Новини

Річна інформація емітента за 2013 рік до НКЦПФР

 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння
 
 
 
Пермяков А.Б.
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
28.04.2014
(дата)
 
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04012780
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16-22
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)234-05-20 (044)234-05-20
6. Електронна поштова адреса
at@kyivproekt.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.04.2014
 
(дата)
 
2. Річна інформація опублікована у
Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №81
 
29.04.2014
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
 
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
www.kyivproekt.com.ua
в мережі Інтернет
29.04.2014
 
(адреса сторінки)
 
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство
 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
 
2) інформація про облігації емітента
 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
4) інформація про похідні цінні папери
 
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 
13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
23. Основні відомості про ФОН
 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
27. Правила ФОН
 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
 
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
 
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
33. Примітки
Емiтент до будь-яких об'єднань не належить i протягом звiтного року не брав участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що рейтингова оцiнка не проводиться.
Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариство в звiтному перiодi не випускало, викуп та випуск власних акцiй не здiйснювало. Похiднi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Борговi цiннi папери не випускались. Iпотечного покриття,iпотечних сертифiкатiв,iпотечних активiв в звiтному перiодi не було. Випуску сертифiкатiв ФОН та розрахунку вартостi чистих активiв ФОН не було. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались.
Товариство надає фiнансову звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за мiжнароднами стандартами. Фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку Товариство не надає.
Емiсiї цiльовх облiгацiй пiдприємств,виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не було. Товариство не є фiнансовою установою, тому Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A 01№727264
3. Дата проведення державної реєстрації
18.01.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
12214912
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
629
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
За Статутом ПАТ "Київпроект" його органами управлiння є: 1. Загальнi збори Товариства - вищий орган Товариства; 2. Наглядова рада Товариства - орган контролю та регулювання дiяльностi виконавчого органу Товариства; 3. Правлiння - виконавчий орган Товариства; 4. Ревiзiйна комiсiя - орган контролю Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Хрещатик"
2) МФО банку
300670
3) поточний рахунок
2600500018696
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ВТБ Банк"
5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
26001010147481
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Дiяльнiсть, повязан iз створенням обєктiв архiтектури
АГ №573024
30.12.2010
Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України
07.07.2015
Опис
Буде подовжено
 
Надання послуг i виконанння робiт протипожежного призначення
595573
23.09.2011
Державна iнспекцiя техногенної безпеки України
Необмежена
Опис
Термiн дiї необмежений
 
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1
2
3
26.11.2010
12.07.2011
Зарiвна Тетяна Тимофiївна
Опис
Зарiвна Т.Т. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ранiше працювала на посадi Директора Представництва ТОВ "Оздоровний центр "Сонячний".
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Компанiя з управлiння активами"Iнтер Кепiтал Груп"
34696299
01030Україна м.Київ вул.Б.Хмельницького, 16-22,оф.201
8.0473
ЗАТ" АСК "Рокада"
20005439
01030Україна м.Київ вул.Б.Хмельницького, 16-22, оф.201
0.7195
ТОВ "Сталькон М"
35624073
04075Україна м.Київ вул. Гамарника, буд.56
0
Ксiларетос Iнвестмент Лiмiтед
н/д
н/дКiпр н/д Нiкосiя буд.14,оф.М002
8.8978
Iстанова Iнвестмент ЛТД
н/д
н/дКiпр н/д Нiкосiя, оф.М002
16.174
Гринвiч Iнтернешнл Венчурс ЛТД
н/д
н/дВiргiнськi острови Тортола Роуд Таун, буд.146
19.7352
Хайтоп Лiмiтед
н/д
н/дСейшельськi острови острiв Мае, мiсто Вiкторiя буд.Трiнiтi Хауз, оф.14
5.4396
Епплайд Груп Лiмiтед
н/д
н/дСейшельськi острови острiв Мае, мiсто Вiкторiя буд.Трiнiтi Хауз, оф.14
24.9669
Блiц Файненшiал Ресорсес ЛТД
н/д
н/дСейшельськi острови острiв Мае, мiсто Вiкторiя буд. Трiнiтi Хауз, оф.14
7.3363
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи
н/д н/д н/д
8.6834
Усього
100
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Сталькон М"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
35624073
4) рік народження**
0
5) освіта**
 
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.08.2013 до припинення повноважень
9) Опис
У звiтному перiодi були наступнi змiни: з 01.01.2013 р. по 14.08.2013 р. на посадi Голови Наглядової Ради перебував Мануйленко Михайло Iванович, обраний на посаду 24.04.2012 р. На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 14.08.2013 р. вiдкликано повноваження Голови Наглядової Ради Мануйленка М.I. та обрано Головою Наглядової ради юридичну особу ТОВ «Стальком М» (ЄДРПОУ 35624071).
Уповноваженою особою вiд юридичної особи є Даян Грант Тiгранович. Голова Наглядової ради очолює роботу Наглядової ради. Являється вищою посадовою особою ПАТ "Київпроект", що працює на постiйнiй основi. Обов'язки та повноваження Голови Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Київпроект". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримує винагороду згiдно Положення про Наглядову Раду.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ЗАТ "АСК"Рокада"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
20005459
4) рік народження**
0
5) освіта**
 
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2013 до припинення повноважень
9) Опис
У звiтному перiодi були наступнi змiни: з 01.01.2013 р. по 15.11.2013 р. на посадi заступника Голови Наглядової Ради перебував Марченко Вiктор Миколайович, обраний на посаду 24.04.2012 р. На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 15.11.2013 р. вiдкликано повноваження заступника Голови Наглядової Ради Марченка В.М. та обрано заступником Голови Наглядової ради юридичну особу ЗАТ "АСК"Рокада"(ЄДРПОУ 20005439).
Уповноваженою особою вiд юридичної особи є Солошенко Сергiй Васильович. Заступник Голови Наглядової ради являється посадовою особою ПАТ "Київпроект". Обов"язки та повноваження заступника Голови Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Київпроект". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримує винагороду згiдно Положення про Наглядову Раду.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "КУА"Iнтер Кепiтал Груп"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
0
5) освіта**
 
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2013 до припинення повноважень
9) Опис
Обов'язки та повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Київпроект". Уповноваженою особою вiд юридичної особи є Служавий Олександр Геннадiйович.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мануйленко Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ранiше працював на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "Київпроект"
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2012 до припинення повноважень
9) Опис
Обов"язки та повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Київпроект". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримувала винагороду як Голова Наглядової ради згiдно штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марченко Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ранiше працював на посадi заступника Голови Наглядової ради ПАТ "Київпроект".
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2012 до припинення повноважень
9) Опис
Обов"язки та повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Київпроект". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримувала винагороду до 15.11.2013 р. як Заступник Голови Наглядової ради, з 15.11.2013 р. винагороди не отримує. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пермяков Аркадiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Останнi 5 рокiв працював в ТОВ "Юридична компанiя "Сетра" на посадi директора.
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.02.2014 до припинення повноважень
9) Опис
У звiтному перiодi були наступнi змiни: з 01.01.2013 р. по 14.08.2013 р. на посадi Голови Правлiння працював Пiдгайний Ярослав Михайлович , обраний на посаду 09.02.2012 р. На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 14.08.2013 р. вiдкликано повноваження Голови Правлiння Пiдгайного Ярослава Михайловича та обрано Головою Правлiння Любоченю Андрiя Володимировича. 26.02.2014 р. на пiдставi рiшення Наглядової Ради вiдкликано повноваження Голови Правлiння Любоченi Андрiя Володимировича та обрано Головою Правлiння Пермякова Аркадiя Борисовича.
Обов'язки та повноваження Голови Правлiння визначаються Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "Київпроект", яке затверджується на Загальних зборах. Правлiння - колегiальний орган Товариства, роботою якого керує Голова Правлiння, який обирається Наглядовою радою ПАТ "Київпроект". Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Голови Правлiння ПАТ "Київпроект" визначається в Контрактi, що укладає з ним Наглядова рада. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондар Алла Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 754233 18.05.2006 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Київпроект", заступник Голови правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.03.2011 з 01.03.2011 строком на 3 роки. 09.09.2013 повноваження подовжено строком на 3 роки
9) Опис
Обов'язки та повноваження Першого заступника Голови Правлiння визначаються Статутом та Положенням Правлiння ПАТ "Київпроект". Перший заступник Голови Правлiння обирається Наглядовою Радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боєцький Григорiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 966728 22.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Київпроект", начальник служби експлуатацiї
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.11.2011 до припинення повноважень
9) Опис
Обов'язки та повноваження заступника Голови Правлiння визначаються Статутом та Положенням Правлiння ПАТ "Київпроект". Заступник Голови Правлiння обирається Наглядовою Радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єгорова Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 792177 09.05.1998 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ"Київпроект", начальник фiнансово-економiчної служби – головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.08.2013 до припинення повноважень
9) Опис
У звiтному перiодi були наступнi змiни: з 01.01.2013 р. по 14.08.2013 на посадi члена Правлiння перебувала Крайневська Оксана Володимирiвна, призначена на посаду 03.07.2012 р. На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 14.08.2013 р. вiдкликано повноваженя члена Правлiння Крайневської Оксани Володимирiвни. 14.08.2013 членом Правлiння обрано Єгорову Свiтлану Iванiвну.
Обов'язки та повноваження Члена Правлiння визначаються Статутом та Положенням Правлiння ПАТ "Київпроект". Член Правлiння обирається Наглядовою Радою.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа займає в Товариствi також посаду начальника фiнансово-економiчної служби - головного бухгалтера
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Братушка Роман Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
За останнi 5 рокiв працював в ПАТ "Київпроект" на посадi заступника начальника юридичного вiддiлу та Кредитнiй спiлцi "Укрмолодькредит" на посадi заступника Голови правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.08.2013 до припинення повноважень
9) Опис
У звiтному перiодi були наступнi змiни: з 01.01.2013 р. по 14.08.2013 на посадi члена Правлiння перебував Поляков Рем Юхимович, призначений на посаду 31.01.2012 р. На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 14.08.2013 р. вiдкликано повноваженя члена Правлiння Полякова Рема Юхимовича
14.08.2013 Членом Правлiння обрано Братушку Романа Сергiйовича.
Обов'язки та повноваження Члена Правлiння визначаються Статутом та Положенням Правлiння ПАТ "Київпроект". Член Правлiння обирається Наглядовою Радою.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа займає в Товариствi також посаду начальника юридичного вiддiлу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Наглядової ради
ТОВ "Сталькон М"
35624073
 
1
0.0000
1
0
0
0
Заступник Голови Наглядової ради
ЗАТ "АСК "Рокада"
20005459
 
43942
0.7195
43942
0
0
0
Член Наглядової ради
ТОВ "КУА"Iнтер Кепiтал Груп"
34696299
 
491483
8.0473
491483
0
0
0
Член Наглядової Ради
Марченко Вiктор Миколайович
 
 
0
0
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Мануйленко Михайло Iванович
 
 
10
0.0002
10
0
0
0
Голова Правлiння
Пермяков Аркадiй Борисович
 
 
0
0
0
0
0
0
Перший заступник Голови правлiння
Бондар Алла Валерiївна
 
 
0
0
0
0
0
0
Заступник Голови правлiння
Боєцький Григорiй Олександрович
 
 
28
0.0005
28
0
0
0
Член Правлiння, Начальник фiнансово-економiчної служби-головний бухгалтер
Єгорова Свiтлана Iванiвна
 
 
0
0
0
0
0
0
Член Правлiння
Братушка Роман Сергiйович
 
 
0
0
0
0
0
0
Усього
535470
8.7676
535470
0
0
0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Iстанова Iнвестмент ЛТД
н/д
н/д Кiпр н/д Нiкосiя Нiкосiя, оф.М002
 
987823
16.174
987823
0
0
0
Гринвiч Iнтернешнл Венчурс ЛТД
н/д
н/д Вiргiнськi острови н/д Тортола Роуд Таун, буд.146
 
1205320
19.7352
1205320
0
0
0
Епплайд Груп Лiмiтед
н/д
н/д Сейшельськi острови острiв Мае мiсто Вiкторiя буд.Трiнiтi Хауз, оф.14
 
1524843
24.9669
1524843
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Усього
3717986
60.8761
3717986
60.8761
0
0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
X
 
Дата проведення
23.04.2013
Кворум зборів**
54.22
Опис
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", п.8.2.9 Статуту Товариства та п.5.2 Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Київпроект", загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект"не досягнуто. Збори не є правомочними.
 
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
X
 
Дата проведення
17.06.2013
Кворум зборів**
8.47
Опис
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", п.8.2.9 Статуту Товариства та п.5.2 Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Київпроект", загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" не досягнуто. Збори не є правомочними.
 
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
 
X
Дата проведення
16.07.2013
Кворум зборів**
53.13
Опис
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", п.8.2.9 Статуту Товариства та п.5.2 Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Київпроект", загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" не досягнуто. Збори не є правомочними.
 

 

9. Інформація про дивіденди
 
За результатами звітнього періоду
За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
 
 
 
 
Дата виплати дивідендів
 
 
 
 
Опис
Рiшення про виплату дивiдентiв не приймалося.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КИЇВАУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
01204513
Місцезнаходження
01033 Україна м. Київ Голосiївський район м.Київ вул.Саксаганського, 53/80, офiс 306
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свiдоцтво АБ №001321
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
15.02.2011
Міжміський код та телефон
(044)287-70-55
Факс
0
Вид діяльності
аудиторська дiяльнiсть
Опис
Надав послуги з аудиту фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Київпроект" за 2013 рiк
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Банк Перший"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
20717958
Місцезнаходження
04112 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ вул.Дегтярiвська, 48
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АТ 579809
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
16.09.2011
Міжміський код та телефон
(044)590-09-24
Факс
0
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис
ПАТ "Банк Перший"здiйснює послуги по зберiганнюакцiй ПАТ "Київпроект" за договором №01/04-Д вiд 27.04.2010 р.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
01001 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Рiшення НКЦПФР №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
 
Міжміський код та телефон
(044)279-65-40
Факс
(044)279-13-22
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
ПАТ "НДУ" здiйснює послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв на пiдставi укладеного договору №E773/10 вiд 27.04.2010 р.
 

 

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку. Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект" є однiєю з найстарших i найбiльших проектних органiзацiй м.Києва. Здiйснює весь спектр робiт, пов’язаних iз виготовленням проектно-кошторисної документацiї по комплекснiй забудовi м.Києва. ПАТ "Київпроект" засноване згiдно з наказом Управлiння комунального майна м.Києва вiд 28.12.1993 року №176 шляхом перетворення державного пiдприємства – Державного комунального проектного комплеку "Київпроект" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до розпорядження Представника Президента України в м. Києвi вiд 13.08.1993 р. № 862 "Про порядок корпоратизацiї перелiку пiдприємств комунальної власностi, що пiдлягають корпоратизацiї та графiку її проведення". Товариство зареєстроване Старокиївською державною адмiнiстрацiєю м.Києва 18.01.1994р. та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 28.09.2004 р. номер запису в ЄДР № 107400000001490. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2010 року, Протокол №19, повне найменування Товариства змiнено та затверджено нове: Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект" та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.11.2010 р. номер запису в ЄДР № 10741050017001490. Проведена замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю ц звязку зi змiною назви юридичної особи серiя Ф01№727264.
В 2013 р. злиття та приєднання не вiдбувалось.
 
Організаційна структура емітента.В органiзацiйну структуру ПАТ "Київпроект" входять 10 дочiрнiх пiдприємств та одне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю:
1.ДП"Iнститут "Київiнжпроект" ПАТ "Київпроект"- iдентифiкацiйний код: 35948173, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 0004 030251. ДП "Iнститут" Київiнжпроект" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
2.ДП "Iнститут "Київжитлопроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35947997, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 0002 030234. ДП "Iнститут" Київжитлопроект" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
3.ДП "Iнститут"Київцивiльпроект" ПАТ "Київпроект"-iдентифiкацiйний код: 35947727, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 0003 030202. ДП "Iнститут" Київцивiльпроект" ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
4.ДП"Iнститут "Київгео" ПАТ "Київпроект"-iдентифiкацiйний код: 35947845, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 0003 030216. ДП "Iнститут" Київгео "ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
5.ДП"Iнститут"Київдормiстпроект" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35948241, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.03.2011 за № 1 074 105 0003 030258. ДП "Iнститут" Київдормiстпроект" ПАТ "Київпроект" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
6.ДП"Iнститут"Київтелекомелектропроект"ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35948257, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22, зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 0003 030259. ДП "Iнститут"Київтелекомелектропроект" ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
7.ДП"Iнститут Київпроект-1" ПАТ "Київпроект" - iдентифiкацiйний код: 35947866, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 31.03.2011 за № 1 074 105 0002 030218. ДП "Iнститут Київпроект-1"ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 6 березня 2008 року.
8.ДП" Iнститут Генерального плану мiста Києва" - iдентифiкацiйний код: 32386367, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 19.02.2003 за № 1 074 120 0000 002669. ДП "Iнститут Генерального плану мiста Києва" є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.03.2000 року.
9.ДП"Iнститут Київпроект-5"ПАТ "Київпроект"-iдентифiкацiйний код: 24578070, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.03.2011 за № 1 074 105 0004 011421. ДП "Iнститут Київпроект-5" ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 травня 1996 року.
10. ДП "Київметалпроект" ПАТ "Київпроект"-iдентифiкацiйний код: 320502510, мiсцезнаходження: 01030 м.Київ, вул.Б.Хмельницького,16-22,зареєстрований Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 01.04.2011 за № 1 074 105 0012 004142. ДП "Київметалпроект" ПАТ "Київпроект"є колективним пiдприємством утвореним вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11 квiтня 2002 року.
11. ТОВ "Iнститут "Київпроектреставрацiя"(32597634).
 
Чисельність працівників. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2013 рiк - 582 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 47 осiб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня - 279 осіб. Фонд оплати працi в 2013 роцi зменшився в зв’язку зi зменшенням чисельностi працiвникiв , та становив 28 122 тис.грн., проти 28 445 тис.грн. в 2012 роцi. ПАТ "Київпроект" реалiзує полiтику, яка передбачає широкий комплекс заходiв, спрямованих на залучення молодих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї працюючих спiвробiтникiв.
 
