.04.2011 р.
(408)
-
-
22
-
(386)
Незвершене виробництво на 01.04.2011 р.
 
-
-
-
-
 
Забезпечення виплат персоналу
109
-
-
5
-
114
Кредиторська заборгованість за розрахунками за авансами, отриманими до 01.04.2011 р.
48
-
-
(48)
-
-
Перенесені податкові збитки на майбутні періоди
-
-
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
-
-
Чистий відстрочений податковий актив (зобов’язання)
(626)
-
-
(105)
-
(731)
Визнаний відстрочений податковий актив
172
-
-
58
-
230
Визнане відстрочене податкове зобов’язання
(798)
-
-
-
(163)
(961)
 
Інформація за сегментами
Управлінський персонал визначає організаційну структуру товариства за ознаками відмінностей продуктів та послуг за наступними операційними сегментами:
·              Проектні роботи – здійснються проектні та вишукувальні роботи для нового будівництва, реконструкції і   капітального ремонту, а саме:
 розроблення містобудівної документації;
 архітектурне та будівельне проектування;
проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
інженерно-геологічні вишукування;
 виконання топографо-геодезичних робіт: геодезичних, зйомочних, спеціальних     інженерно-геодезичних, інженерно-геодезичних для забезпечення будівництва, кадастрових зйомок, пов’язаних з веденням державного земельного кадастру;
 розробка проектів інтер’єрів та дизайну;.
типове та експериментальне проектування об’єктів житлового, громадського та комунального призначення;
ведення авторського нагляду за будівництвом.
·        Оренда -  надаються послуги здавання в оренду власного нерухомого  майна.
·        Поліграфічні послуги - виконуються випуск проектної документації; ілюстративно-художнє оформлення книг, буклетів, проспектів, іншої друкованої  продукції; випуск поліграфічної продукції; оформлення галузевих виставок.
Для цілей представлення звітних сегментів, зазначених вище, об’єднання операційних сегментів не здійснювалося.
Управлінський персонал товариства здійснює моніторинг операційних результатів діяльності кожного з сегментів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів та оцінки результатів їх діяльності. Результати діяльності сегментів оцінюються на підставі операційного прибутку або збитків. Фінансові та інвестиційні операції, а також податок на прибуток розглядаються з точки зору всього товариства і не розподіляються на операційні сегменти.
 
 
 
 
Доходи, витрати та результати сегментів за 2012 рік.
 
Найменування статті
Найменування операційних сегментів
Нерозподілені статті
Усього
Проектні роботи
Оренда
Поліграфічні послуги
Доходи від зовнішніх контрагентів:
 
 
 
 
 
Доходи від реалізації робіт, послуг:
5 230
23 060
1 426
0
29 716
Інші операційні доходи
1 565
137
-
-
1 702
Фінансові доходи
-
-
-
-
-
Інші доходи
-
-
-
-
-
Доходи від інших сегментів:
 
 
 
 
 
Доходи від реалізації робіт, послуг:
-
-
-
-
-
Інші операційні доходи
-
-
-
-
-
Фінансові доходи
-
-
-
-
-
Інші доходи
-
-
-
-
-
Усього доходів сегментів
6 795
23 197
1 426
-
31 438
Доходи від реалізації робіт, послуг:
-
-
-
-
-
Інші операційні доходи
-
-
-
 
-
Фінансові доходи
-
-
-
486
486
Інші доходи
-
-
-
187
187
Усього доходів підприємства
6 795
23 197
1 426
673
32 111
Витрати сегментів:
 
 
 
 
 
Собівартість реалізованих робіт, послуг
(5 607)
(9 012)
(1 674)
-
(16 293)
Адміністративні витрати
-
(4 925)
(304)
-
(5 229)
Витрати на збут
-
-
-
-
-
Інші операційні витрати
(249)
(1 415)
(87)
-
(1 751)
Фінансові витрати
-
-
-
-
-
Інші витрати
-
-
-
-
-
Усього витрат  сегментів
(5 856)
(15 352)
(2 065)
-
(23 273
Собівартість реалізованих робіт, послуг
-
-
-
-
-
Адміністративні витрати
-
-
-
-
-
Витрати на збут
-
-
-
-
-
Інші операційні витрати
-
-
-
-
-
Фінансові витрати
-
-
-
-
-
Інші витрати
-
-
-
(188)
(188)
Податок на прибуток
-
-
-
(1 556)
(1 556)
Усього витрат підприємства
(5 856)
(15 352)
(2 065)
(1 744)
(25 017)
Фінансовий результат діяльності сегментів
939
7 845
(639)
-
8 145
Фінансовий результат діяльності підприємства
939
7 845
(639)
(1 071)
7074
 