Належність емітента до будь-яких обєднань підприємств. ПАТ "Київпроект" не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
 
Спільна діяльність емітента. ПАТ "Київпроект" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду. За 2013 рiк пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
Опис обраної облікової політики. Облiкова полiтика включає наступнi конкретнi елементи, якi необхiднi для розумiння фiнансової звiтностi.
Основнi засоби
Основнi засоби для облiку та складання звiтностi подiляються на наступнi групи:
• земельнi дiлянки;
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
• транспортi засоби;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
• iншi основнi засоби;
• iншi необоротнi матерiальнi активи.
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до товариства, i собiвартiсть об’єкта може бути достовiрно оцiнена.
Методи оцiнки основних засобiв.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає:
- цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
- будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї;
- попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Подальшi витрати збiльшують первiсну вартiсть основних засобiв лише в тому випадку, якщо iснує велика ймовiрнiсть того, що товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з активом, та його вартiсть може бути достовiрно оцiнена. Всi iншi витрати визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Строк корисної експлуатацiї розраховується виходячи з очiкуваного строку використання активу, очiкуваного фiзичного та морального зносу, технiчного та комерцiйного зносу, а також правових та iнших подiбних обмежень використання активу. Строк корисної експлуатацiї переглядається раз на рiк.
Строк корисної експлуатацiї встановлювати для кожного об’єкта iндивiдуально експертною комiсiєю.
Орiєнтованi строки корисної експлуатацiї:
- машини та обладнання – 5 рокiв;
- комп’ютерне обладнання – 5 рокiв;
- телефони – 3 роки;
- меблi – 5 рокiв;
- транспортнi засоби – 10 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар – 5 рокiв;
- iншi основнi засоби –12 рокiв.
При встановленнi строку корисної експлуатацiї розраховувати мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України (п.145.1.).
Лiквiдацiйну вартiсть ОЗ з метою амортизацiї встановлювати для кожного об’єкта iндивiдуально експертною комiсiєю. Орiєнтовна лiквiдацiйна вартiсть – 5% вiд первiсної вартостi.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Земля має необмежений термiн експлуатацiї i тому не амортизується. Метод нарахування амортизацiї може переглядатися щорiчно. Результати його перегляду враховуються як перегляд бухгалтерської оцiнки. При цьому коригуванню пiдлягають амортизацiйнi вiдрахування поточного та майбутнього перiодiв.
Нарахування амортизацiї проводити з моменту, коли основний засiб став придатним для використання. Суму нарахованої амортизацiї пiдприємства вiдображають збiльшенням суми витрат пiдприємства i накопиченої амортизацiї основних засобiв. Нарахування амортизацiї припиняється з дати перекласифiкацiї основного засобу як такого, що утримується для продажу, або на дату припинення його визнання.
Переоцiнку основних засобiв проводити, якщо їх залишкова вартiсть суттєво (бiльш нiж на 10%) вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. Перевищення сум попереднiх дооцiнок об’єкта ОЗ над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi такого об’єкта включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу при вибуттi такого об’єкта.
Ремонти основних засобiв, що здiйснюються для пiдтримання об’єктiв в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд та регулярно доступних вигiд вiд його використання вiдображати як витрати перiоду i облiковувати на рахунках витрат дiяльностi в повному обсязi.

Iнвестицiйна нерухомiсть
Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi полягають у ймовiрностi надходження до товариства майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних з iнвестицiйною нерухомiстю, i можливостi достовiрно оцiнити вартiсть iнвестицiйної нерухомостi.
Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
- частку, яка утримується з метою орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати окремо;
- якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства.
Амортизацiю на об’єкти iнвестицiйної нерухомостi нараховувати за прямолiнiйним методом.
Лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi з метою нарахування амортизацiї прийняти рiвною нулю..
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд товариства або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть товариству та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Веб-сторiнка, що є результатом розробки, визнається як нематерiальний актив тодi i тiльки тодi, коли, крiм виконання загальних критерiїв визнання, товариство буде здатне задовольнити вимогу продемонструвати, як його веб-сторiнка генеруватиме можливi майбутнi економiчнi вигоди, тобто генерувати доходи, включаючи прямi доходи вiд надання можливостi розмiщувати замовлення. Якщо веб-сторiнка розроблена головним чином для рекламування своїх власних продуктiв та послуг та стимулювання попиту на них, всi видатки на розробку такої веб-сторiнки визнаються як витрати коли вони понесенi.
Класи (групи) нематерiальних активiв, що застосовуються товариством:
- права на користування майном (земельною дiлянкою, будiвлею), право на оренду примiщень тощо;
- права на знаки для товарiв i послуг (товарнi знаки, торговi марки, фiрмовi назви тощо);
- авторськi та сумiжнi з ними права (право на програми для ЕОМ, бази даних тощо);
- гудвiл – перевага, яку отримує покупець при купiвлi вже дiючого пiдприємства порiвняно зi створенням нового;
- iншi нематерiальнi активи (право на проведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв, проектна документацiя тощо).
Патенти i лiцензiї, придбанi на строк бiльше одного року, визнаються у фiнансовiй звiтностi нематерiальними активами.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи всiх класiв оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Строк корисної експлуатацiї визначається за кожним активом та залежить вiд виду нематерiальних активiв.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк корисної експлуатацiї та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. Амортизацiя нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї не нараховується.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються за собiвартiстю, враховуючи знецiнення.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю.
Товариство роздiляє процентний дохiд за фiнансовими активами, доступними для продажу, i результат переоцiнки цих активiв. Вiдсотки, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за статтею «Процентнi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу. Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному прибутку (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
При припиненнi визнання доступних для продажу фiнансових активiв суми, ранiше визнанi в iншому сукупному прибутку визнаються як прибутки чи збитки.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку.
Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть доступних для продажу фiнансових активiв, зменшилася.
До об’єктивних свiдчень зменшення корисностi доступних для продажу фiнансових активiв товариство вiдносить:
1) значнi фiнансовi труднощi емiтента:
• вартiсть чистих активiв емiтента менша вiд статутного капiталу;
або
• збиткова дiяльнiсть протягом останнiх трьох рокiв поспiль з тенденцiєю до збiльшення розмiру збиткiв;
2) невиконання зобов’язань:
• затримання бiльше, нiж на 180 днiв, строкiв виплати дивiдендiв пiсля об’явлення їх сплати (для iнвестицiй в iнструменти власного капiталу);
• прострочення бiльше, нiж на 90 днiв, сплати процентiв за борговими цiнними паперами;
3) товариству стає вiдомо, що емiтент може оголосити банкрутство або iншу фiнансову реорганiзацiю;
4) значне чи тривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiї в iнструмент власного капiталу нижче його собiвартостi;
5) значнi змiни з негативним впливом, якi вiдбулися у технологiчному, ринковому, економiчному чи правовому середовищi, в якому здiйснює дiяльнiсть емiтент (лише для iнвестицiй в iнструменти власного капiталу).
Для фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, така справедлива вартiсть визначається на основi цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котирувальним на активному ринку, якщо iнформацiю про цiновi котирування можна оперативно та регулярно отримувати вiд бiржi, дилера, брокера, галузевої групи, цiнової служби чи регулюючого органу та цi цiни вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi угоди, що укладаються незалежними учасниками ринку.
При придбаннi цiнних паперiв та iнших фiнансових активiв в якостi ринкової вартостi може застосовуватися поточна цiна пропозицiї, а для оцiнки активу, що є в наявностi, чи зобов’язання – поточна цiна попиту.
При вiдсутностi ринкових котирувань для iнвестицiй в борговi iнструменти товариство застосовує аналiз дисконтованого грошового потоку iз використанням коефiцiєнту дисконтування, рiвного ринковiй ставцi вiдсотку для фiнансових iнструментiв, що мають аналогiчнi умови, включаючи кредитоспроможнiсть дебiтора, перiод дiї, що залишився, зафiксованiй у договорi ставцi вiдсотка, термiн, що залишився до погашення основної суми та валюту, у якiй повинна проводитися виплата.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї.
Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася.
До об’єктивних свiдчень зменшення корисностi товариство вiдносить:
- порушення контракту, зокрема, прострочення платежу бiльше нiж на 365 днiв;
- стає вiдомо, що проти дебiтора може бути розпочато справу про банкрутство або процедуру досудової санацiї, або прийнято рiшення про лiквiдацiю.
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву пiд знецiнення з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування.
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається один раз рiк станом на 31 грудня звiтного року.
Для визначення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi товариство формує групи дебiторiв з подiбними характеристиками та термiнами прострочення. Резерв визнається в процентах до балансової вартостi дебiторської заборгованостi на дату розрахунку.
Група дебiторiв Термiн прострочення заборгованостi (календарнi днi)
91-365 366-730 730-1095 понад 1095
Юридичнi особи – орендарi 0% 25% 50% 100%
Юридичнi особи – дочiрнi пiдприємства 0% 30% 70% 100%
Юридичнi особи – замовники послуг ВIТ та ВТ 0% 30% 60% 100%
Юридичнi особи – замовники проектних робiт (бюджет) 0% 0% 35% 80%
Юридичнi особи – замовники проектних робiт (не бюджет) 0% 25% 40% 100%
Iншi юридичнi особи 0% 30% 50% 100%
Фiзичнi особи пiдприємцi 0% 30% 60% 100%
Фiзичнi особи (не суб’єкти пiдприємницької дiяльностi) 0% 30% 70% 100%
Дебiтори, щодо яких наявна iнформацiя про можливiсть лiквiдацiї, процедури банкрутства. 100% 100% 100% 100%
Якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, таке перевищення заборгованостi над резервом вiдноситься на витрати звiтного перiоду.
Запаси
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне найменування.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
В Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою iз двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Уцiнки вiдображаються шляхом створення резерву пiд знецiнення запасiв.
Транспортно - заготiвельнi витрати включати до собiвартостi придбаних запасiв безпосередньо при їх оприбуткуваннi.
Установити такi методи оцiнки вибуття запасiв:
- при вiдпусканнi запасiв у виробництво - метод ФIФО;
- при вiдпусканнi запасiв у реалiзацiю - метод ФIФО.
Запаси, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди, признавати нелiквiдними i списувати в бухгалтерському облiку на субрахунок 947.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються термiном не бiльше одного року, списуються одноразово при передачi в експлуатацiю.
З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю i вилучених зi складу активiв, головному бухгалтеровi вести контроль за видачею таких МШП за мiсцями експлуатацiї шляхом забезпечення ставлення в облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МШП, вiдмiток про перемiщення МШП мiж структурними пiдроздiлами, а також складання актiв на їх списання у разi непридатностi до експлуатацiї.
Вести аналiтичний облiк таких МШП на забалансовому рахунку 073.
Зобов’язання та забезпечення
Забезпечення визнаються товариством, якщо
- товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї;
- ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди;
- суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити.
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи товариством не визнаються. Тим не менш, в фiнансовi звiтностi товариство розкриває iнформацiю про характер непередбачених зобов’язань, а також, за можливостi:
- оцiнку їх фiнансового впливу;
- ознаку невизначеностi, пов’язану iз сумою або визначенням часу будь-якого вибуття;
- можливiсть будь-якої компенсацiї.
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року створювати на пiдприємствi резерв для забезпечення оплати вiдпусток працiвникам пiдприємства. Суму забезпечення нараховувати щомiсячно. Отриману суму збiльшувати на суму вiдрахувань до фондiв обов’язкового соцiального страхування.
У кiнцi року пiдприємство зобов’язане уточнити нарахований резерв для оплати вiдпусток працiвникам. Пiдставою для коригування є данi iнвентаризацiї резерву, яка обов’язково проводиться на кiнець року. У результатi сума залишку забезпечення на оплату вiдпусток (з урахуванням ЄСВ) повинна вiдповiдати даним розрахунку, заснованим на кiлькостi календарних днiв невикористаних щорiчних вiдпусток працiвникiв i середньоденної зарплати працiвникiв, обчисленої згiдно з нормами законодавства.
Довгостроковi зобов’язання, на якi нараховуються проценти, вiдображати в балансi за її амортизованою собiвартiстю. Визначення цiєї вартостi залежить вiд виду зобов’язань та умов їх виникнення.
Виплати працiвникам
Витрати на персонал облiковуються згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам».
Виплати працiвникам здiйснюються згiдно з укладеним колективним договором, Положенням про оплату працi, положенням про премiювання, затвердженим штатним розписом пiдприємства, установленими тарифними ставками, iз використанням даних табельного облiку робочого часу.
Товариство не здiйснює виплати працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Короткостроковi виплати працiвникам охоплюють такi статтi:
- оплата виконаної роботи, вiдповiдно до посадових окладiв;
- оплата часу щорiчної та додаткових вiдпусток;
- оплата за iнший невiдпрацьований час (у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатностi та iн.);
- надбавки та доплати до окладiв;
- премiї та винагороди;
- суми виплат, пов’язаних з iндексацiєю заробiтної плати працiвникiв;
- матерiальна допомога, що має систематичний характер;
- виплати соцiального характеру у грошовiй i натуральнiй формi (у т.ч. оплата або надання житла, автомобiлiв, страхування життя та/або здоров’я працiвникiв тощо);
- єдиний соцiальний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування.
Доходи
Вiдповiдно до вимог МСБО (IAS) 18 «Дохiд» для визнання доходу та визначення його суми необхiдно розрiзняти дохiд:
- вiд продажу товарiв;
- надання послуг (виконання робiт);
- використання активiв пiдприємства iншими сторонами, результатом якого є отримання вiдсоткiв, дивiдендiв, роялтi.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг визнається в тому перiодi, в якому послуги наданi, з посиланням на ступiнь завершеностi операцiї. При цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
Встановити класифiкацiю доходiв:
- дохiд вiд проектно-вишукувальних робiт (ПВР);
- дохiд вiд будiвництва об’єктiв;
- дохiд вiд операцiйної оренди активiв;
- дохiд вiд реалiзацiї полiграфiчних послуг;
- дохiд вiд реалiзацiї ТМЦ;
- дохiд вiд iнших послуг.
Визначати доходи вiд виконання будiвельних контрактiв з урахуванням ступеня завершеностi робiт за методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи на пiдставi актiв ф. № КБ-2в, ф. № КБ-3.
Для узагальнення iнформацiї про доходи пiдприємства вiд операцiйної дiяльностi, iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi, а також вiд надзвичайних подiй, та з метою здiйснення ефективного аналiзу дiяльностi пiдприємства, в бухгалтерському облiку вiдображати усi доходи пiдприємства наступним чином:
? Доходи вiд операцiйної дiяльностi, якi включають в себе:
- дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї,
- дохiд вiд надання в користування об’єктiв за договорами операцiйної оренди;
дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг, вiдображати на вiдповiдних субрахунках по кредиту рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї".
? Iншi операцiйнi доходи, якi включають в себе:
- дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв;
- одержанi штрафи, пенi, неустойки;
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi;
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi;
- дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти;
iншi операцiйнi доходи вiдображати по кредиту рахунку 71 "Iншi операцiйнi доходи".
? Доходи вiд iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, якi включають в себе:
- доходи вiд iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства;
вiдображати по кредиту вiдповiдних субрахункiв до рахунку 72 "Дохiд вiд участi в капiталi ".
? Iншi фiнансовi доходи, якi включають в себе:
- дивiденди одержанi пiдприємством;
- вiдсотки одержанi пiдприємством
вiдображати по кредиту вiдповiдних субрахункiв до рахунку 73 "Iншi фiнансовi доходи".
? Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi, якi включають в себе:
- дохiд вiд безоплатно одержаних активiв;
- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй;
- дохiд вiд не операцiйних курсових рiзниць;
- iншi доходи.
вiдображати по кредиту вiдповiдних субрахункiв до рахунку 74 "Iншi доходи" .
Витрати
Витрати вважаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, витрати на збут i iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Визначити метод вiдображення в облiку витрат дiяльностi:
- з використанням класу 8 «Витрати за елементами»;
- з використанням класу 9 «Витрати дiяльностi».
Визнання витрат, якi пов’язанi з виконанням пiдприємством робiт та наданням послуг iншим органiзацiям та пiдприємствам, здiйснювати в тому перiодi, в якому пiдприємство визнає доходи вiд надання таких послуг (виконання робiт). Такi витрати визнаються пiдприємством для цiлей бухгалтерського облiку шляхом вiдображення їх по дебету рахунку 903 "Собiвартiсть реалiзованих робiт i послуг" з кредитом рахунку 23 "Основне виробництво": за даними аналiтичного облiку по об’єктам виконаних робiт, наданих послуг та по статтям витрат, вiднесеним на собiвартiсть виконаних робiт, наданих послуг.
З метою калькуляцiї собiвартостi кожного об’єкту витрат усi витрати роздiляти за наступними статтями:
• Прямi витрати - витрати, що безпосередньо (напряму) пов’язанi з виконанням робiт на кожному об’єкту. Прямi витрати можуть включати наступнi елементи:
- Матерiальнi витрати ;
- Витрати на оплату працi;
- Вiдрахування на соцiальнi заходи;
- Амортизацiя;
- Iншi операцiйнi витрати.
З урахуванням специфiки роботи пiдприємства до його прямих витрат вiдносяться будь-якi безпосередньо пов’язанi з конкретним об’єктом витрати.
• Загальновиробничi витрати - витрати, що пов’язанi з управлiнням, органiзацiєю та обслуговуванням виробництва i не можуть бути вiднесенi безпосередньо до конкретного об’єкта витрат та розподiляються мiж об’єктами пропорцiйно базi розподiлу. Загальновиробничi витрати також можуть включати усi перелiченi вище елементи витрат i разом з прямими витратами формують повну собiвартiсть кожного об’єкта проектування.
Облiк загальновиробничих витрат вести на наступних рахунках : змiннi – на рахунку 911, постiйнi – на рахунку – 912
Базою розподiлу постiйних загальновиробничих витрат прийняти обсяг виконаних робiт. За базу розподiлу змiнних загальновиробничих витрат на кожен об’єкт витрат прийняти обсяг виконаних робiт.
Проектнi та вишукувальнi роботи:
Облiк виробничих витрат на проектнi та вишукувальнi роботи виконаних власними силами вести на рахунку 231 “ Виробництво ПВР”
Виконанi субпiдрядними органiзацiями роботи, облiковувати на окремому рахунку 234 “ Виробництво ” i включати до собiвартостi реалiзацiї на дату пiдписання акта виконаних робiт по генпiдрядному договору.
Облiк витрат на здачу основних засобiв в оренду вести на рахунку 237 “Витрати на оренду”
Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi полiграфiчної продукцiї вести iз застосуванням позамовного методу на рахунку 2321.
Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi послуг архiвно-бiблiотечного вiддiлу вести iз застосуванням позамовного методу на рахунку 2322.
Витрати Пiдприємства, якi пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, але не включаються до собiвартостi продукцiї, подiляти на три групи:
• Адмiнiстративнi витрати - загальногосподарськi витрати, що спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприємством в цiлому. Облiк адмiнiстративних витрат вести на рахунку 92 с розподiлом на субрахунках:
- 921 – загальногосподарчi адмiнiстративнi витрати;
- 922 –витрати на утримання управлiнського персоналу;
- 923 –витрати на утримання Наглядової Ради i Ревiзiйної комiсiї;
- 924 –витрати на утримання Правлiння.
• Витрати на збут витрати, що пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї пiдприємства. Облiк витрат на збут вести на рахунку 93.
• Iншi операцiйнi витрати - витрати операцiйної дiяльностi, що за своїм змiстом не увiйшли до адмiнiстративних витрат та витрат на збут. Облiк iнших операцiйних витрат вести на рахунку 94.
Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати є витратами перiоду.
Витрати пiдприємства, що пов’язанi з користуванням запозиченими фiнансовими коштами, крiм витрат на створення квалiфiкацiйного активу, облiковувати як фiнансовi витрати Пiдприємства i визнавати їх у тому перiодi, в якому вони були нарахованi чи сплаченi. До таких витрат належать:
• Витрати, пов'язанi з нарахуванням та сплатою вiдсоткiв, процентiв тощо за користування кредитами банкiв;
• Витрати, пов'язанi з випуском, обiгом та утриманням власних боргових цiнних паперiв;
Для облiку таких витрат застосовувати рахунок 95 „Фiнансовi витрати”.
Фiнансовi витрати, пов'язанi зi створенням квалiфiкацiйного активу капiталiзуються згiдно П(С)БО 31.
Витрати пiдприємства, що пов’язанi з втратами вiд зменшення вартостi iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi облiковувати на рахунку 96 „Втрати вiд участi в капiталi”.
Списання з балансу пiдприємства будь-яких необоротних активiв (основних засобiв, iнших малоцiнних необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв) в зв'язку з їх продажем iншим фiзичним чи юридичним особам, визнавати iншими витратами пiдприємства, вiдображаючи в облiку по дебету рахунку 9432 "Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв" в кореспонденцiї з вiдповiдним рахунком облiку балансової вартостi таких необоротних активiв (10 "Основнi засоби", 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи", 12 "Нематерiальнi активи"). Таке списання визнається витратами в тому перiодi, в якому визнається дохiд вiд реалiзацiї таких активiв.
Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання.
Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання.
Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
Суми вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань обчислювати на дату щоквартальної промiжної фiнансової звiтностi.
Вiдстрочений податковий актив та вiдстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що дiяли протягом перiоду, у якому будуть здiйснюватися реалiзацiя або використання активу та погашення зобов'язання
Фiнансовий результат
В разi несвоєчасного отримання первинних документiв, яке виключає можливiсть оформлення господарської операцiї у перiодi її проведення (надходження пiсля граничного термiну надання звiтностi), не вiдображення такої iнформацiї у звiтностi вважати помилкою. Виправлення такої помилки проводити шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку, якщо такi помилки впливають на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку).
Пiсля виправлення помилок, у примiтках до фiнансових звiтiв надавати iнформацiю про виправлення помилок, змiст та суму таких помилок, а також статтi звiтностi, на якi впливають данi помилки.
Власний капiтал:
Капiтал складається зi статутного капiталу, нерозподiленого прибутку, резервного та iнших фондiв, створених за рахунок прибутку, результату переоцiнки основних засобiв.
Дивiденди.
Пiдприємство може оголошувати та виплачувати дивiденди тiльки згiдно з правилами та положеннями законодавства України. Дивiденди за простими акцiями вiдображаються як зменшення накопиченого нерозподiленого прибутку у тому перiодi, коли вони були оголошенi.
Формувати резервний капiтал пiдприємства у розмiрi 15% статутного щорiчним вiдрахуванням 5% вiд чистого прибутку за рiк або за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв..
Формувати фонд розвитку виробництва на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Кошти фонду використовувати на оновлення необоротних активiв та iншi цiлi за рiшенням Наглядової ради.


 
Інформація про основні види послуг, що надає емітент. Основним видом дiяльностi ПАТ "Київпроект" є :
1. Проектнi та вишукувальнi роботи для нового будiвництва, реконструкцiї i капiтального ремонту для звичайних умов та для територiй iз складними iнженерно-геологiчними умовами , зокрема:
-розробленя мiстобудiвної документацiї;
-архiтектурне та будiвельне проектування;
-конструювання несучих конструкцiй по класах i умовах будiвництва;
-проектування внутрiшнiх iнженерних мереж. систем i споруд;
-проектування зовнiшнiх iнженерних мереж. систем i споруд;
-розроблення спецiальних роздiлiв проектiв;
-iнженернi вишукування за класами(для будiвель i споруд 1 класу, для будiвель i споруд 2 i 3 класу);
-iнженерно-геологiчнi вишукування згiдно з умовами: вибiр майданчикiв будiвництва, буровi роботи, польовi дослiдно-фiльтрацiйнi роботи. польовi дослiдження властивостей грунтiв, лабораторнi дослiдження властивостей грунтiв, лабораторнi дослiдження властивлстей води, проектування водозаборiв з пiдземних джерел;
-еколого-геологiчнi вишукування: дослiдження лiтосфери, прогноз розвитку небезпечних геологiчних процесiв пiд дiєю будiвництва;
-виконання топографо-геодезичних робiт:геодезичних,зйомочних, спецiальних iнженерно-геодизичних. iнженерно-геодезичних для забезпечення будiвництва, кадастрових зйомок, пов"язаних з веденням державного земельного кадастру тощо;
-розробка проектiв iнтер’єрiв та дизайну;
-типове та експериментальне проектування об"єктiв житлового, громадського та комунального призначення;
-розробка номенклатури типових проектiв для забудови м.Києва, проектiв адресного розмiщення будiвництва;
-розробка систем автоматизованого проектування;
-ведення авторського нагляду за будiвництвом.
2. Надання в оренду власних нежитлових примiщень.
Основними ризиками в дiяльностi емiтента є:
1. Ризик посилення конкуренцiї у галузi проектно-вишукувальних робiт. Ризик посилення конкуренцiї у галузi спецiалiзацiї Групи, обумовлений змiнами у структурi житлового будiвництва та його фiнансування, що сталися останнiми роками. Так, майже 80% житла зводиться за кошти населення. Така тенденцiя спонукає iнвесторiв шукати виконавцiв як будiвельних, так i проектних робiт на основi тендерiв. Участь i, головне, перемога у тендерах стає основною умовою отримання замовлень на проектування. Для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Група здiйснює комплекс заходiв, спрямованих на пiдвищення своїх конкурентних переваг. Зокрема, проводиться єдина технiчна полiтика, спрямована на удосконалення технологiї проектування, забезпечення конкурентоспроможного рiвня i якостi розроблених проектiв, впроваджуються сучаснi iнформацiйнi технологiї, реалiзується програма пiдвищення рiвня пiдготовки персоналу. Однiєю з основних конкурентних переваг є надiйна репутацiя Групи, пiдкрiплена 75 роками успiшної працi в галузi проектно-вишукувальних робiт.
2. Проблема безпеки i зберiгання iнформацiї. Для Групи, яка здебiльшого пов’язана зi сферою авторських розробок та проектування, iснує проблема безпеки та зберiгання iнформацiї. З метою зменшення впливу даного фактору на дiяльнiсть Групи, Групою здiйснюється цiльове фiнансування заходiв, спрямованих на пiдтримку безпеки iнформацiї.
3.Плиннiсть кадрiв та необхiднiсть залучення молодих фа[iвцiв. Високий рiвень плинностi кадрiв та середнiй вiк працiвникiв, який становить 45 рокiв, є факторами, що можуть спричинити негативний вплив на дiяльнiсть пiдприємства через те, що виникає нестача фахiвцiв, включаючи проектувальникiв, особливо конструкторiв, дорожникiв тощо. Iснують також проблеми з залученням молодих спецiалiстiв. Задля зменьшення впливу даних факторiв на дiяльнiсть товариства ПАТ "Київпроект" реалiзує полiтику, яка передбачає широкий комплекс заходiв, спрямованих на залучення молодих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї працюючих спiвробiтникiв
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років.  За 5 рокiв iнвестовано:
- в основнi фонди 1803 тис.грн.
зокрема:
-комп’ютерiв, множительної технiки, друкарських пристроїв - 529 тис.грн.
-офiсного обладнання- 425тис.грн.
-транспорт - 198 тис.грн.
-виробниче обладнання - 651 тис.грн.
- в програмне забезпечення - 238 грн.
- в придбання акцiй - 20592 грн.
В 2010 р. було реалiзовано майновий комплекс по вул. Перспективнiй (автобаза), який був нерентабельним.
 
Значні правочини, укладені протягом звітного року. Значних правочинiв в 2013 роцi не вiдбувалось.
Протягом 2013 року ПАТ "Київпроект" не здiйснювало правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
 
Основні засоби емітента. За даними фiнансової звiтностi ПАТ "Київпроект" станом на 31.12.2013 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи залишковою вартiстю 18 461,0 тис. грн.. Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 23 386тис.грн. Накопичена амортизацiя становить 56% первiсної вартостi основних засобiв. Термiн i умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного основного засобу. У 2013 роцi значних правочинiв вiдносно основних засобiв не вчинялось. Мiсце знаходження основних засобiв: - власнi основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування Товариства: м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.
Протягом звiтного перiоду не виникали екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства. Вiдсутнi плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому iнформацiя про характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення не розкривається.
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента. Дiяльнiсть ПАТ"Київпроект" знаходиться пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, рiвня попиту на свої послуги, крiм того в значнiй мiрi на дiяльнiсть ПАТ "Київпроект" впливає рiвень iнфляцiйних процесiв в Українi та нестабiльна податкова полiтика.
 
Факти виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства. В звiтному 2013 роцi були сплаченi штрафнi санкцiї в сумi 306 тис.грн., в тому числi :заниження об'єкту оподаткування ПДВ - 29 тис.грн., заниження об'єкту з iнших податкiв - 4 тис.грн., несвоєчасна сплата iнших бюджетних та позабюджетних фондiв за вiдсутнiстю коштiв - 125 тис.грн., несвоєчасна сплата податкiв з iнших причин - 4 тис.грн., по актам пеpевipок бюджетних та позабюджетних фондiв - 8 тис.грн., штрафи по господарським угодам - 19 тис.грн., iншi економiчнi санкцiї (пеня, судовий збiр) - 117 тис.грн.
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента. ПАТ"Київпроект" фiнансується за кошти, отриманi вiд господарської дiяльностi пiдприємства.
Структура капiталу Товариства на 31.12.2013р. склала: 67,6% - власний капiтал, 32,4% - запозичений капитал. Власний капiтал зменшився на 8 807 тис грн. за рахунок одержання збитку за 2013 рiк. . На кiнець 2013 року показник абсолютної лiквiдностi склав 0,4%, показник швидкої лiквiдностi - 1,6%, показник загальної лiквiдностi – 2,1%. Цi показники свiдчать про достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб та високу лiквiднiсть активiв Товариства.
 
Вартість укладених договорів та очікувані прибутки від виконання цих договорів.На 2014 рiк укладено договорiв на суму близько 56 863,7 тис. грн. очiкується прибуток у сумi 4 690,6 тис. грн.
 
Стратегія подальшої діяльності емітента. В подальшiй дiяльностi ПАТ "Київпроект" передбачено продовжити роботи з залучення потенцiйних замовникiв на проектнi роботи, збiльшення доходу вiд надавання в оренду власних нежитлових примiщень. В перспективних планах ПАТ "Київпроект" - будiвництво Бортницької станцiї аерацiї та шляхово-транспортних мереж, реконструкцiя i будiвництво магiстральних колекторiв на лiвому та правому березi, продовження розвитку монолiтного будинкобудування, розвиток водоканалiзацiйного господарства м.Києва. Збiльшення обсягiв надання в оренду примiщень.
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок. За звiтний перiод товариством кошти на дослiдження та розробки не видiлялись.
 
Судові справи, стороною в яких виступає емітент.
1.Господарським судом м. Киева 28.11.2011р. порушено провадження у справi № Б24/088-12 i про банкротство, в якiй ПАТ «Київпроект» виступає як кредитор, боржник: ТОВ «Тотал систем» сума кредиту 77 448,82 грн., 25.04.2013р. завершено лiквiдацiйну процедуру боржника.
2.Господарським судом м. Киева 20.07.2012р. порушено провадження у справi №5011-43/1025012 про банкротство, в якiй ПАТ «Київпроект» виступає як кредитор, боржник: ДП «Iнститут «Київжитлопроект» ПАТ «Київпроект» сума кредиту 636 236,73 грн., 10.09.2013р. визнано банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру боржника.
3.Господарським судом м. Киева 12.11.2012р порушено провадження у справi №5011-44/15861-2012 про банкротство, в якiй ПАТ «Київпроект» виступає як кредитор, боржник: ЗАТ «Акцiонерна страхова компанiя «Рокада» сума кредиту 17 871,30 грн., 09.10.2013 змiна арбiтражного керуючого, який виконує функцiї розпорядника майна боржника.
4.Господарським судом м. Киева 10.01.2013 р. порушено провадження у справi № 5011-30/17684-2012 за позовом ПАТ «Київпроект» до ДП «Iнститут «Київцивiльпроект» ПАТ «Київпроект» про стягнення заборгованостi в сумi 1 322 655,72 грн. Ухвалою вiд 05.02.2013 р. Господарського суду м. Киева затверджено мирову угоду. Провадження у справi припинено.
5.Господарським судом м. Киева 13.12.2012р. порушено провадження у справi № 5011-7/18002-2012 за позовом ПАТ «Київпроект» до ДП «Iнститут «Київцивiльпроект» ПАТ «Київпроект» про стягнення заборгованостi у сумi 174 926,99 грн. Ухвалою вiд 22.01.2013р. Господарського суду м. Киева затверджено мирову угоду. Провадження у справi припинено.
6.Господарським судом м. Киева 24.01.2013р. порушено провадження у справi № 910/2281/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до ДП «Iнститут Генерального плану мiста Києва» про стягнення заборгованостi 546 793,39 грн. Ухвалою вiд 27.02.2013р. Господарського суду м. Киева затверджено мирову угоду. Провадження у справi припинено.
7.Господарським судом м. Киева 24.01.2013р. порушено провадження у справi № 910/1372/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до ДП «Iнститут «Київтелекомелектропроект» ПАТ «Київпроект» про стягнення заборгованостi 182 541,66 грн. Ухвалою вiд 13.02.2013р. Господарського суду м. Киева затверджено мирову угоду. Провадження у справi припинено.
8.Господарським судом м. Киева 24.01.2013р. порушено провадження у справi № 910/1370/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до ДП «Iнститут «Київтелекомелектропроект» ПАТ «Київпроект» про стягнення заборгованостi 12 949,62 грн. Ухвалою вiд 13.02.2013р. Господарського суду м. Киева справу припинено у зв’язку з погашенням боргу.
9.Господарським судом м. Киева 24.01.2013р. порушено провадження у справi № 910/1366/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до ДП «Iнститут «Київтелекомелектропроект» ПАТ «Київпроект» про стягнення заборгованостi 210 731,34 грн. Ухвалою вiд 12.02.2013р. Господарського суду м. Киева затверджено мирову угоду. Провадження у справi припинено.
10.Господарським судом м. Киева 21.03.13р. порушено провадження у справi №910/3395/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до КП „Дирекцiя будiвництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” про стягнення заборгованостi по договору пiдряду у сумi 190 366,24 грн. Ухвалою вiд 16.04.13р. Господарського суду м. Киева затверджено мирову угоду. Провадження у справi припинено.
11.Господарським судом м. Киева 21.03.13р. порушено провадження у справi №910/3396/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до КП „Дирекцiя будiвництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” про стягнення заборгованостi по договору пiдряду у сумi 68 960,00 грн. Ухвалою вiд 16.04.13р. Господарського суду м. Киева затверджено мирову угоду. Провадження у справi припинено.
12.Господарським судом м. Киева 21.03.13р. порушено провадження у справi №910/3397/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до КП „Дирекцiя будiвництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” про стягнення заборгованостi по договору пiдряду у сумi 226 920 грн. Ухвалою вiд 25.03.13р. Господарського суду м. Киева затверджено мирову угоду. Провадження у справi припинено.
13.Господарським судом м. Киева 05.03.2013р. порушено провадження у справi № 910/4217/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до ДП «Iнститут Генерального плану м. Києва» про стягнення заборгованостi 669 000 грн. Ухвалою вiд 21.05.2013р. Господарського суду мiста Киева в позовi вiдмовлено в зв’язку зi застосуванням строку позовної давностi. Провадження у справi припинено.
14.Господарським судом м. Киева 21.03.13р. порушено провадження у справi № 910/4604/13 за позовом ПАТ «Київпроект» до КП „Київавтодор” про стягнення заборгованостi по договору пiдряду. Рiшенням Господарський суд м. Киева вiд 20.05.2013р. вирiшив стягнути борг з КП „Київавтодор” на користь ПАТ «Київпроект» 2559 788,24 грн.
15.Окружним адмiнiстративним судом м. Киева 13.09.2013р. порушено провадження у справi № 826/13 653/13-а про визнання протиправними та скасування постанов та припису. Постановою Окружного адмiнiстративного суду м. Киева вiд 28.10.2013 року позов задоволено.
16.Шевченкiвським районним судом м. Києва 29.01.13 р. порушено провадження у справi №2210/28452/2012, №2/2610/1040/2012 за позовом Бiлоуса М.А. до ПАТ «Київпроект» про поновлення на роботi 06.03.2013 р. Шевченкiвським районним судом м. Києва позов залишено без розгляду.
17.Деснянським районним судом м. Києва 02.07.10 р. порушено провадження у справi №2-4884 2010р. за позовом Ободовського I.В. до Яцини О.М. та ПАТ «Київпроект» про визнання недiйсним ордеру. Рiшення суду вiд 12.2013р. позовнi вимоги залишити без задоволення.
18.Окружним адмiнiстративним судом м. Києва 22.10.2012р. вiдкрито провадження у справi №2а-14268/12/2670. Сторони: позивач – Рженецкий Р.О., вiдповiдач – Мiнiстерство розвитку, будiвництва та ЖКГ України, Дарницька районна в м. Києвi держадмiнiстрацiя, ПАТ «Київпроект», КП «Дирекцiя замовника з управлiння житловим господарством Дарницького району м. Києва» про визнання дiї протиправними. Київським апеляцiйним адмiнiстративним судом 29.01.2013р. в позовi вiдмовлено.
19.Дарницьким районним судом м. Києва 17.12.2012р. порушено провадження у справi №№2602/5058/2012 р. 2/2602/8595/2012р. Сторони: позивач – Рженецкий Р.О., вiдповiдачi: ПАТ «Київпроект», КП «Дирекцiя замовника з УЖК Дарницька р-ну м. Києвi» про зобов’язання вчинити дiї. Апеляцiйний суд м. Києва 12.06.2013 р. скаргу Рженецького Р.О вiдхилив.
20.Шевченкiвським районним судом м. Києва вiдкрито провадження у справi №2а-14268/12/2670. Сторони: позивач – Чуйко Є.Є., Чуйко Г.I., вiдповiдач - ДП «Готель «Козацький» Мiнiстерства оборони України, 3-я особа ПАТ «Київпроект» про вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди. Київським апеляцiйним адмiнiстративним судом 20.03.2013р. позов задоволено частково.
21.Камянець-Подiльським мiськрайонним судом Хмельницької областi 26.03.12р. вiдкрито провадження №22ц/2290/2664/12 у справi № 2208/1845/12. Сторони: позивач: Герасiменко М.В. вiдповiдачi: Строзюк С.С., ПАТ «Київпроект» про стягнення суми боргу за договором позики в сумi 3 000 000 грн. Камянець-Подiльський мiськрайонний суд Хмельницької областi пiсля повернення справи з Вищого спецiалiзованого суду 19.09.2013р. позов залишив без розгляду в зв’язку з поданою заявою позивача.
22.Київським апеляцiйним господарським судом 16.12.2013 р. ухвалено рiшення про прийняття апеляцiйної скарги до впровадження. Апеляцiйна скарга Iнспекцiї держ.арх.-буд.контролю у м.Києвi на рiшення господарського суду м.Києва вiд 25.10.2013 р. за позовом ДП "Iнститут "Київпроект-5" ПАТ "Київпроект" до вiдповiдача6 Iнспекцiї держ. арх.-буд.контролю у м.Києвi про визнання незаконною та скасування постанови Iнспекцiї держ. арх.-буд.контролюу м.Києвi №153/13 вiд 13.05.2013 р. про накладання штрафу за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi.
 