 Доходи, витрати та результати сегментів за 2013 рік.
 
 
Найменування статті
Найменування операційних сегментів
Нерозподілені статті
Усього
Проектні роботи
Оренда
Поліграфічні послуги
Доходи від зовнішніх контрагентів:
 
 
 
 
 
Доходи від реалізації робіт, послуг:
4 215
21500
1365
-
27080
Інші операційні доходи
327
3280
-
 
3 607
Фінансові доходи
-
-
-
 
 
Інші доходи
-
-
-
 
 
Доходи від інших сегментів:
 
 
 
 
 
Доходи від реалізації робіт, послуг:
-
-
-
-
-
Інші операційні доходи
-
-
-
-
-
Фінансові доходи
-
-
-
-
-
Інші доходи
-
-
-
-
-
Усього доходів сегментів
4 542
24 780
1 365
-
30 687
Доходи від реалізації робіт, послуг:
-
-
-
-
-
Інші операційні доходи
-
-
-
123
123
Фінансові доходи
-
-
-
1 825
1 825
Інші доходи
-
-
-
94
94
Усього доходів підприємства
4 542
24 780
1 365
2 042
32 729
Витрати сегментів:
 
 
 
 
 
Собівартість реалізованих робіт, послуг
(3 959)
(11 078)
(1 655)
-
(16 692)
Адміністративні витрати
-
(6 009)
(381)
-
(6 390)
Витрати на збут
-
-
-
-
-
Інші операційні витрати
(286)
(639)
-
-
925
Фінансові витрати
-
-
-
-
-
Інші витрати
-
-
-
-
-
Усього витрат  сегментів
(4 245)
(17 726)
(2 036)
-
(24 007)
Собівартість реалізованих робіт, послуг
-
-
-
-
-
Адміністративні витрати
-
-
-
-
-
Витрати на збут
-
-
-
-
-
Інші операційні витрати
-
-
-
(508)
(508)
Фінансові витрати
-
-
-
-
-
Інші витрати
-
-
-
(17 778)
(17 778)
Податок на прибуток
-
-
-
(1 625)
(1 625)
Усього витрат підприємства
(4 245)
(17 726)
(2 036)
(19 911)
(43918)
Фінансовий результат діяльності сегментів
297
7 054
(671)
-
6 680
Фінансовий результат діяльності підприємства
297
7 054
(671)
(17869)
(11 189)
 
Активи та зобов’язання сегментів за 2012 рік.
 
Найменування статті
Найменування операційних сегментів
Нерозподілені статті
Усього
Проектні роботи
Оренда
Поліграфічні послуги
Активи сегментів:
 
 
 
 
 
Основні засоби та нематеріальні активи
-
5 330
214
-
5 544
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
3 976
7 022
107
-
11 105
Інші оборотні активи
123
178
2
-
303
Необоротні активи та групи вибуття
-
-
-
-
-
Нерозподілені активи
-
-
-
47 827
47 827
Всього активів
4 099
12 530
323
47 827
64 779
Зобов'язання сегментів:
 
 
 
 
 
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів
319
907
2
-
1 228
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
2 191
-
-
-
2 191
Інші поточні зобов'язання
622
37
-
-
659
Нерозподілені зобов'язання
-
-
-
2 201
2 201
Усього зобов'язань
3 132
944
2
2 201
6 279
 
Активи та зобов’язання сегментів за 2013 рік.
 