Інша істотна інформація. Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за останнi три роки не проводився.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
18933
18319
0
0
18933
18319
будівлі та споруди
16821
16355
0
0
16821
16355
машини та обладнання
860
849
0
0
860
849
транспортні засоби
661
530
0
0
661
530
інші
591
585
0
0
591
585
2. Невиробничого призначення:
63
142
0
0
63
142
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
29
0
0
0
29
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
63
113
0
0
63
113
Усього
18996
18461
0
0
18996
18461
Опис
Термiн i умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного основного засобу.Станом на 31.12.2013 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 41 847 тис. грн., сума нарахованого зносу – 23 386тис.грн. Накопичена амортизацiя становить 56% первiсної вартостi основних засобiв. Всi основнi засоби використовуються в виробничiй дiяльностi Товариства. Змiна залишкової вартостi зумовлена нарахуванням амортизацiї. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
47540
56347
Статутний капітал (тис. грн.)
12215
12215
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
12215
12215
Опис
Вартiсть чистих активiв у консолiдованiй звiтностi ПАТ"Київпроект" розраховано згiдно вимогам "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств"(схваленi Рiшення ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004р. № 485). Розрахунковi данi вiдповiдають даним балансу.
Висновок
Вартiсть чистих активiв становить 47540тис.грн. Розмiр скоригованого статутного капiталу складає 12215 тис.грн. Перевищення вартостi чистих активiв над скоригованим розмiром статутного капiталу становить : 47540 -12215=35325 тис.грн., або 47540 : 12215=3,9
ПАТ"Київпроект взмозi викупити всi акцiї свого товариства. Вимоги п.3 ст.155 ЦКУ дотримано.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:
 
Зобов'язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
 
за облігаціями (за кожним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
2396
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
20419
X
X
Усього зобов'язань
X
22815
X
X
Опис:
Зобов'язання складають: Довгостроковi зобов'язання - вiдстроченi податковi зобов'язання - 1351 тис.грн. Поточнii зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за роботи та послуги -5001 тис.грн. З одержаних авансiв 7577 тис.грн. З бюджетом - 2396 тис.грн. З оплати працi- 2313 тис.грн. Зi страхування- 1083тис.грн.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
18.03.2013
18.03.2013
Відомості про проведення загальних зборів
16.07.2013
16.07.2013
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
13.09.2013
13.09.2013
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "КИЇВАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
01204513
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
м.Київ, вул.Саксаганського, 53/80, оф.306
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
№1970 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
112 серiя П №000112 04.06.2014 до 04.11.2015р.
Текст аудиторського висновку (звіту)
 
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВПРОЕКТ»
станом на 31 грудня 2013 року


Адресат:
Акцiонери ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
Управлiнський персонал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ»
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Вступний параграф
Незалежна аудиторська фiрма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далi – аудитор) на пiдставi договору № 234/13-14 вiд 12 листопада 2013 року провела аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (далi – Товариство), що додається, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та включає: Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Консолiдований звiт про рух грошових коштiв та Консолiдований звiт про власний капiтал за 2013 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про Товариство:
• Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ».
• Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 04012780.
• Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22.
• Зареєстроване 18.01.1994 року Старокиївською державною адмiнiстрацiєю м. Києва.
• Основнi види дiяльностi:
- надання в оренду власного нерухомого майна (КВЕД 68.20);
- дiяльнiсть у сферi архiтектури (КВЕД 71.11);
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12).
• Чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2013 р. – 593 осiб.
• Вiдокремлених пiдроздiлiв немає.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» (надалi – Мiжнароднi стандарти аудиту або МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки:безумовно-позитивна.
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» за 2013 рiк станом на 31 грудня 2013 року вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Пояснювальний параграф.
Ми звертаємо увагу на Примiтку № 4 «Плани щодо безперервної дiяльностi», в якiй йдеться про невизначенiсть управлiнського персоналу щодо можливого впливу полiтичної та економiчної кризи в Українi на здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Звiт щодо «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом виконання нами процедур в межах аудиторської перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк станом на 31 грудня 2013 року. Аудиторська перевiрка була спланована та проводилась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
За результатами виконаних нами аудиторських процедур в межах аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2013 рiк станом на 31 грудня 2013 року до цього Аудиторського висновку (Звiту незалежного аудитора) ми включили наступнi параграфи.
1. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Аудитором було зроблено перевiрку правильностi визнання, класифiкацiї, оцiнки i облiку активiв. На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв розкрита у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, в усiх суттєвих аспектах, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Аудитором було зроблено перевiрку правильностi визнання, класифiкацiї, оцiнки i облiку зобов’язань. На думку аудитора, iнформацiя про зобов’язання розкрита у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, в усiх суттєвих аспектах, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Станом на 31 грудня 2013 року власний капiтал мав наступну структуру:
- повнiстю сплачений статутний капiтал в розмiрi 12 215 тис. грн.;
- капiтал у дооцiнках в розмiрi 10 659 тис. грн.;
- додатковий капiтал в розмiрi 20 900 тис. грн.;
- резервний капiтал в розмiрi 1 832 тис. грн.;
- нерозподiлений прибуток в розмiрi 1 934 тис. грн.
На думку аудитора, iнформацiя про власний капiтал розкрита у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, в усiх суттєвих аспектах, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
4. Розкриття iнформацiї щодо сплати товариством статутного капiталу.
Зареєстрований статутний капiтал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» складає 12 214 912 гривень. Статутний капiтал подiлений на 6 107 456 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00 грн.
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» сплачений повнiстю, у вiдповiдностi з вимогами законодавства України. Протягом 2013 року розмiр статутного капiталу не змiнювався.
5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
Протягом 2013 року дiяльнiсть Товариства була збитковою. Чистий збиток за 2013 рiк становив 8 644 тис. грн.
На думку аудитора, iнформацiя щодо обсягу чистого збитку розкрита Товариством у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, в усiх суттєвих аспектах, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
6. Особлива iнформацiя, визначена статтею 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На думку аудитора, особлива iнформацiя, визначена статтею 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз змiнами, була розкрита (оприлюднена) Товариством у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України.
7. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» була розрахована аудитором згiдно з «Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв становить 47 540 тис. грн. i перевищує статутний капiтал на 34 912 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, зокрема статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.
8. Вiдповiднiсть виконання Товариством значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про те, що значнi правочини, (правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становлять вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв станом на 01.01.2013 р.), учиненi Товариством протягом 2013 року, не вiдповiдали вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства.
9. Розкриття iнформацiї про правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про виконання Товариством протягом 2013 року правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
10. Розкриття iнформацiї, яка передбачена частиною другою статтi 74 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Пiд час проведення аудиту нами не була отримана iнформацiя та не були виявленi ознаки, що вказували б на можливий факт невiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України. Фактiв порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та несвоєчасного подання звiтностi нами не виявлено.
11. Розкриття iнформацiї про iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
В результатi виконаних аудиторських процедур нами не були виявленi чинники ризику шахрайства та не були iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
12. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
В результатi виконаних аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», нами було встановлено, що система корпоративного управлiння ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства. Iнформацiя про корпоративне управлiння Товариства наведена в примiтцi № 2 «Iнформацiя про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI» консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року.
13. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом iз консолiдованою фiнансовою звiтнiстю.
Аудитор виконав аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, у вiдповiдностi до МСА № 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi виконаних процедур нами не були iдентифiкованi суттєвi невiдповiдностi мiж консолiдованою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» за 2013 рiк станом на 31 грудня 2013 року, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом iз консолiдованою фiнансовою звiтнiстю.
14. Основнi вiдомостi про аудитора.
• Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ».
• Код ЄДРПОУ: 01204513.
• Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 р. № 221/3 термiном до 04.11.2015 р.
• Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, № 0069 видане вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26.09.2013 р. № 3365 термiном до 04.11.2015 р.
• Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiї П № 000112 строком дiї з 04.06.2013 р. до 04.11.2015 р.
• Вiдомостi про аудитора, який пiдписав висновок: Директор (аудитор) – Iщенко Надiя Iванiвна; сертифiкат аудитора серiї А № 005559, виданий за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.09.2013 р. № 279/2 термiном до 30 жовтня 2018 року;
• Вiдомостi про вiдповiдального за аудит Товариства: аудитор – Соловйова Марина Леонiдiвна; сертифiкат аудитора № 005258, виданий за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.05.2002 р. № 110, продовжений за рiшенням Аудиторської палати України вiд 21.05.2012 р. № 250/2 термiном до 30 травня 2017 року.
15. Дата та номер договору на проведення аудиту.
Договiр про надання аудиторських послуг № 234/13-14 вiд 12 листопада 2013 року.
16. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту.
Проведення аудиту розпочато 25 листопада 2013 року та закiнчено 18 квiтня 2014 року.


Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» __________________ Н. I. Iщенко
(Сертифiкат аудитора серiї «А» № 005559)
Сертифiкат аудитора банкiв № 0026)

Аудитор __________________ М. Л. Соловйова
(сертифiкат аудитора № 005258)
(сертифiкат аудитора банкiв № 0155)

18 квiтня 2014 року
Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

 

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2013
3
1
2
2011
3
2
3
2010
2
1
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
 
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
 
Акціонери
 
X
Депозитарна установа
 
X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя.
Ні
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
 
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
 
X
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 
Так
Ні
Підняттям карток
 
X
Бюлетенями (таємне голосування)
 
X
Підняттям рук
 
X
Інше (запишіть): Кворум загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" не досягнуто. Збори не є правомочними, голосування не вiдбувалось.
Так
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
 
Так
Ні
Реорганізація
 
X
Додатковий випуск акцій
 
X
Унесення змін до статуту
 
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
 
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
 
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
 
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
 
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
 
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
 
X
Інше (запишіть): Основною причиною скликання останнiх позачергових зборiв 16 липня 2013 року було те, що попереднi повторнi рiчнi загальнi збори акцiонерiв не були правомочними.
Так
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
 
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
3
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
45
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
 
Так
Ні
Стратегічного планування
 
X
Аудиторський
 
X
З питань призначень і винагород
 
X
Інвестиційний
 
X
Інші (запишіть)
У складi Наглядової ради створена Координацiйна рада.
Інші (запишіть)
Комiтети не створено.
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Так
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
 
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
 
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
 
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
 
X
Інше (запишіть)
Розмiр винагороди членiв Наглядової ради визначається згiдно Положення про Наглядову раду.
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
 
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
 
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
 
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
 
X
Відсутність конфлікту інтересів
 
X
Граничний вік
 
X
Відсутні будь-які вимоги
 
X
Інше (запишіть): Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
X
 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
 
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
 
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
 
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
 
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
 
X
Інше (запишіть)
Немає.
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
 
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Так
Так
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Так
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Ні
Так
Ні
Ні
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
 
Положення про наглядову раду
X
 
Положення про виконавчий орган
X
 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
 
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
 
Положення про акції акціонерного товариства
 
X
Положення про порядок розподілу прибутку
 
X
Інше (запишіть):
Положення про конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
 
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про склад органів управління товариства
Так
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
 
Так
Ні
Не проводились взагалі
 
X
Менше ніж раз на рік
 
X
Раз на рік
X
 
Частіше ніж раз на рік
 
X
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
 
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
 
X
Наглядова рада
X
 
Виконавчий орган
 
X
Інше (запишіть)
немає
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
 
З якої причини було змінено аудитора?
 
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень
 
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
 
X
Інше (запишіть)
Iнших причин немає.
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
 
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
 
Наглядова рада
 
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
 
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
 
Перевірки не проводились
 
X
Інше (запишіть)
Iнших причин немає.
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
 
Так
Ні
З власної ініціативи
X
 
За дорученням загальних зборів
 
X
За дорученням наглядової ради
 
X
За зверненням виконавчого органу
 
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
 
X
Інше (запишіть)
Iнших причин немає.
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
 
Так
Ні
Випуск акцій
 
X
Випуск депозитарних розписок
 
X
Випуск облігацій
 
X
Кредити банків
 
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
 
X
Інше (запишіть): Не планує.
 
 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
 
Так, плануємо розпочати переговори
 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
 
Не визначились
X
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
ПАТ "Київпроект" немає власного кодексу корпоративного управлiвння.

 

 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
Територія
 
за КОАТУУ
8039100000
Організаційно-правова форма господарювання
 
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
68.20
Середня кількість працівників
89
 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
 
Адреса
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16-22
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
 
 
за міжнародними стандартами фінансової звітності
 
V
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
 
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
191
172
52
первісна вартість
1001
642
624
471
накопичена амортизація
1002
451
452
419
Незавершені капітальні інвестиції
1005
530
1821
272
Основні засоби:
1010
18613
18317
19367
первісна вартість
1011
40974
39881
41525
знос
1012
22361
21564
22158
Інвестиційна нерухомість:
1015
0
0
0
первісна вартість
1016
0
0
0
знос
1017
0
0
0
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0
0
первісна вартість
1021
0
0
0
накопичена амортизація
1022
0
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

200

200

200
інші фінансові інвестиції
1035
2443
799
2443
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
172
230
0
Гудвіл
1050
0
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
0
Усього за розділом I
1095
22149
21539
22334
II. Оборотні активи
Запаси
1100
302
252
1466
Виробничі запаси
1101
229
252
163
Незавершене виробництво
1102
73
0
1303
Готова продукція
1103
0
0
0
Товари
1104
0
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
9656
6269
10721
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2833

2713

2716
з бюджетом
1135
83
564
11
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
529
0
з нарахованих доходів
1140
513
51
1071
із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
26339
16415
24055
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
3002
2983
734
Готівка
1166
0
0
0
Рахунки в банках
1167
3002
2983
734
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
0
резервах незароблених премій
1183
0
0
0
інших страхових резервах
1184
0
0
0
Інші оборотні активи
1190
53
14
20
Усього за розділом II
1195
42781
29261
40794
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
0
Баланс
1300
64930
50800
63128
 
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
12215
12215
12215
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
0
Капітал у дооцінках
1405
10972
10659
11338
Додатковий капітал
1410
20900
20900
20900
Емісійний дохід
1411
0
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
0
Резервний капітал
1415
1832
1832
1522
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
12560
1521
7081
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
0
Усього за розділом I
1495
58479
47127
53056
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
798
961
1140
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви, у тому числі:
1530
0
0
0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
1531
0
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
1532
0
0
0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
1533
0
0
0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти;
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
798
961
1140
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
0
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
0
за товари, роботи, послуги
1615
2210
255
5084
за розрахунками з бюджетом
1620
1013
324
695
за у тому числі з податку на прибуток
1621
497
0
0
за розрахунками зі страхування
1625
0
6
0
за розрахунками з оплати праці
1630
8
15
26
за одержаними авансами
1635
1023
1191
1965
за розрахунками з учасниками
1640
124
120
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
за страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
571
633
523
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
704
168
639
Усього за розділом IІІ
1695
5653
2712
8932
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
0
Баланс
1900
64930
50800
63128
 
Примітки
Немає.
Керівник
Пермяков А.Б.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 
 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
 
(найменування)
 
 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
27080
29716
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
0
0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 16692 )
( 16293 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

10388

13423
 збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
3730
1702
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 6390 )
( 5229 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 1433 )
( 1751 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
( 0 )
( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
( 0 )
( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

6295

8145
 збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
1825
486
Інші доходи
2240
94
187
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 17778 )
( 188 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

8630
 збиток
2295
( 9564 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
1625
1556
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

7074
 збиток
2355
( 11189 )
( 0 )
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
4
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
4
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
163
120
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
163
124
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
11352
6950
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 
Матеріальні затрати
2500
4224
3873
Витрати на оплату праці
2505
6440
5389
Відрахування на соціальні заходи
2510
2209
1879
Амортизація
2515
877
1021
Інші операційні витрати
2520
10688
9852
Разом
2550
24438
22014
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 
Середньорічна кількість простих акцій
2600
6107456.00
6107456.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
6107456.00
6107456.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
1.83
1.14
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
1.83
1.14
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0
 
Примітки
Немає.
Керівник
Пермяков А.В.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 
 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
 
(найменування)
 
 
 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

37637

28974
Повернення податків і зборів
3005
0
0
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
88
141
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
543
0
Надходження від повернення авансів
3020
5
81
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
56
8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
139
79
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
54
27
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 14615 )

( 10966 )
Праці
3105
( 5397 )
( 4546 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 2360 )
( 2136 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 10078 )
( 8023 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
( 2709 )
( 2282 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
( 4567 )
( 3409 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
( 2802 )
( 2332 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 526 )
( 116 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
3140
( 124 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 212 )
( 151 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
5210
3372
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
10694
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
447
558
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
4495
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 14963 )
( 0 )
необоротних активів
3260
( 670 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 5230 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
5227
558
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
1459
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
0
0
Сплату дивідендів
3355
( 2 )
( 1262 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 1859 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
2
1662
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
19
2268
Залишок коштів на початок року
3405
3002
734
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
2983
3002
 
Примітки
Немає.
Керівник
Пермяков А.В.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 

 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
 
(найменування)
 
 
 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500
0
0
0
0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505
0
X
0
X
збільшення (зменшення) забезпечень
3510
0
0
0
0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515
0
0
0
0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520
0
0
0
0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
0
0
0
0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
3524
0
0
0
0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
3526
0
0
0
0
Фінансові витрати
3540
X
0
X
0
Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) запасів
3551
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
3552
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
3553
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
3554
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
3556
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів
3557
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
3560
0
0
0
0
Грошові кошти від операційної діяльності
3570
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
3561
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
3562
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
3563
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
3564
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
3566
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
3567
0
0
0
0
Сплачений податок на прибуток
3580
X
0
X
0
Сплачені відсотки
3585
X
0
X
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
0
0
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
 
 
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
X
0
X
необоротних активів
3205
0
X
0
X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
X
0
X
дивідендів
3220
0
X
0
X
Надходження від деривативів
3225
0
X
0
X
Надходження від погашення позик
3230
0
X
0
X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
X
0
X
Інші надходження
3250
0
X
0
X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
X
0
X
( 0 )
необоротних активів
3260
X
0
X
0
Виплати за деривативами
3270
X
0
X
0
Витрачання на надання позик
3275
X
0
X
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
X
0
X
0
Інші платежі
3290
X
0
X
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
 
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
X
0
X
Отримання позик
3305
0
X
0
X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
X
0
X
Інші надходження
3340
0
X
0
X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
X
0
X
0
Погашення позик
3350
X
0
X
0
Сплату дивідендів
3355
X
0
X
0
Витрачання на сплату відсотків
3360
X
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
X
0
X
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
X
0
X
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
X
0
X
0
Інші платежі
3390
X
0
X
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
0
0
0
0
Залишок коштів на початок року
3405
0
X
0
X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
0
0
0
0
 
Примітки
ПАТ "Київпроект" не складає звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом.
Керівник
Пермяков А.Б.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 

 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
 
(найменування)
 
 
 
Звіт про власний капітал
за 2013 р.
 
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
12215
10972
20900
1832
12560
0
0
58479
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
4095
12215
10972
20900
1832
12560
0
0
58479
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100
0
0
0
0
11189
0
0
11189
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
0
313
0
0
150
0
0
163
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111
0
313
0
0
150
0
0
163
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі
4295
0
313
0
0
11039
0
0
11352
Залишок на кінець року
4300
12215
10659
20900
1832
1521
0
0
47127
 
Примітки
Немає.
Керівник
Пермяков А.В.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 

 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
Територія
 
за КОАТУУ
8039100000
Організаційно-правова форма господарювання
 
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
71.11
Середня кількість працівників
629
 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
 
Адреса
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16-22
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
 
 
за міжнародними стандартами фінансової звітності
 
V
 
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
 
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
295
282
175
 первісна вартість
1001
883
915
690
 накопичена амортизація
1002
588
633
515
Незавершені капітальні інвестиції
1005
489
1680
273
Основні засоби:
1010
18996
18461
19915
 первісна вартість
1011
42924
41847
43443
 знос
1012
23928
23386
23528
Інвестиційна нерухомість:
1015
0
0
0
 первісна вартість
1016
0
0
0
 знос
1017
0
0
0
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0
0
 первісна вартість
1021
0
0
0
 накопичена амортизація
1022
0
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції
1035
2443
799
2443
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
287
387
153
Гудвіл
1050
0
0
0
Гудвіл при консолідації
1055
0
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
0
Усього за розділом I
1095
22510
21609
22959
II. Оборотні активи
Запаси
1100
12943
14437
10520
Виробничі запаси
1101
358
429
243
Незавершене виробництво
1102
12585
14008
10277
Готова продукція
1103
0
0
0
Товари
1104
0
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
12849
5814
8878
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

2937

2814

2800
 з бюджетом
1135
146
667
132
 у тому числі з податку на прибуток
1136
0
603
0
 з нарахованих доходів
1140
0
0
0
 із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
26480
16537
24206
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
16498
8365
3622
Готівка
1166
0
0
0
Рахунки в банках
1167
16498
8365
3622
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
0
 резервах незароблених премій
1183
0
0
0
 інших страхових резервах
1184
0
0
0
Інші оборотні активи
1190
219
112
126
Усього за розділом II
1195
72072
48746
50284
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
0
Баланс
1300
94582
70355
73243
 
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
12215
12215
12215
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
0
Капітал у дооцінках
1405
10972
10659
11338
Додатковий капітал
1410
20900
20900
20900
Емісійний дохід
1411
0
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
0
Резервний капітал
1415
1832
1832
1522
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
10428
1934
6696
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
0
Неконтрольована частка
1490
0
0
0
Усього за розділом I
1495
56347
47540
52671
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
1768
1351
1888
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви, у тому числі:
1530
0
0
0
 резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
0
 резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
0
 резерв незароблених премій
1533
0
0
0
 інші страхові резерви
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти;
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
1768
1351
1888
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
0
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
0
 за товари, роботи, послуги
1615
4545
5001
3185
 за розрахунками з бюджетом
1620
5506
2396
2869
 у тому числі з податку на прибуток
1621
497
83
0
 за розрахунками зі страхування
1625
986
1083
798
 за розрахунками з оплати праці
1630
2947
2313
2515
 за одержаними авансами
1635
17262
7577
5740
 за розрахунками з учасниками
1640
124
120
0
 із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
 за страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
2043
2375
1964
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
3054
599
1613
Усього за розділом IІІ
1695
36467
21464
18684
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
0
Баланс
1900
94582
70355
73243
 
Примітки
Немає.
Керівник
Пермяков А.В.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 
 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
 
(найменування)
 
 
 
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
61290
56923
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
0
0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 43615 )
( 41107 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
0
0
Валовий:
 прибуток

2090

17675

15816
 збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
4114
1746
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 10753 )
( 9331 )
Витрати на збут
2150
( 4 )
( 1 )
Інші операційні витрати
2180
( 2650 )
( 2216 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
( 0 )
( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
( 0 )
( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190
8382
6014
 збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
1933
496
Інші доходи
2240
94
189
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 17797 )
( 190 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

6509
 збиток
2295
( 7388 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
( 1256 )
( 1182 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

5327
 збиток
2355
( 8644 )
( 0 )
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
4
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
4
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
163
120
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
163
124
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
8807
5203
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

0

0
 неконтрольованій частці
2475
0
0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

0

0
неконтрольованій частці
2485
0
0
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 
Матеріальні затрати
2500
4666
4395
Витрати на оплату праці
2505
28122
28445
Відрахування на соціальні заходи
2510
10088
9973
Амортизація
2515
1193
1270
Інші операційні витрати
2520
14555
8572
Разом
2550
58624
52655
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 
Середньорічна кількість простих акцій
2600
6107456.00
6107456.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
6107456.00
6107456.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
1.83
0.87
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
1.83
0.87
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0
 
Примітки
Немає
Керівник
Пермяков А.Б.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 
 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
 
(найменування)
 
 
 
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

65303

58506
Повернення податків і зборів
3005
0
0
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
415
169
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
6317
22526
Надходження від повернення авансів
3020
21
96
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
69
18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
141
79
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
815
615
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 17299 )
( 10452 )
Праці
3105
( 23739 )
( 23010 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 11067 )
( 11296 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 20551 )
( 16944 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
( 2826 )
( 2781 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
( 11766 )
( 9896 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
( 5959 )
( 4267 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 1055 )
( 4684 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
3140
( 281 )
( 864 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 76 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 1494 )
( 560 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
2481
14199
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
10694
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
103
4
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
4495
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 14963 )
( 0 )
необоротних активів
3260
( 749 )
( 26 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 5230 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 19 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
5650
22
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
407
1457
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
1459
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
407
1413
Сплату дивідендів
3355
( 2 )
( 945 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 1859 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
2
1301
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
8133
12876
Залишок коштів на початок року
3405
16498
3622
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
8365
16498
 
Примітки
Немає.
Керівник
Пермяков А.Б.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 
 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
 
(найменування)
 
 
 
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500
0
0
0
0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505
0
X
0
X
 збільшення (зменшення) забезпечень
3510
0
0
0
0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515
0
0
0
0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520
0
0
0
0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
0
0
0
0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
3524
0
0
0
0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
3526
0
0
0
0
Фінансові витрати
3540
X
0
X
0
Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) запасів
3551
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
3552
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
3553
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
3554
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
3556
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів
3557
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
3560
0
0
0
0
Грошові кошти від операційної діяльності
3570
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом
3562
0
0
0
0
 за розрахунками зі страхування
3563
0
0
0
0
 за розрахунками з оплати праці
3564
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
3566
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
3567
0
0
0
0
Сплачений податок на прибуток
3580
X
0
X
0
Сплачені відсотки
3585
X
0
X
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
0
0
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
 
 
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів
3205
0
X
0
X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів
3220
0
X
0
X
Надходження від деривативів
3225
0
X
0
X
Надходження від погашення позик
3230
0
X
0
X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
X
0
X
Інші надходження
3250
0
X
0
X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів
3260
X
0
X
0
Виплати за деривативами
3270
X
0
X
0
Витрачання на надання позик
3275
X
0
X
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
X
0
X
0
Інші платежі
3290
X
0
X
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
 
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик
3305
0
X
0
X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
X
0
X
Інші надходження
3340
0
X
0
X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик
3350
X
0
X
0
Сплату дивідендів
3355
X
0
X
0
Витрачання на сплату відсотків
3360
X
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
X
0
X
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
X
0
X
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
X
0
X
0
Інші платежі
3390
X
0
X
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
0
0
0
0
Залишок коштів на початок року
3405
0
X
0
X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
0
0
0
0
 
Примітки
ПАТ "Київпроект" не складає консолiдований звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом.
Керівник
Пермяков А.Б.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 

 
 
 
КОДИ
 
 
Дата(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
за ЄДРПОУ
04012780
 
(найменування)
 
 
 
Консолідований звіт про власний капітал
за 2013 р.
 
Стаття
Код рядка
Належить власникам материнської компанії
Неконтрольована частка
Разом
зареєстрований капітал
капітал у дооцінках
додатковий капітал
резервний капітал
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
неоплачений капітал
вилучений капітал
всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Залишок на початок року
4000
12215
10972
20900
1832
10428
0
0
56347
0
0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
4095
12215
10972
20900
1832
10428
0
0
56347
0
0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100
0
0
0
0
8644
0
0
8644
0
0
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
0
313
0
0
150
0
0
163
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111
0
313
0
0
150
0
0
163
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід
4116
0
4
0
0
0
0
0
4
0
0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі
4295
0
313
0
0
8494
0
0
8807
0
0
Залишок на кінець року
4300
12215
10659
20900
1832
1934
0
0
47540
0
0
 
Примітки
Немає.
Керівник
Пермяков А.Б.
Головний бухгалтер
Єгорова С.I.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариства
«КИЇВПРОЕКТ»
за 2013 рiк станом на 31 грудня 2013 року
(в тисячах українських гривень)
1. Загальнi вiдомостi про материнську компанiю.
1.1. Назва:
Публiчне акцiонерне товариство «Київпроект»
1.2. Органiзацiйно-правова форма:
Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Мiсцезнаходження:
Україна, 01030, мiсто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
1.4. Публiчне акцiонерне товариство «Київпроект», засноване згiдно з наказом Управлiння комунального майна мiста Києва виконавчого органу Київради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї ) вiд 28 грудня 1993року №176 шляхом перетворення державного пiдприємства –Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у вiдкрите акцiонерне товариство «Київпроект», вiдповiдно до розпоряджень Представника Президента України в м.Києвi вiд 13.08.1993р. №862 «Про порядок корпоратизацiї пiдприємств комунальної власностi» та вiд 23.09.93р. №1018 «Про затвердження перелiку пiдприємств комунальної власностi, що пiдлягають корпоратизацiї , та графiку її проведення». Товариство зареєстровано Старокиївською державною адмiнiстрацiєю м.Києва 18.01.1994р. та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 28.09.2004р. номер запису в ЄДР №1 074 120 0000 001490. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2010року, Протокол №19, повне найменування Товариства змiнено та затверджено нове: Публiчне акцiонерне товариство «Київпроект» та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.11.2010р. номер запису в ЄДР №1 074 105 0017 001490. Проведена замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю у зв’язку зi змiною назви юридичної особи серiя А01 №727264.
1.5. Вищим органом управлiння ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» є Загальнi збори акцiонерiв
1.6. Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2013 року складала – 629 осiб, станом
на 31.12.2013 р. – 593 осiб.
1.7. Основнi види дiяльностi:
- дiяльнiсть у сферi архiтектури (КВЕД 71.11);
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12);
- надання в оренду власного нерухомого майна (КВЕД 68.20).
1.7. Лiцензiї

Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу)
Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)
Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури Серiя АГ № 573024 30 грудня 2010 р. Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України 7 липня 2015 р.
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення Серiя АГ № 595573 23 вересня 2011 р. Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежений з 21.09.2011 р.
2. Iнформацiя про корпоративне управлiння ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
Система корпоративного управлiння ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» (далi – товариство) вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту Товариства
Стан корпоративного управлiння задовiльний.
В товариствi функцiонують наступнi органи корпоративного управлiння:
• Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган товариства;
• Наглядова рада – орган товариства, що контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства;
• Правлiння - виконавчий орган товариства;
• Ревiзiйна комiсiя – орган, що проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
В товариствi є корпоративний секретар – особа, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами.
Формування складу органiв корпоративного управлiння товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту.
В товариствi розробленi наступнi внутрiшнi положення:
- Положення про Загальнi збори акцiонерiв;
- Положення про Наглядову Раду;
- Положення про Правлiння;
- Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Правовий статус, порядок пiдготовки, скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також прийняття ними рiшень закрiплено в Статутi товариства та Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений вiдповiдно до вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. У звiтному роцi черговi загальнi збори були оголошенi на 24.04.2013 р. Збори не вiдбулися за вiдсутностi кворуму акцiонерiв. Позачерговi загальнi збори, оголошенi на 17.06.2013 р. та 16.07.2013 р., також не вiдбулися за вiдсутностi кворуму акцiонерiв.
До Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв обрано 5 осiб. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає вимогам ст. 55 Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, згiдно з якими засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною Статутом, але не рiдше одного разу на квартал.
Згiдно iз Законом України «Про акцiонернi товариства», Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада товариства не приймала рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора.
До складу Правлiння обрано 5 осiб: Голова Правлiння, перший заступник Голови Правлiння, члени Правлiння, що вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та положенням Статуту. Протягом звiтного року Правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом товариства та Положенням про Правлiння.
Вiдповiдно до Статуту товариства кiлькiсний склад та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв, що вiдповiдає вимогам ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» щодо виключної компетенцiї загальних зборiв. До складу Ревiзiйної комiсiї обрано 3 особи, що вiдповiдає ст. 73 Закону України «Про акцiонернi товариства» та положенням Статуту.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2013 рiк.
Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства.
Протягом 2013 року системою корпоративного управлiння товариства не було виявлено фактiв шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та найвищого персоналу товариства, нi з боку третiх осiб.
3. Економiчне середовище
Товариство усвiдомлює, що на процес рiшення поставлених завдань будуть впливати фактори зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його розвиток. Керiвництво товариства вважає за доцiльне окреслити коло таких найбiльш впливових зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв.
Фактори зовнiшнього середовища: полiтична та економiчна криза, темпи росту ВВП; iнфляцiйнi процеси; монетарна полiтика НБУ; рiвень грошових доходiв населення, величина та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; платiжна дисциплiна; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство), її стабiльнiсть i прозорiсть; кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв товариства; ступiнь розвитку фондового ринку; iнвестицiї та приватизацiйнi процеси; розвиненiсть вiдносин з iнститутами держави та суспiльства; тенденцiї розвитку пiдприємницької дiяльностi, ступiнь розвитку жорстокої конкуренцiї в центрi та регiонах.
Внутрiшнi фактори: рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок персоналу; технологiчна ефективнiсть; гнучкiсть системи управлiння товариством, та її адекватнiсть завданням, якi стоять перед ним; конкурентоспроможнiсть товариства в рiзних сегментах ринку; рiвень ризику по операцiях з покупцями; структура, строковiсть, стабiльнiсть та вартiсть ресурсiв; рiвень розвитку iнформацiйної системи товариства, її спроможнiсть забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських рiшень своєчасною та адекватною iнформацiєю; розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр продукцiї та послуг, їх якiсть i вартiсть.
Iснуючий вищеописаний стан економiки країни та тенденцiї її розвитку дозволяють зробити найбiльш точним лише короткочасний прогноз зовнiшнього середовища, в якому буде дiяти товариство, в залежностi вiд змiн якого необхiдно буде вносити корективи у перелiк поставлених завдань та комплексу заходiв по їх реалiзацiї.
4. Плани щодо безперервної дiяльностi.
Станом на 31.12.2013 р. управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою Група буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про будь-якi подiї або умови, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть (окремо або разом) стати пiдставою для значних сумнiвiв у здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
5. Основнi припущення, що стосуються майбутнього, та основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов’язання. Такi попереднi оцiнки базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
6. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, є фiнансовою звiтнiстю, пiдготовленою у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). Датою переходу товариства на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року.
Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi – «грн.»). Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi – тис. грн.), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та його дочiрнiх компанiй, вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для представлення згiдно з МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. Вона включає фiнансову звiтнiсть ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та його дочiрнiх компанiй.
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» має 10 (десять) дочiрнiх компанiй:
№ Найменування дочiрньої компанiї Частка в статутному капiталi Собiвартiсть iнвестицiї, тис. грн.
1 1. ДП «Iнститут «Київгео» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
2 2. ДП «Iнститут «Київдормiстпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
3 3. ДП «Iнститут генерального плану мiста Києва» 100 % 20
4 4. ДП «Iнститут «Київжитлопроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
5 5. ДП «Iнститут «Київiнжпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
6 6. ДП «Київметалпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
7 7. ДП «Iнститут «Київпроект-1» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
8 8. ДП «Iнститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
9 9. ДП «Iнститут «Київтелекомелектропроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
10 10. ДП «Iнститут «Київцивiльпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та його дочiрнi компанiї (надалi – Група) повнiстю консолiдуються з дати придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрнiми компанiями, та продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть товариства (материнської компанiї) на пiдставi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй Групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi Групи, а також дивiденди, повнiстю виключенi.
Якщо Група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона:
- припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї;
- визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди;
- визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася;
- визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або збиткiв;
- перекласифiкує частку материнської компанiї в ранiше визнаних компонентах iншого сукупного доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в залежностi вiд вимог.
7. Принципи облiкової полiтики.
Принципи облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, представленi нижче.
7.1. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли Група стає стороною за договором у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв. Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третiм сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також пов’язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими активами, доступними для продажу, розрахованi за методом ефективної ставки, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про прибутки та збитки) за статтею «Процентнi доходи». Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу визнаються як прибуток, коли встановлено право Групи на отримання платежу.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому сукупному прибутку (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому сукупному прибутку та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.