Найменування статті
Найменування операційних сегментів
Нерозподілені статті
Усього
Проектні роботи
Оренда
Поліграфічні послуги
Активи сегментів:
 
 
 
 
 
Основні засоби та нематеріальні активи
-
8 966
475
-
9 441
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
995
5 034
240
-
6 269
Інші оборотні активи
-
-
-
-
-
Необоротні активи та групи вибуття
-
-
-
-
-
Нерозподілені активи
-
-
-
35 090
35 090
Всього активів
 995
14 000
715
35 090
50 800
Зобов'язання сегментів:
 
 
 
 
 
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів
 
1 188
3
-
1 191
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
-
-
-
-
-
Інші поточні зобов'язання
166
-
-
-
166
Нерозподілені зобов'язання
-
-
-
2 316
2 316
Усього зобов'язань
166
1 188
3
2 316
3 673
 
Розкриття інформації  щодо зв’язаних сторін.
У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони»товариство розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторін товариство відносить:
-       юридичних осіб, які контролюють компанію (наприклад, материнська компанія);
-       юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність компанії, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу компанії);
-       юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії;
-       юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником;
-       фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії;
-       близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії.
 
Операції, здійснені ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» зі зв’язаними сторонами:
 
Вид операції
Сума операції,
тис. грн.
2013 рік
2012 рік
Надання в оренду майна
6 552
8 102
Поліграфічні послуги
511
343
Інші послуги
985
1 304
 
Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями зв’язаних сторін:
 
31.12.2013 р.,
тис. грн.
31.12.2012 р.,
тис. грн.
31.12.2011 р.,
тис. грн.
Дебіторська заборгованість
5 339
7 119
5 747
Резерв сумнівних боргів, пов'язаний з дебіторською заборгованістю
639
1 936
466
Кредиторська заборгованість
-
2 101
3 844
 
Протягом 2013 року гарантії зв’язаним сторонам не надавались та не отримувались від зв’язаних сторін.
 
Виплати, одержані провідним управлінським персоналом товариства:
 
 
Види виплат
За 2013 рік,
тис. грн.
За 2012 рік,
тис. грн.
Поточні виплати (заробітна плата)
1 858
1 858
Довгострокові виплати
-
-
Виплати по закінченні трудової діяльності
-
-
Виплати при звільненні
-
-
Платежі на основі акцій
-
-
Позики
-
-
Всього
1 858
1 858
Умовні активи та зобов’язання.
Станом на 01 січня 2013 року та 31 грудня 2013 року товариство не визнавало умовних активів та умовних зобов’язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
 
Судові справи станом на 01.01.2013 р. в яких ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» є позивачем або відповідачем:
 
Статус товариства (позивач/ відповідач)
Найменування іншої сторони процесу
Назва процесуальної інстанції
Суть вимог
Сума позову, тис. грн.
Суть рішення
Позивач
ТОВ «Тотал-Систем»
Господарський суд м. Києва
Стягнення боргу (дебіторської заборгованості за оренду)
77
Постановою суду вiд 02.11.2012р. ТОВ "Тотал-систем" визнано банкрутом та відкрито лiквiдацiйну процедуру
Позивач
ДП «Інститут «Київжитлопроект»
Господарський суд м. Києва
Про визнання банкрутом
636
Ухвалою суду ПАТ «Київпроект» визнано кредитором
Позивач
ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "Рокада"
Господарський суд м. Києва
Про включення до реєстру кредиторів
18
Порушено провадження у справі про визнання банкрутом
Відповідач
Герасiменко М.А
Кам'янець-Подiльський мiськрайонний суд Хмельницької області
Справа №2208/1845/12 за позовом Герасiменка М.А. до Строзюка С.С. та до ПАТ "Київпроект" про солiдарне стягнення коштів
3 000
Справа знаходиться на розглядi у Вищому Спецiалiзованому судi України з розгляду цивільних та кримінальних справ за касаційною скаргою ПАТ "Київпроект" на рішення Кам'янець-Подiльського суду Хмельницької області та Ухвалу апеляційного суду Хмельницької області.
 