7.2. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли Група стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату Група оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву пiд знецiнення з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi Групи.
7.3. Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли Група становиться стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Група оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
7.4. Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
• земельнi дiлянки;
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
• транспортi засоби;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
• iншi основнi засоби;
• iншi необоротнi матерiальнi активи.
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до Групи, i собiвартiсть об’єкта може бути достовiрно оцiнена.
Методи оцiнки основних засобiв.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає:
- цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
- будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї;
- попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, зобов’язання за якими Група на себе бере.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Земля має необмежений термiн експлуатацiї i тому не амортизується. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
7.5. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд Групи або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть Групi та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
7.6. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.
7.7. Забезпечення.
Забезпечення визнаються, якщо
- Група має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї;
- ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди;
- суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити.
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.
7.8. Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою iз двох величин: первiсною вартiстю або вартiстю реалiзацiї. Уцiнки вiдображаються шляхом створення резерву пiд знецiнення запасiв. Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
7.9. Дохiд.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається в тому перiодi, в якому послуги наданi, з посиланням на ступiнь завершеностi операцiї. Ступiнь завершеностi операцiї визначається наступним методом: послуги, наданi на певну дату, визначаються як вiдсоток до загального обсягу послуг.
Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Групи економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю. Але, в разi виникнення невизначеностi щодо можливостi отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу.
7.10. Витрати.
Витрати визначаються за методом нарахування.
Склад собiвартостi реалiзованих послуг:
- витрати на персонал,
- амортизацiя основних засобiв;
- витрати на електроенергiю, опалення та iншi комунальнi послуги;
- витрати на утримання будинку;
- витрати на утримання та обслуговування виробничого обладнання;
- iншi витрати.
7.11. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченню трудової дiяльностi
Згiдно iз вимогами законодавства України державна пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду соцiального захисту. Група не має жодних пенсiйних зобов’язань щодо нарахування пенсiй, окрiм вищенаведених внескiв у державну пенсiйну систему України, якi потребують нарахування. Окрiм того, Група не має жодних iнших зобов’язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв або iнших iстотних виплат, якi потребують нарахування.
7.12. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються тiльки якщо Група має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, Група не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання. Станом на 31.12.2013 Група не здiйснювала взаємозалiкiв активiв i зобов’язань.
7.13. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Нижче наведенi професiйнi судження, якi найбiльш суттєво впливають на суми, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю.
Група класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi:
1) рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань;
2) рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для активiв або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3) рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, якi можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку, до якого Група має безпосереднiй доступ.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Група визначає справедливу вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання – визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi, специфiчнi для Групи). Перiодично Група обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
- вартiсть грошей у часi;
- кредитний ризик;
- цiни на валютних бiржах;
- товарнi цiни;
- цiни на iнструменти капiталу;
- волатильнiсть;
- ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
- витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Первiсне визнання операцiй з пов’язаними особами.
В ходi своєї звичайної дiяльностi Група здiйснює операцiї з пов’язаними особами. У вiдповiдностi до МСБО 39, фiнансовi iнструменти повиннi спочатку вiдображатись за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку для таких операцiй для того, щоб визначити, чи проводились операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професiйнi судження. Основою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
Продовження тексту приміток
8. Перехiд на новi та переглянутi стандарти.
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2014 року i пiзнiше.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються не ранiше 01 сiчня 2015 року (дострокове застосування дозволяється). Стандарт був випущений в результатi першого етапу проекту Ради з МСФЗ по замiнi МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка».
МСФЗ 9 передбачає, що при первiсному визнаннi всi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, окрiм боргових iнструментiв, якi можуть (якщо немає можливостi оцiнки за справедливою вартiстю) оцiнюватися за амортизованою вартiстю, за умови що:
- актив утримується в рамках бiзнес-моделi, завданням якої є утримання активiв з метою отримання договiрних грошових потокiв;
- договiрнi умови щодо фiнансового активу призводять до виникнення на конкретнi певнi дати грошових потокiв, якi представляють собою виключно виплати основної суми заборгованостi та вiдсоткiв на основну суму заборгованостi, що залишається непогашеною.
Всi фiнансовi активи, що є iнвестицiями в iнструменти капiталу, оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн справедливої вартостi або в iншому сукупному доходi або в прибутку чи збитку.
МСФЗ 9 встановлює, що до фiнансових зобов'язань, до яких застосовується можливiсть оцiнки за справедливою вартiстю, сума змiни справедливої вартостi зобов’язання, що зумовлена змiнами кредитного ризику, повинна подаватися у складi iншого сукупного доходу (якщо тiльки таке подання не призведе до виникнення або збiльшення облiкової невiдповiдностi у складi прибутку чи збитку). Залишкова частина змiни справедливої вартостi у всiх випадках надається у складi прибутку або збитку.
Компанiя не застосовувала достроково МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти».
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2014 року i пiзнiше.
Змiни до керiвництва iз застосування МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», роз’яснюють деякi вимоги до згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань у звiтi про фiнансовий стан. Цi новi вимоги до розкриття iнформацiї призначенi для того, щоб забезпечити краще порiвняння iнформацiї, наведеної в фiнансовiй звiтностi, складенiй за МСФЗ, та фiнансовiй звiтностi, складенiй у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв США. Змiни до МСФЗ 32 застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року з ретроспективним застосуванням. Поправки роз’яснюють, що право згортання повинно iснувати на теперiшнiй момент, тобто не повинно залежати вiд майбутнiх подiй. Воно також повинно бути юридично дiйсним для всiх контрагентiв в ходi звичайної дiяльностi, а також у випадку невиконання зобов’язань, неплатоспроможностi або банкрутства. Змiни також роз’яснюють, що механiзми валових розрахункiв з можливiстю виключити кредитний ризик i ризик лiквiдностi, та обробляти дебiторську i кредиторську заборгованiсть в рамках єдиного процесу розрахункiв – фактично еквiвалентнi згортанню, тобто вони задовольняють критерiю МСБО 32.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, компанiя достроково застосовувала змiни до МСБО 32.
Змiни до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються 1 сiчня 2014 року.
Змiни до МСФЗ 10 звiльняють iнвестицiйнi компанiї вiд консолiдацiї дочiрнiх компанiй. При цьому, iнвестицiйнi компанiї зобов'язанi оцiнювати частку участi в дочiрнiх компанiях за справедливою вартiстю через прибутки або збитки. Виняток не застосовується до тих дочiрнiх компанiй, якi надають послуги, пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю iнвестицiйної компанiї. Компанiя вважається iнвестицiйною, якщо вона вiдповiдає низцi критерiїв:
? отримує кошти вiд одного або бiльше iнвесторiв з метою надання їм професiйних послуг з управлiння iнвестицiями;
? надає iнвесторам запевнення, що метою її бiзнесу є виключно вкладення коштiв для прирiсту капiталу, отримання iнвестицiйного доходу або i того й iншого;
? оцiнює результати практично всiх iнвестицiй за справедливою вартiстю.
Поправки до МСФЗ 12 та МСБО 27 передбачають додатковi розкриття, обов'язковi для iнвестицiйних компанiй. Поправки застосовуються ретроспективно, але з урахуванням спецiальних перехiдних вимог.
Змiни до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» обов'язковi до застосування для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року. Цi змiни:
а) погоджують вимоги до розкриття в МСБО 36 з намiрами КМСБО i скорочують перелiк обставин, за яких необхiдне розкриття очiкуваного вiдшкодування активiв або одиниць, якi генерують грошовi кошти;
б) вимагають додаткових розкриттiв про оцiнку за справедливою вартiстю, якщо сума очiкуваного вiдшкодування знецiнених активiв розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття;
в) встановлюють вимоги розкривати ставку дисконтування, використану при розрахунку зменшення корисностi (або його вiдновлення), якщо сума очiкуваного вiдшкодування знецiнених активiв, розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається за методом приведеної вартостi.
Змiни до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» обов'язковi до застосування для перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2014 року. Змiни уточнюють, що в разi новацiї похiдного фiнансового iнструменту хеджування, за умови виконання певних критерiїв немає необхiдностi припиняти облiк хеджування.
Тлумачення КТМФЗ 21 «Збори» обов'язковi до застосування для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року. Тлумачення КТМФЗ 21 дає вказiвки з визнання зобов'язань за зборами, встановленими державою, як за тими, що облiковуються вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи», так i за зборами з чiтко визначеними термiнами та сумами. Зокрема, Тлумачення КТМФЗ 21 роз'яснює, що
? зобов'язальна подiя, яке тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору – це подiя, яка призвела до необхiдностi сплати збору;
? якщо зобов'язальна подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається наростаючим пiдсумком протягом цього перiоду;
? якщо зобов'язальна подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального значення, зобов'язання визнається при досягненнi цього мiнiмуму.
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд активiв i зобов’язань, що матиме компанiя на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво компанiї оцiнює можливий майбутнiй вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив на облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та зобов’язань компанiї.
9. Перше застосування МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть є першою консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, яку товариство пiдготувало у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. За попереднi звiтнi перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2011 року, товариство складало свою фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi – П(с)БО).
Товариство пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, у вiдповiдностi до МСФЗ, якi застосовуються у вiдношеннi до звiтних перiодiв станом на 31 грудня 2013 року.
Оцiночнi значення на 01 сiчня 2012 року, 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року вiдповiдають оцiночним значенням на цi ж дати, прийнятим згiдно з П(с)БО, пiсля трансформацiйних коригувань з врахуванням вiдмiнностей в облiкових полiтиках.
Товариство не застосувало добровiльнi виключення, передбаченi МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Вiдхилення вiд вимог МСФЗ.
Товариство почало формувати статутний капiтал в перiод, коли функцiональна валюта України була валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн.
Керiвництво товариства прийшло до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» в частинi перерахунку статутного капiталу може ввести в оману користувачiв фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в Концептуальнiй основi. Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
У разi перерахунку статутного капiталу на загальний iндекс цiн статутний капiтал збiльшився б на 2 452 тис. грн. (з одночасним зменшенням нерозподiленого прибутку) i станом на 31.12.2013 року становив би 14 667 тис. грн.
Узгодження власного капiталу станом на 01.01.2012 року.
Актив Примiтка П(с)БО Коригування МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 175 175
первiсна вартiсть 7, 15 697 (7) 690
накопичена амортизацiя 7, 15 (522) 7 (515)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 273 273
Основнi засоби: -
залишкова вартiсть 15 163 19 915
первiсна вартiсть 2, 3, 11, 14, 15 41 618 1 825 43 443
накопичена амортизацiя 2, 3, 11, 14, 15 (26 455) 2 927 (23 528)
Довгостроковi бiологiчнi активи: -
справедлива (залишкова) вартiсть - -
первiсна вартiсть - -
накопичена амортизацiя - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: -
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств - -
iншi фiнансовi iнвестицiї 1 5 754 (3 311) 2 443
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - -
Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - -
первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - -
знос iнвестицiйної нерухомостi - -
Вiдстроченi податковi активи 17 362 (209) 153
Гудвiл - -
Iншi необоротнi активи - -
Усього за роздiлом I 21 727 22 959
II. Оборотнi активи -
Виробничi запаси 243 243
Поточнi бiологiчнi активи - -
Незавершене виробництво 10 277 10 277
Готова продукцiя - -
Товари - -
Векселi одержанi - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: -
чиста реалiзацiйна вартiсть 9 866 8 878
первiсна вартiсть 9 987 9 987
резерв сумнiвних боргiв 4 (121) (988) (1 109)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з: -
з бюджетом 132 132
за виданими авансами 6, 10, 16 3 785 (985) 2 800
з нарахованих доходiв - -
iз внутрiшнiх розрахункiв - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5, 8, 16 26 071 (1 865) 24 206
Поточнi фiнансовi iнвестицiї - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти: - -
в нацiональнiй валютi 3 620 3 620
у тому числi в касi -
в iноземнiй валютi 2 2
Iншi оборотнi активи 9, 12 1 078 (952) 126
Усього за роздiлом II 55 074 50 284
III. Витрати майбутнiх перiодiв 12 202 (202) -
IV. Необоротнi активи та групи вибуття - -
Баланс 77 003 73 243
I. Власний капiтал -
Статутний капiтал 12 215 12 215
Пайовий капiтал -
Додатковий вкладений капiтал -
Iнший додатковий капiтал 17 32 916 (678) 32 238
Резервний капiтал 1 522 1 522
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 9 443 (2 747) 6 696
Неоплачений капiтал - -
Вилучений капiтал - -
Усього за роздiлом I 56 096 52 671
II. Забезпечення таких витрат i платежiв -
Забезпечення виплат персоналу 13 1 585 379 1 964
Iншi забезпечення - -
Сума страхових резервiв - -
Сума часток перестраховикiв у страхових резервах - -
Залишок сформованого призового фонду, що пiдлягає виплатi переможцям лотереї - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участi у лотереї - -
Цiльове фiнансування - -
Усього за роздiлом II 1 585 1 964
III. Довгостроковi зобов'язання -
Довгостроковi кредити банкiв - -
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - -
Вiдстроченi податковi зобов'язання 17 812 1 076 1 888
Iншi довгостроковi зобов'язання - -
Усього за роздiлом III 812 1 888
IV. Поточнi зобов'язання -
Короткостроковi кредити банкiв - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - -
Векселi виданi - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 3 185 3 185
Поточнi зобов'язання за розрахунками: -
з одержаних авансiв 9 6 894 (1 154) 5 740
з бюджетом 2 867 2 867
з позабюджетних платежiв 2 2
зi страхування 798 798
з оплати працi 2 515 2 515
з учасниками -
iз внутрiшнiх розрахункiв -
Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу -
Iншi поточнi зобов'язання 10 2 249 (636) 1 613
Усього за роздiлом IV 18 510 16 720
V. Доходи майбутнiх перiодiв - -
Баланс 77 003 73 243
Опис коригувань станом на 01.01.2012 року.
При-мiтка Опис коригування Дебет Кредит Сума, тис. грн.
1 Визнання збиткiв вiд знецiнення фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу Нерозподiлений прибуток Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 3 311
2 Не визнання бiблiотечних фондiв необоротними активами Знос основних засобiв Первiсна вартiсть основних засобiв 188
3 Не визнання спецодягу необоротними активами Знос основних засобiв Первiсна вартiсть основних засобiв 22
4 Визнання збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги шляхом створення резерву Нерозподiлений прибуток Резерв сумнiвних боргiв 988
5 Визнання збиткiв вiд знецiнення iншої поточної дебiторської заборгованостi Нерозподiлений прибуток Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 682
6 Визнання збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами Нерозподiлений прибуток Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 398
7 Не визнання iнтернет-сайту необоротним активом Знос нематерiальних активiв Первiсна вартiсть нематерiальних активiв 15
Нерозподiлений прибуток Первiсна вартiсть нематерiальних активiв 1
8 Визнання збиткiв вiд надання безпроцентної позики та фiнансової допомоги з наступним визнанням фiнансових доходiв Нерозподiлений прибуток Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 132
9 Згортання залишкiв податкових зобов'язань з ПДВ iз залишками авансiв отриманих Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв Iншi оборотнi активи 1 154
10 Згортання залишкiв податкового кредиту з ПДВ iз залишками авансiв виданих Iншi поточнi зобов'язання Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 636
11 Застосування гiперiнфляцiї до балансової вартостi нерухомостi з одночасним сторнуванням iндексацiї Первiсна вартiсть основних засобiв Нерозподiлений прибуток 2 061
Нерозподiлений прибуток Знос основних засобiв (2 706)
12 Перекласифiкацiя "Витрат майбутнiх перiодiв" в "Iншi оборотнi активи" Iншi оборотнi активи Витрати майбутнiх перiодiв 202
13 Перерахунок забезпечень на оплату вiдпусток працiвникам Нерозподiлений прибуток Забезпечення виплат персоналу 379
14 Не визнання витрат на ремонт орендованого обладнання необоротним активом Знос основних засобiв Первiсна вартiсть основних засобiв 3
Нерозподiлений прибуток Первiсна вартiсть основних засобiв 14
15 Перекласифiкацiя ПЗ "1-С: Пiдприємство" з основних засобiв в нематерiальнi активи Первiсна вартiсть нематерiальних активiв Первiсна вартiсть основних засобiв 9
Знос основних засобiв Знос нематерiальних активiв 8
16 Перенесення авансiв виданих зi статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" в статтю "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 51
17 Перерахунок вiдстроченого податкового активу та вiдстроченого податкового зобов'язання у зв'язку зi змiною фiнансової бази активiв та зобов'язань Нерозподiлений прибуток Вiдстроченi податковi зобов'язання 398
Нерозподiлений прибуток Вiдстроченi податковi активи 209
Додатковий капiтал Вiдстроченi податковi зобов'язання 678

Примiтка до рядкiв 1000-1002 Балансу (консолiдованого) «Нематерiальнi активи»
Нематерiальнi активи Групи представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином:
Найменування статтi Патенти та лiцензiї Права користування майном Права на знаки для товарiв i послуг Програмне забезп-ечення Авторськi та сумiжнi з ними права Iншi немате-рiальнi активи Усього
1 2 3 4 5 6 7 8
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2012 року, у т.ч. 37 - - 138 - - 175
первiсна вартiсть 43 - - 647 - - 690
накопичена амортизацiя ( 6) - - (509) - - (515)
Придбано за кошти - - - 23 - - 23
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - -
Надходження вiд внутрiшньої розробки - - - - - 171 171
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - -
Всього надiйшло - - - 23 - 171 194
Вибуло у зв’язку з лiквiдацiєю у поточному роцi - - - - - - -
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - -
Всього вибуття, у т.ч. - - - - - - -
вибуття первiсної вартостi - - - 1 - - 1
вибуття накопиченої амортизацiї - - - 1 - - 1
Амортизацiйнi вiдрахування (7) - - (67) - - (74)
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - -
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - -
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - -
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - -
переоцiнка зносу - - - - - - -
Iнше - - - - - - -
Балансова вартiсть на 31 грудня 2012 року, у т.ч. 30 - - 94 - 171 295
первiсна вартiсть 43 - - 669 - 171 883
накопичена амортизацiя 13 - - 575 - 588
Придбано за кошти - - 70 - - 70
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - -
Надходження вiд внутрiшньої розробки - - - - - - -
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - -
Всього надiйшло - - - 70 - - 70
Вибуло у зв’язку з лiквiдацiєю у поточному роцi - - - - - - -
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - -
Всього вибуття, у т.ч. - - - - - - -
вибуття первiсної вартостi 11 - - 27 - - 38
вибуття накопиченої амортизацiї 8 - - 27 - - 35
Амортизацiйнi вiдрахування
(27) - - (53) - - (80)
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - -
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - -
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - -
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - -
переоцiнка зносу - - - - - - -
Iнше - - - - - - -
Балансова вартiсть на 31 грудня 2013 року, у т.ч. - - - 111 - 171 282
первiсна вартiсть 32 - - 712 -
171 915
накопичена амортизацiя 32 - - 601 - - 633
Довiдково: вартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, якi використовуються Групою - - - - - - -
Довiдково: нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї. - - - - - - -
Довiдково: нематерiальнi активи, контрольованi Групою, але не визнанi активами згiдно МСБО 38 - - - - - - -

Нематерiальних активiв, що контролюються Групою, але не визнанi активами, у зв’язку з невiдповiднiстю критерiям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематерiальнi активи», Група не має.
Нематерiальних активiв, кориснiсть яких зменшилась, Група не має.
Протягом звiтного перiоду змiн методiв амортизацiї та термiнiв корисного використання нематерiальних активiв не було.
Протягом звiтного перiоду Групою не здiйснювалася переоцiнка вартостi нематерiальних активiв, зважаючи на вiдсутнiсть свiдчень iстотної змiни їх вартостi.
Об’єкт нематерiальних активiв «Технiчний Архiв» має невизначений строк корисного використання, тому амортизацiя на цей об’єкт не нараховувалась.
Примiтка до рядкiв 1010-1012 Балансу (консолiдованого) «Основнi засоби»
Основнi засоби Групи представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином:
Найменування статтi Земель-нi дiлян-ки Будiвлi, споруди та переда-вальнi пристрої Машини та обладнання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необорот-нi матерiаль-нi активи Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2012 року, у т.ч. - 17 345 1102 772 629 67 - 19 915
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 24 319 9 225 2 126 5 103 418 2 252 43 443
знос - 6 974 8 136 1 354 4 474 338 2 252 23 528
Придбано за кошти - - 108 - 35 88 31 262
Збудовано - - - - - - - -
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - - -
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - - -
Полiпшення - 14 2 15 - 32 - 63
Всього надiйшло - 14 110 15 35 120 31 325
Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у т.ч. - - - - - - - -
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - - - - - - -
вибуття зносу - - - - - - - -
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - -
Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч. - - 29 - 13 6 - 48
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 731 - 30 24 59 844
вибуття зносу - - 702 - 17 18 59 796
Всього вибуття, у т.ч. - - 29 - 13 6 48
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 731 - 30 24 59 844
вибуття зносу - - 702 - 17 18 59 796
Амортизацiйнi вiдрахування 538 310 126 178 30 14 1196
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - -
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - -
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - -
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - -
переоцiнка зносу - - - - - - - -
Iнше - - - - - - - -
Балансова вартiсть на 31 грудня 2012 року, у т.ч. - 16 821 860 661 473 164 17 18 996
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 24 333 8 604 2 141 5 108 514 2 224 42 924
знос - 7 512 7 744 1 480 4 635 350 2 207 23 928
Придбано за кошти - - 385 - 46 133 1 565
Збудовано - - - - - - - -
Придбано за рахунок цiльового фiнансування (державних грантiв) - - - - - - - -
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - - - - -
Полiпшення - 70 9 - - 12 - 91
Всього надiйшло - 70 394 - 46 145 1 656
Вибуття у зв'язку зi змiною класифiкацiї, у т.ч. - - - - - - - -
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - - - - - - -
вибуття зносу - - - - - - - -
Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - -
Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, у т.ч. - - 67 - 20 1 - 88
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 1252 - 203 18 270 1743
вибуття зносу - - 1185 - 183 17 270 1655
Всього вибуття, у т.ч. - - 67 - 20 1 - 88
вибуття первiсної (переоцiненої) вартостi - - 1252 - 203 18 270 1743
вибуття зносу - - 1185 - 183 17 270 1655
Амортизацiйнi вiдрахування - 536 309 131 108 18 1 1103
Втрати вiд зменшення корисностi, вiдображенi у фiнансових результатах - - - - - - - -
Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - -
Переоцiнка, у т.ч. - - - - - - - -
переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - -
переоцiнка зносу - - - - - - - -
Iнше - - - - - - - -
Балансова вартiсть на 31 грудня 2013 року, у т.ч. - 16355 878 530 404 292 2 18461
первiсна (переоцiнена) вартiсть - 24403 7751 2141 4964 643 1945 41847
знос - 8048 6873 1611 4560 351 1943 23386

Станом на 01 сiчня 2013 року та 31 грудня 2013 року у Групи:
- вiдсутнi обмеження на право власностi, а також основнi засоби переданi в заставу для забезпечення зобов’язань;
- вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
- вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
- вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
- вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв складає 3244 тис. грн.
Протягом 2013 року Група не отримувала основнi засоби в результатi об'єднання пiдприємств.
Протягом 2013 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2013 року Група не отримувала основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв окремо. Середнi строки корисного використання для груп основних засобiв становлять:
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої – 45 рокiв;
• машини та обладнання – 5 рокiв;
• транспортнi засоби – 10 рокiв;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 5 рокiв;
• iншi основнi засоби – 12 рокiв;
• iншi необоротнi матерiальнi активи – 3 роки.
Продовження тексту приміток
Примiтка до рядкiв Балансу (консолiдованого) 1030 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств», 1035 «Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї», 1160 «Поточнi фiнансовi iнвестицiї»
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї представленi iншими довгостроковими фiнансовими iнвестицiями, якi мають наступну структуру:
Вид фiнансових iнвестицiй Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2011 р.
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
акцiї - 799 - - 2 443 - - 2 443 -
облiгацiї - - - - - - - -
частки у статутному капiталi - - -
-
-
- - - -
депозити - - - - - - - - -
Iншi - - - - - - - - -
Всього - 799 - - 2 443 - - 2 443 -
Поточнi фiнансовi iнвестицiї:
Акцiї - - - - - - - - -
облiгацiї - - - - - - - - -
частки у статутному капiталi - - - - - - - - -
депозити - - - - - - - - -
iншi - - - - - - - - -
Всього - - - - - - - - -
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, представленi акцiями, що не мають котирувань на активному ринку. Iнвестицiї вiдображенi в балансi компанiї за собiвартiстю. Станом на 01 сiчня 2013 року Групою був визнаний збиток вiд зменшення корисностi фiнансовий iнвестицiй, доступних для продажу, в сумi 18 513 тис. грн.
Фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення, Група не має.

Фiнансовi iнструменти 31.12.2013 31.01.2012 31.12.2011
1 2 3 4
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу:
справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань - - -
справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом - - -
за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 19 312 5 754 5 754
Знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу (18 513) (3 311) (3 311)
Усього фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу: 799 2 443 2 443
Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення:
оцiненi за амортизованою собiвартiстю - - -
Знецiнення фiнансових iнвестицiй, утримуваних для продажу - - -
Усього фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення: - - -
Примiтка до рядкiв Балансу (консолiдованого) 1101 «Виробничi запаси», 1102 «Незавершене виробництво», 1003 «Готова продукцiя», 1004«Товари»
Виробничi запаси Незавершене виробництво Готова продукцiя Iншi матерiали Товари Всього
Залишок на 01.01.2012 року 243 10 277 10 520
Списання у зв’язку з припиненням визнання згiдно МСФЗ - - - - - -
Надiйшло запасiв за 2012 рiк 1 665 43 515 - - - 45 180
Собiвартiсть використаних запасiв 1 528 100 - - - 1 628
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 22 41 107 - - - 41 129
Списано запасiв протягом року - - - - - -
Резерв пiд знецiнення запасiв станом на 31.12.2012 року - - - - - -
Залишок на 31.12.2012 року 358 12 585 - - - 12 943
в т.ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - - -
Балансова вартiсть запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань - - - - - -
Списання у зв’язку з припиненням визнання згiдно МСФЗ - - - - - -
Надiйшло запасiв за 2013 рiк 1 688 45 229 - - - 46 917
Собiвартiсть використаних запасiв 1 612 191 - - - 1 803
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 5 43 615 - - - 43 620
Списано запасiв протягом року - - - - - -
Резерв пiд знецiнення запасiв станом на 31.12.2013 року - - - - - -
Залишок на 31.12.2013 року 429 14 008 - - - 14 437
в т.ч. вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї мiнус витрати на продаж - - - - - -
Балансова вартiсть запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань - - - - - -
Запаси станом на 01 сiчня 2013 року вiдображенi за первiсною вартiстю.
Запасiв, переданих у переробку, на комiсiю та в заставу немає.
Зменшення та збiльшення чистої вартостi реалiзацiї запасiв протягом 2013 року не було.

Примiтка до рядкiв Балансу (консолiдованого) 1125 «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», 1130-1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть».
Найменування показника структури поточної дебiторської заборгованостi Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2011 р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6 439 14 975 9 987
Резерв пiд знецiнення (625) (2 126) (1 109)
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 5 814 12 849 8 878
в т.ч. заборгованiсть зв’язаних сторiн - - -
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 667 146 132
Заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - - -
Заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 3 644 2 937 2 800
Заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами 2 -
Заборгованiсть за розрахунками за претензiями 907 912 -
Заборгованiсть за розрахунками з Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi 20 29
Заборгованiсть за розрахунками з iншими дебiторами 16 662 26 624 25 258
Резерв пiд знецiнення (1 862) (1 078) (1 081)
Балансова вартiсть iншої поточної заборгованостi 20 018 29 563 27 138
в т.ч. заборгованiсть зв’язаних сторiн - -
Згiдно з облiковою полiтикою, резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi. Протягом 2013 року Групою було створено резерв пiд знецiнення в сумi 949 тис. грн. та сторновано резерву на суму 1 406 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Всього
Залишок резерву на 01.01.2012 р. 1109 1 081 2 190
Створено резерву протягом 2012 року 1 138 3 1 141
Списано дебiторської заборгованостi за рахунок резерву протягом 2012 року -121 - -121
Сторнування резерву протягом 2012 року - -6 -6
Залишок на 31.12.2012 р. 2 126 1 078 3 204
Створено резерву протягом 2013 року 102 847 949
Списано дебiторської заборгованостi за рахунок резерву протягом 2013 року -197 -63 -260
Сторнування резерву протягом 2013 року -1 406 - -1 406
Залишок на 31.12.2013 р. 625 1 862 2 487

Примiтка до рядкiв Балансу 1165 (консолiдованого) «Грошi та їх еквiваленти».
Найменування показника структури грошових коштiв Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2011 р.
Каса - -
Поточнi рахунки в банках 8365 16 498 3 622
Iншi рахунки в банках - - -
Грошовi кошти в дорозi - - -
Еквiваленти грошових коштiв - - -
Всього 8365 16 498 3 622
Грошових коштiв, якi є в наявностi, та якi недоступнi для використання Групою, немає нi станом на 01 сiчня 2013 року, нi станом на 31 грудня 2013 року.
Найменування показника 2013 рiк 2012 рiк
Роздiл I «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi»
Iншi надходження:
надходження вiд операцiйної оренди активiв - -
надходження вiд реалiзацiї оборотних активiв 19 27
надходження вiд реалiзацiї iноземної валюти - -
надходження вiд дiяльностi обслуговуючих господарств - -
Iншi 796 588
Всього 815 615
Iншi витрачання:
вартiсть реалiзованої iноземної валюти - -
Iншi 1494 560
Всього 1494 560
Роздiл II «Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi»
Iншi надходження:
надходження вiд повернення позик, наданих iншим сторонам - -
надходження вiд форвардних контрактiв - -
Iншi - -
Всього - -
Iншi платежi:
позики грошовими коштами, наданi iншим сторонам - -
виплати грошових коштiв за форвардними контрактами - -
Iншi - -
Всього 19 -
Роздiл III «Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi»
Iншi надходження:
Iншi - 1 459
Всього - 1 459
Iншi платежi:
викуп ранiше випущених власних акцiй - -
погашення заборгованостi за фiнансовою орендою - -
Iншi - 1 859
Всього - 1 859
Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом 2013 року не вiдбувалося.
Примiтка до рядка Балансу (консолiдованого) 1495 «Власний капiтал».
Власний капiтал Групи має наступну структуру:
Найменування показника структури капiталу Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2011 р. Призначення та умови використання.
Зареєстрований статутний капiтал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 12 215 12 215 12 215 Зареєстрований статутний капiтал, згiдно зi Статутом товариства
Капiтал у дооцiнках 10 659 10 972 11 338
Додатковий капiтал 20 900 20 900 20 900
Емiсiйний дохiд - - -
Неоплачений капiтал - - -
Вилучений капiтал - - -
Резервний капiтал 1 832 1 832 1 522 Резервний капiтал створюється в розмiрi 15% статутного капiталу ПАТ «КИЇВПРОЕКТ». Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства в розмiрi не менше 5%. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв, а також для збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї товариства.
Iншi резерви - - -
Нерозподiлений прибуток 1 934 10 428 6 696 Прибуток Групи утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженнi Групи.
Всього 47 540 56 347 52 671
Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
Найменування показника Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2011 р.
Кiлькiсть акцiй дозволених для випуску 6 107 456 6 107 456 6 107 456
Кiлькiсть випущених акцiй (шт.) 6 107 456 6 107 456 6 107 456
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 2,00 2,00 2,00
Кiлькiсть акцiй, з якими пов’язанi привiлеї та обмеження (шт.) - - -
Кiлькiсть акцiй, що належать самому товариству (шт.) - - -
Кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу товариства (шт.) 28 28 28
Кiлькiсть акцiй, зарезервованих для випуску, згiдно з опцiонами та iншими контрактами (шт.) - - -
Кiлькiсть випущених i повнiстю сплачених акцiй 6 107 456 6 107 456 6 107 456
Кiлькiсть випущених, але не повнiстю сплачених акцiй - - -
Статутний капiтал товариства сплачений у повному обсязi. Права акцiонерiв встановленi Статутом товариства, Цивiльним кодексом, Законом України «Про акцiонернi товариства» та iншими законодавчими актами. Протягом 2013 року статутний капiтал не змiнювався.
Станом на 31 грудня 2013 року:
- вiдсутнi права, привiлеї та обмеження щодо акцiй товариства, включаючи обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу;
- вiдсутнi акцiї, зареєстрованi для випуску на умовах опцiонiв i контрактiв з продажу;
- вiдсутнi частки керiвництва в статутному капiталi.
Протягом 2013 року акцiонерам дивiденди не виплачувались
Протягом звiтного перiоду загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення про викуп власних акцiй не приймалося та акцiї не викуповувались. Станом на 31 грудня 2013 року товариство не мало власних викуплених акцiй та не планує протягом 2013 року здiйснювати їх викуп.
Примiтка до рядка Балансу (консолiдованого) 1660 «Поточнi забезпечення».

Вид забезпечення Залишок на початок року Створено забезпечень протягом року Викорис-тано забезпечень протягом року Сторнування не використаної частини забезпечень Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець року
2012 рiк
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 1 964 3 099 (3 020) - - 2 043
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - - - - - -
Забезпечення за судовими позовами - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв - - - - - -
Iншi забезпечення - - - - - -
Всього 1 964 3 099 (3 020) - - 2 043

2013 рiк
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 2 043 2 813 (2 481)
-
- 2375
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - - - - - -
Забезпечення за судовими позовами - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв - - - - - -
Iншi забезпечення - - - - - -
Всього 2 043 2 813 (2 481) - - 2 375
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам призначене для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на оплату вiдпусток. Сума забезпечення визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi.
Примiтка до рядка Балансу (консолiдованого) 1690 «Iншi поточнi зобов’язання».
Найменування показника структури iнших поточних зобов’язань Станом на 31.12.2013 р. Станом на 31.12.2012 р. Станом на 31.12.2011 р.
Податковi зобов’язання з податку на додану вартiсть, строк сплати яких не настав 303 696 602
Iншi 296 2 358 1 011
Всього 599 3 054 1 613
Примiтка до рядка Звiту про фiнансовi результати (консолiдованого) 2000 «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)».
Найменування показника 2013 рiк 2012 рiк
Реалiзацiя проектно-вишукувальних робiт 45 178 42026
Реалiзацiя полiграфiчних послуг 734 1034
Дохiд вiд оренди 15 378 13725
Iнше - 138
Всього 61 290 56923