Судові справи  станом на 31.12.13 р. в яких ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» є позивачем або відповідачем:
 
Статус товариства (позивач/ відповідач)
Найменування іншої сторони процесу
Назва процесуальної інстанції
Суть вимог
Сума позову, тис. грн.
Суть рішення
Позивач
ТОВ «Тотал-Систем»
Господарський суд м. Києва
Стягнення боргу (дебіторської заборгованості за оренду)
77
Постановою суду вiд 02.11.2012р. ТОВ "Тотал-систем" визнано банкрутом . 25.04.13 завершено лiквiдацiйну процедуру
Позивач
ДП «Інститут «Київжитлопроект»
Господарський суд м. Києва
Про визнання банкрутом
636
Ухвалою суду визнано банкротом та відкрито ліквідаційну процедуру
Позивач
ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "Рокада"
Господарський суд м. Києва
Про включення до реєстру кредиторів
18
Порушено провадження у справі про визнання банкрутом
Інформація про виконання значних правочинів в 2013 році.
Значних правочинів в 2013 році не відбувалось.
 
Інформація про вчинення товариством правочинів в яких є зацікавленість.
Протягом 2013 року товариство не здійснювало правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
 
Управління ризиками.
Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик пов’язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні та наявність політичної та економічної кризи.
ПАТ «Київпроект» веде основну діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацію  власного  нерухомого майна. Протягом 2013 року функціонування цієї галузі економіки не зазнало значних негативних тенденцій та коливань. Конкуренція в галузі була  помірною.
Станом на 31 грудня 2013 року, у зв’язку з політичною та економічною кризою,  кількість операційного ризику значна, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.
Основними ризиками в дiяльностi ПАТ «Київпроект»  є:
- Ризик посилення конкуренцiї у галузi проектно-вишукувальних робiт. Ризик посилення конкуренцiї у галузi спецiалiзацiї ПАТ "Київпроект" обумовлений змiнами у структурi житлового будiвництва та його фiнансування, що сталися останнiми роками.Так,  майже 80% житла зводиться за кошти населення.Така тенденцiя спонукає iнвесторiв шукати виконавцiв як будiвельних. так i проектних робiт на основi тендерiв.Участь i, головне, перемога у тендерах стає основною умовою отримання замовлень на проектування. Для мiнiмiзацiї зазначеного ризику ПАТ "Київпроект"здiйснює комплекс заходiв, спрямованих на пiдвищення своїх конкурентних переваг.Зокрема  в ПАТ "Київпроект" проводиться єдина технiчна полiтика, спрямована на удосконалення технологiї проектування, забезпечення конкурентноспроможного рiвня i якостi розроблених проектiв, впроваджуються сучаснi iнформацiйнi технологiї, реалiзується програма пiдвищення рiвня пiдготовки персоналу. Однiєю з основних конкурентних переваг є надiйна репутацiя  ПАТ "Київпроект", пiдкрiплена 76 роками успiшної працi в галузi проектно-вишукувальних робiт.
- Проблема безпеки i зберiгання iнформацiї. Для ПАТ "Київпроект",яке здебiльшого пов"язане зi сферою авторських розробок та проектування, iснує проблема безпеки та зберiгання iнформацiї. З метою зменшення впливу даного фактору на дiяльнiсть ПАТ "Київпроект", на пiдприємствi  здiйснюється ряд  заходiв, спрямованих на пiдтримку безпеки iнформацiї.
- Плиннiсть кадрiв та необхiднiсть залучення молодих фахiвцiв. Високий рiвень плинностi кадрiв та середнiй вiк працiвникiв, який становить 45 рокiв, є факторами, що можуть спричинити негативний вплив на дiяльнiсть пiдприємства через те, що виникає нестача фахiвцiв, включаючи проектувальникiв, особливо конструкторiв, дорожникiв тощо. Iснують також проблеми з залученням молодих спецiалiстiв. Задля зменьшення впливу даних факторiв на дiяльнiсть товариства ПАТ "Київпроект" реалiзує полiтику, яка передбачає широкий комплекс заходiв, спрямованих на залучення молодих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї працюючих спiвробiтникiв.
Станом на 31 грудня 2013 року кількість операційного ризику помірна, якість управління висока, сукупний ризик низький, напрям ризику стабільний.
Під валютним ризиком товариство розуміє наявний або потенційний ризик для прибутку і капіталу, який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів.
У зв’язку з незначними коливанням валютних курсів протягом 2013 року, істотних факторів валютного ризику, що впливають на фінансовий стан товариства не існує.
Станом на 31 грудня 2013 року кількість валютного  ризику незначна, якість управління висока, сукупний ризик низький, напрям ризику стабільний.
Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання товариством вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.
На сьогоднішній день в Україні існує комерційне і, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають різну інтерпретацію. Крім того, встановилася практика, коли податкові органи на свій власний розсуд приймають рішення, у той час як нормативна база для такого рішення є недостатньою. Всі ці умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень.
Протягом 2013 року не було випадків невідповідності діяльності товариства вимогам регулятивних органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність в разі її наявності.
Станом на 31 грудня 2013 року  сукупний юридичний ризик помірний, напрям ризику зростає.
Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприймання іміджу товариства клієнтами, контрагентами, акціонерами або регулятивними органами.
Станом на 31.12.2013 року сукупний ризик репутації низький, напрям ризику стабільний.
Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для  надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Станом на 31.12.2013 року сукупний стратегічний  ризик  низький, напрям ризику стабільний.
Система оцінювання та управління ризиками товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність  та підзвітність усіх залучених до цього сторін.
 