Примiтка до рядкiв Звiту про фiнансовi результати (консолiдованого) 2120 «Iншi операцiйнi доходи», 2220 «Iншi фiнансовi доходи», 2240 «Iншi доходи»
Доходи, крiм доходi вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2013 рiк 2012 рiк
Iншi операцiйнi доходи:
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 19 27
Операцiйна курсова рiзниця - 6
Штрафи, пенi, неустойки 327 66
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 17 1 575
Дохiд вiд компенсацiї орендарями комунальних послуг 2 290 -
Iншi 1 461 72
Всього 4 114 1 746
Iншi фiнансовi доходи:
Дивiденди - -
Проценти - -
Фiнансова оренда активiв - -
Iншi 1 933 496
Всього 1 933 496
Iншi доходи:
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 94 -
Реалiзацiя необоротних активiв - -
Неоперацiйна курсова рiзниця - -
Безоплатно одержанi активи - 175
Iншi - 14
Всього 94 189
Примiтка до рядкiв Звiту про фiнансовi результати (консолiдованого) 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)», 2130 «Адмiнiстративнi витрати», 2140 «Витрати на збут», 2180 «Iншi операцiйнi витрати», 2270 «Iншi витрати».
Витрати 2013 рiк 2012 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
Матерiальнi витрати 4 176 3 881
Витрати на оплату працi 20 512 21 501
Вiдрахування на соцiальнi заходи 7 345 8 023
Амортизацiя 1 050 992
Субпiдряд 7 272 4 201
Iншi 3 260 2 509
Всього 43 615 41 107
Адмiнiстративнi витрати:
Матерiальнi витрати 469 375
Витрати на оплату працi 5 942 5 029
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2 041 1 725
Операцiйна оренда активiв - 17
Амортизацiя 137 142
Iншi 2 164 2043
Всього 10 753 9331
Витрати на збут:
Витрати на рекламу - -
Iншi 4 1
Всього 4 1
Iншi операцiйнi витрати
Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 5 22
Створення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 982 1 141
Операцiйна курсова рiзниця 88 6
Операцiйнi оренда активiв 33 13
Штрафи, пенi, неустойки 271 66
Iншi 1 271 968
Всього 2 650 2 216
Iншi витрати
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 825 -
Уцiнка фiнансових iнвестицiй 15 797 -
Неоперацiйна курсова рiзниця - -
Списання необоротних активiв 110 56
Iншi 1 065 134
Всього 17 797 190
Примiтка до рядкiв Балансу (консолiдованого) 1045 «Вiдстрочений податковий актив», 1500 «Вiдстроченi податковi зобов’язання», рядка Звiту про фiнансовi результати (консолiдованого) 2300 «Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi».
Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк
Поточний податок на прибуток 1 936 1 556
Змiна вiдстроченого податку на прибуток пов'язана з: -
виникненням чи списанням тимчасових рiзниць (680) (374)
збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування - -
Усього витрати з податку на прибуток (1 256) (1 182)
Для розрахунку вiдстрочених податкових зобов’язань станом на 01.01.2013 р. використовувалась ставка податку на прибуток в розмiрi 19%, станом на 31.12.2013 р. – 18 %.
Найменування статтi Залишок на початок року Об’єд-нання компа-нiй Переве-дення до довго-строкових активiв, утримува-них для продажу Визнанi в прибутках /збитках Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець року
2012 рiк
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - -
Основнi засоби -677 - - -1 -120 -798
Резерви пiд знецiнення активiв 423 - - -133 - 290
Дебiторська заборгованiсть бюджету, що виникла до 01.04.2011 р. -605 - - 373 - -232
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, виданими до 01.04.2011 р. -456 - - 44 - -412
Незвершене виробництво на 01.04.2011 р. -1 295 - - 463 - -832
Забезпечення виплат персоналу 328 - - -12 - 316
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, отриманими до 01.04.2011 р. 547 - - -360 - 187
Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - -
Iншi - - - - - -
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) -1 735 - - 374 -120 -1 481
Визнаний вiдстрочений податковий актив 153 - - 134 - 287
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання -1 888 - - 240 -120 -1 768
2013 рiк
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - -
Основнi засоби -798 - - -163 -961
Резерви пiд знецiнення активiв 290 - - 153 - 443
Дебiторська заборгованiсть бюджету, що виникла до 01.04.2011 р. -232 - - 232 - 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, виданими до 01.04.2011 р. -412 - - 26 - -386
Незвершене виробництво на 01.04.2011 р. -832 - - 236 - -596
Забезпечення виплат персоналу 316 - - 112 - 428
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за авансами, отриманими до 01.04.2011 р. 187 - - -79 - 108
Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - - - - - -
Iншi - - - - - -
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) -1 481 - - 680 -163 -964
Визнаний вiдстрочений податковий актив 287 - - 100 387
Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання -1 768 - - 580 -163 -1 351
Продовження тексту приміток
Iнформацiя за сегментами
Управлiнський персонал визначає органiзацiйну структуру Групи за ознаками вiдмiнностей продуктiв та послуг за наступними операцiйними сегментами:
• Проектнi роботи – здiйснються проектнi та вишукувальнi роботи для нового будiвництва, реконструкцiї i капiтального ремонту, а саме:
розроблення мiстобудiвної документацiї;
архiтектурне та будiвельне проектування;
проектування внутрiшнiх та зовнiшнiх iнженерних мереж, систем i споруд;
iнженерно-геологiчнi вишукування;
виконання топографо-геодезичних робiт: геодезичних, зйомочних, спецiальних iнженерно-геодезичних, iнженерно-геодезичних для забезпечення будiвництва, кадастрових зйомок, пов’язаних з веденням державного земельного кадастру;
розробка проектiв iнтер’єрiв та дизайну;.
типове та експериментальне проектування об’єктiв житлового, громадського та комунального призначення;
ведення авторського нагляду за будiвництвом.
• Оренда - надаються послуги здавання в оренду власного нерухомого майна.
• Полiграфiчнi послуги - виконуються випуск проектної документацiї; iлюстративно-художнє оформлення книг, буклетiв, проспектiв, iншої друкованої продукцiї; випуск полiграфiчної продукцiї; оформлення галузевих виставок.
Для цiлей представлення звiтних сегментiв, зазначених вище, об’єднання операцiйних сегментiв не здiйснювалося.
Управлiнський персонал здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожного з сегментiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на пiдставi операцiйного прибутку або збиткiв. Фiнансовi та iнвестицiйнi операцiї, а також податок на прибуток розглядаються з точки зору всiєї Групи i не розподiляються на операцiйнi сегменти.
Доходи, витрати та результати сегментiв за 2012 рiк.
Найменування статтi Найменування операцiйних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього
Проектнi роботи Оренда Полiграфiчнi послуги
Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв:
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: 42 301 13 588 1 034 - 56 923
Iншi операцiйнi доходи 1 611 135 - - 1 746
Фiнансовi доходи - - - - -
Iншi доходи - - - - -
Доходи вiд iнших сегментiв:
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: - - - - -
Iншi операцiйнi доходи - - - - -
Фiнансовi доходи - - - - -
Iншi доходи - - - - -
Усього доходiв сегментiв 43 912 13 723 1 034 - 58 669
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: - - - - -
Iншi операцiйнi доходи - - - -
Фiнансовi доходи - - - 496 496
Iншi доходи - - - 189 189
Усього доходiв пiдприємства 43 912 13 723 1 034 685 59 354
Витрати сегментiв:
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг (35 210) (5 038) (859) - (41 107)
Адмiнiстративнi витрати (4 322) (4 925) (84) - (9 331)
Витрати на збут (1) - - - (1)
Iншi операцiйнi витрати (1 364) (630) (28) - (2 022)
Фiнансовi витрати - - - - -
Iншi витрати - - - - -
Усього витрат сегментiв (40 897) (10 593) (971) - (52 461)
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг - - - - -
Адмiнiстративнi витрати - - - - -
Витрати на збут - - - - -
Iншi операцiйнi витрати - - - (194) (194)
Фiнансовi витрати - - - - -
Iншi витрати - - - (190) (190)
Податок на прибуток - - - (1 182) (1 182)
Усього витрат пiдприємства (40 897) (10 593) (971) (1 566) (54 027)
Фiнансовий результат дiяльностi сегментiв 3 015 3 130 63 - 6 208
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 3 015 3 130 63 (881) 5 327
Доходи, витрати та результати сегментiв за 2013 рiк.

Найменування статтi Найменування операцiйних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього
Проектнi роботи Оренда Полiграфiчнi послуги
Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв:
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: 45 178 15 378 734 - 61 290
Iншi операцiйнi доходи 327 2 290 - - 2 617
Фiнансовi доходи - - - - -
Iншi доходи - - - - -
Доходи вiд iнших сегментiв: - - - - -
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: - - - - -
Iншi операцiйнi доходи - - - - -
Фiнансовi доходи - - - - -
Iншi доходи - - - - -
Усього доходiв сегментiв 45 505 17 668 734 - 63 907
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг: - - - - -
Iншi операцiйнi доходи - - - 1 497 1 497
Фiнансовi доходи - - - 1 933 1 933
Iншi доходи - - - 94 94
Усього доходiв пiдприємства 45 505 17 668 734 3 524 67 431
Витрати сегментiв:
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг (37 804) (5 077) (734) - (43 615)
Адмiнiстративнi витрати (5 006) (5456) (291) (10 753)
Витрати на збут (4) - - - (4)
Iншi операцiйнi витрати (1 503) (639) - - (2 142)
Фiнансовi витрати - - - - -
Iншi витрати - - - - -
Усього витрат сегментiв (44 317) (11 172) (1 025) - (56 514)
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг - - - - -
Адмiнiстративнi витрати - - - - -
Витрати на збут - - - - -
Iншi операцiйнi витрати - - - (508) (508)
Фiнансовi витрати - - - - -
Iншi витрати - - - (17 797) (17 797)
Податок на прибуток - - - (1 256) (1 256)
Усього витрат пiдприємства (44 317) (11 172) (1 025) (19 561) (76 075)
Фiнансовий результат дiяльностi сегментiв 1 188 6 496 (291) - 7 393
Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 1 188 6 496 (291) (19 561) (8 644)
Активи та зобов’язання сегментiв за 2012 рiк.
Найменування статтi Найменування операцiйних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього
Проектнi роботи Оренда Полiграфiчнi послуги
Активи сегментiв:
Основнi засоби та нематерiальнi активи 192 5 330 214 - 5 736
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 12 292 540 17 - 12 849
Незавершене виробництво 12 585 - - - 12 585
Необоротнi активи та групи вибуття - - - - -
Нерозподiленi активи - - - 63 412 63 412
Всього активiв 25 069 5 870 231 63 412 94 582
Зобов'язання сегментiв:
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 16 353 907 2 - 17 262
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4 526 - - - 4 526
Iншi поточнi зобов'язання 607 37 - - 644
Нерозподiленi зобов'язання - - - 15 803 15 803
Усього зобов'язань 21 486 944 2 15 803 38 235

Активи та зобов’язання сегментiв за 2013 рiк.
Найменування статтi Найменування операцiйних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього
Проектнi роботи Оренда Полiграфiчнi послуги
Активи сегментiв:
Основнi засоби та нематерiальнi активи 254 8 966 475 - 9 695
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 458 307 49 - 5 814
Незавершене виробництво 14 008 - - - 14 008
Iншi оборотнi активи 5 834 - - - 5 834
Необоротнi активи та групи вибуття - - - - -
Нерозподiленi активи - - - 35 004 35 004
Всього активiв 5 241 9 522 492 55 100 70 355
Зобов'язання сегментiв:
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 6 386 1 188 3 - 7 577
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4746 - - - 4 746
Iншi поточнi зобов'язання 7 531 - - - 7 531
Нерозподiленi зобов'язання - - - 2 961 2 961
Усього зобов'язань 18 663 1 188 3 2 961 22 815
Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн.
Ця фiнансова звiтнiсть включає звiтнiсть материнської компанiї – ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» та її дочiрнiх компанiй, зазначених в таблицi нижче:
1 11. ДП «Iнститут «Київгео» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
2 12. ДП «Iнститут «Київдормiстпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
3 13. ДП «Iнститут генерального плану мiста Києва» 100 % 20
4 14. ДП «Iнститут «Київжитлопроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
5 15. ДП «Iнститут «Київiнжпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
6 16. ДП «Київметалпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
7 17. ДП «Iнститут «Київпроект-1» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
8 18. ДП «Iнститут «Київпроект-5» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
9 19. ДП «Iнститут «Київтелекомелектропроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20
10 20. ДП «Iнститут «Київцивiльпроект» ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» 100 % 20

Iнформацiя про операцiї i сальдо заборгованостi мiж материнською компанiєю та її дочiрнiми компанiями розкрита в окремiй фiнансовiй звiтностi ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони».
Операцiй мiж Групою та її зв’язаними сторонами протягом 2013 року не вiдбувалося; гарантiї зв’язаним сторонам Група не надавала та вiд зв’язаних сторiн не отримувала.
Виплати, одержанi провiдним управлiнським персоналом, протягом 2013 року:

Види виплат Сума, тис. грн.
Поточнi виплати (заробiтна плата) 4 077
Довгостроковi виплати -
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi -
Виплати при звiльненнi -
Платежi на основi акцiй -
Позики -
Всього 4 077
Умовнi активи та зобов’язання.
Станом на 01 сiчня 2013 року та 31 грудня 2013 року товариство не визнавало умовних активiв та умовних зобов’язань, iнформацiя про яких повинна розкриватися в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Судовi справи станом на 01.01.2013 р. :
Статус товариства (позивач/ вiдповiдач) Найменування iншої сторони процесу Назва процесуальної iнстанцiї Суть вимог Сума позову, тис. грн. Суть рiшення
Позивач ТОВ «Тотал-Систем» Господарський суд м. Києва Стягнення боргу (дебiторської заборгованостi за оренду) 77 Постановою суду вiд 02.11.2012р. ТОВ "Тотал-систем" визнано банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру
Позивач ДП «Iнститут «Київжитлопроект» Господарський суд м. Києва Про визнання банкрутом 636 Ухвалою суду ПАТ «Київпроект» визнано кредитором
Позивач ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "Рокада" Господарський суд м. Києва Про включення до реєстру кредиторiв 18 Порушено провадження у справi про визнання банкрутом
Вiдповiдач Герасiменко М.А Кам'янець-Подiльський мiськрайонний суд Хмельницької областi Справа №2208/1845/12 за позовом Герасiменка М.А. до Строзюка С.С. та до ПАТ "Київпроект" про солiдарне стягнення коштiв 3 000 Справа знаходиться на розглядi у Вищому Спецiалiзованому судi України з розгляду цивiльних та кримiнальних справ за касацiйною скаргою ПАТ "Київпроект" на рiшення Кам'янець-Подiльського суду Хмельницької областi та Ухвалу апеляцiйного суду Хмельницької областi.
Судовi справи станом на 31.12.13 р.:
Статус товариства (позивач/ вiдповiдач) Найменування iншої сторони процесу Назва процесуальної iнстанцiї Суть вимог Сума позову, тис. грн. Суть рiшення
Позивач ТОВ «Тотал-Систем» Господарський суд м. Києва Стягнення боргу (дебiторської заборгованостi за оренду) 77 Постановою суду вiд 02.11.2012р. ТОВ "Тотал-систем" визнано банкрутом . 25.04.13 завершено лiквiдацiйну процедуру
Позивач ДП «Iнститут «Київжитлопроект» Господарський суд м. Києва Про визнання банкрутом 636 Ухвалою суду визнано банкротом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру
Позивач ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "Рокада" Господарський суд м. Києва Про включення до реєстру кредиторiв 18 Порушено провадження у справi про визнання банкрутом
Iнформацiя про виконання значних правочинiв в 2013 роцi.
Значних правочинiв в 2013 роцi не вiдбувалось.
Iнформацiя про вчинення правочинiв в яких є зацiкавленiсть.
Протягом 2013 року ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» не здiйснювало правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть, вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
Управлiння ризиками.
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i технологiчних помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний ризик включає в себе також ризик змiн у нормативно-правовому регулюваннi та наявнiсть полiтичної та економiчної кризи.
Група веде основну дiяльнiсть у галузях:
- будiвництво (вид дiяльностi - проектнi та вишукувальнi роботи для нового будiвництва, реконструкцiї i капiтального ремонту);
- операцiї з нерухомим майном (вид дiяльностi – здавання в оренду власного нерухомого майна).
Протягом 2013 року функцiонування цiєї галузi економiки не зазнало значних негативних тенденцiй та коливань. Конкуренцiя в галузi була помiрною.
Станом на 31 грудня 2013 року, у зв’язку з полiтичною та економiчною кризою, кiлькiсть операцiйного ризику значна, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.
Пiд валютним ризиком Група розумiє наявний або потенцiйний ризик для прибутку i капiталу, який виникає внаслiдок несприятливої змiни обмiнних валютних курсiв.
У зв’язку з незначними коливанням валютних курсiв протягом 2013 року, iстотних факторiв валютного ризику, що впливають на фiнансовий стан Групи не iснує.
Станом на 31 грудня 2013 року кiлькiсть валютного ризику незначна, якiсть управлiння висока, сукупний ризик низький, напрям ризику стабiльний.
Юридичний ризик — це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через порушення або недотримання Групою вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил.
На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той час як нормативна база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень.
Протягом 2013 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi Групи вимогам регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi.
Станом на 31 грудня 2013 року сукупний юридичний ризик помiрний, напрям ризику зростає.
Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через несприятливе сприймання iмiджу Групи клiєнтами, контрагентами, акцiонерами або регулятивними органами.
Станом на 31.12.2013 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний.
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31.12.2013 року сукупний стратегiчний ризик низький, напрям ризику стабiльний.
Система оцiнювання та управлiння ризиками Групи охоплює всi ризики притаманнi дiяльностi Групи, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. Управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння забезпечує чесний та прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн.
Основними ризиками в дiяльностi Групи є:
- Ризик посилення конкуренцiї у галузi проектно-вишукувальних робiт. Ризик посилення конкуренцiї у галузi спецiалiзацiї Групи, обумовлений змiнами у структурi житлового будiвництва та його фiнансування, що сталися останнiми роками. Так, майже 80% житла зводиться за кошти населення. Така тенденцiя спонукає iнвесторiв шукати виконавцiв як будiвельних, так i проектних робiт на основi тендерiв. Участь i, головне, перемога у тендерах стає основною умовою отримання замовлень на проектування. Для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Група здiйснює комплекс заходiв, спрямованих на пiдвищення своїх конкурентних переваг. Зокрема, проводиться єдина технiчна полiтика, спрямована на удосконалення технологiї проектування, забезпечення конкурентоспроможного рiвня i якостi розроблених проектiв, впроваджуються сучаснi iнформацiйнi технологiї, реалiзується програма пiдвищення рiвня пiдготовки персоналу. Однiєю з основних конкурентних переваг є надiйна репутацiя Групи, пiдкрiплена 76 роками успiшної працi в галузi проектно-вишукувальних робiт.
- Проблема безпеки i зберiгання iнформацiї. Для Групи, яка здебiльшого пов’язана зi сферою авторських розробок та проектування, iснує проблема безпеки та зберiгання iнформацiї. З метою зменшення впливу даного фактору на дiяльнiсть Групи, Групою здiйснюється цiльове фiнансування заходiв, спрямованих на пiдтримку безпеки iнформацiї.
- Плиннiсть кадрiв та необхiднiсть залучення молодих фахiвцiв. Високий рiвень плинностi кадрiв та середнiй вiк працiвникiв, який становить 45 рокiв, є факторами, що можуть спричинити негативний вплив на дiяльнiсть пiдприємства через те, що виникає нестача фахiвцiв, включаючи проектувальникiв, особливо конструкторiв, дорожникiв тощо. Iснують також проблеми з залученням молодих спецiалiстiв. Задля зменьшення впливу даних факторiв на дiяльнiсть товариства ПАТ "Київпроект" реалiзує полiтику, яка передбачає широкий комплекс заходiв, спрямованих на залучення молодих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї працюючих спiвробiтникiв.

Голова Правлiння Пермяков А.Б.

Головний бухгалтер Єгорова С.I. 

29 квітня 2014