 
Голова Правління                                                          Пермяков А.Б.                                       
 
 
Головний бухгалтер                                                      Єгорова С.І.                   
 
 Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВПРОЕКТ»
станом на 31 грудня 2013 року
 
 
 
 
Адресат:
 
Акціонери  ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
Управлінський персонал  ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
Національна  комісія  з цінних паперів та фондового ринку України
 
 
 
 
 
 
Вступний параграф
Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору № 234/13-14 від 12 листопада 2013 року провела аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (далі – Товариство), що додається, яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності та включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звіт про фінансові  результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал за 2013 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності.
 
 
 
 
 
Основні відомості про Товариство:
·           Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ».
·           Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 04012780.
·           Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22.
·           Зареєстроване 18.01.1994 року Старокиївською державною адміністрацією м. Києва.
·           Основні види діяльності:
-         надання в оренду власного нерухомого майна (КВЕД 68.20);
-         діяльність у сфері архітектури (КВЕД  71.11);
-         діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД  71.12).
·           Чисельність працівників станом на 31.12.2013 р. – 89 осіб.                                                                                                    
·           Відокремлених підрозділів немає.
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
 
Відповідальність  аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (надалі – Міжнародні стандарти аудиту або МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,  прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази  для висловлення нашої думки.
 
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ»за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
Пояснювальний параграф.
        Ми звертаємо увагу на Примітку № 4 «Плани щодо безперервної діяльності», в якій йдеться про невизначеність управлінського персоналу щодо можливого впливу політичної та економічної кризи  в Україні на здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 
 
Звіт щодо «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.
Інформація, що викладена нижче, є результатом виконання нами процедур в межах аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року. Аудиторська перевірка була спланована та проводилась відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.
За результатами виконаних нами аудиторських процедур в межах аудиту фінансової звітності ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року до цього Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) ми включили наступні параграфи.
 
1. Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів.
Аудитором було зроблено перевірку правильності визнання, класифікації, оцінки і обліку активів Товариства. На думку аудитора, інформація за видами активів Товариства розкрита у фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
2. Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів.
Аудитором було зроблено перевірку правильності визнання, класифікації, оцінки і обліку зобов’язань товариства. На думку аудитора, інформація про зобов’язання товариства розкрита у фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
3. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів.
Станом на 31 грудня 2013 року власний капітал Товариства мав наступну структуру:
-           повністю сплачений статутний капітал в розмірі 12 215 тис. грн.;
-           капітал у дооцінках в розмірі 10 659 тис. грн.;
-           додатковий капітал в розмірі 20 900  тис. грн.;
-           резервний капітал в розмірі 1 832 тис. грн.;
-           нерозподілений прибуток в розмірі 1 521 тис. грн.
На думку аудитора, інформація про власний капітал Товариства розкрита у фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
4. Розкриття інформації щодо сплати товариством статутного капіталу.
Зареєстрований статутний капітал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» складає 12 214 912 гривень. Статутний капітал поділений на 6 107 456 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн.
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» сплачений повністю, у відповідності з вимогами законодавства України. Протягом 2013 року розмір статутного капіталу не змінювався.
 
5. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.
Протягом 2013 року діяльність ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» була збитковою. Чистий збиток за 2013 рік становив 11 189 тис. грн.
На думку аудитора, інформація щодо обсягу чистого збитку розкрита Товариством у фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
6. Особлива інформація, визначена статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
На думку аудитора, особлива інформація, визначена статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, із змінами, була розкрита (оприлюднена) Товариством у відповідності до вимог діючого законодавства України.
 
7. Розкриття інформації щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.
Вартість чистих активів ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» була розрахована аудитором згідно з «Методичними рекомендаціями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2013 року вартість чистих активів Товариства становить 47 127 тис. грн. і перевищує статутний капітал на 34 912 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
 
8. Відповідність виконання Товариством значних правочинів вимогам Закону  України «Про акціонерні товариства».
Станом на 01 січня 2013 року вартість активів Товариства складала 64 930 тис. грн.
В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про те, що значні правочини, (правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становлять від 10 до 25 відсотків вартості активів станом на 01.01.2013 р.),  учинені Товариством протягом 2013 року, не відповідали вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства.
 
9. Розкриття інформації про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до  Закону України «Про акціонерні товариства».
В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про виконання Товариством протягом 2013 року правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
 
10. Розкриття інформації, яка передбачена частиною другою статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства».
Під час проведення аудиту нами не була отримана інформація та не були виявлені ознаки, що вказували б на можливий факт невідповідності фінансово-господарської діяльності Товариства чинному законодавству України. Фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та несвоєчасного подання звітності  нами не виявлено.
 
 
 
 
11. Розкриття інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
В результаті виконаних аудиторських процедур нами не були виявлені чинники ризику шахрайства та не були ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
 
12. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
 В результаті виконаних аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», нами було встановлено, що система корпоративного управління ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства. Інформація про корпоративне управління Товариства наведена в примітці № 2 «Інформація про корпоративне управління у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI» фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.
 
13. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою  звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовою звітністю.
Аудитор виконав аудиторські процедури щодо виявлення суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів, у відповідності до МСА № 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
В результаті виконаних процедур нами не були ідентифіковані суттєві невідповідності між фінансовою звітністю ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовою звітністю.
 
14. Основні відомості про аудитора.
·        Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ».
·        Код ЄДРПОУ: 01204513.
·        Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. № 221/3 терміном до 04.11.2015 р.
·        Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 0069 видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.09.2013 р. № 3365 терміном до 04.11.2015 р.
·        Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серії П № 000112 строком дії з 04.06.2013 р. до 04.11.2015 р.
·        Відомості про аудитора, який  підписав  висновок:   Директор (аудитор) – Іщенко Надія Іванівна; сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2013 р. № 279/2 терміном до 30 жовтня 2018 року;
·        Відомості про відповідального за аудит Товариства: аудитор – Соловйова Марина Леонідівна; сертифікат аудитора № 005258, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 р. № 110, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 21.05.2012 р. № 250/2  терміном до 30 травня 2017 року.
 
15. Дата та номер договору на проведення аудиту.
Договір про надання аудиторських послуг № 234/13-14 від 12 листопада 2013 року.
 
16. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.
Проведення аудиту розпочато 25 листопада 2013 року та закінчено 14 квітня 2014 року.
 
 
 
 
 
Директор  ТОВ «КИЇВАУДИТ»                  __________________             Н. І. Іщенко
(Сертифікат аудитора серії  «А» № 005559)
Сертифікат аудитора банків № 0026)
 
 
 
Аудитор                                                        __________________           М. Л. Соловйова
(сертифікат аудитора №  005258)
(сертифікат аудитора банків № 0155)
 
 
 
14 квітня 2014 року
Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

 

 
 
 

 

29 квітня 2014