Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"
2. Код за ЄДРПОУ 04012780
3. Місцезнаходження 01030, м.Київ, вул.Б. Хмельницького, 16-22
4. Міжміський код, телефон та факс 044 234-05-20 044 234-05-20
5. Електронна поштова адреса at@kyivproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kyivproekt.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 02 липня 2014 року (протокол №б/н):
- Припинено повноваження члена Правлiння Товариства - Першого заступника Голови Правлiння Бондар Алли Валерiївни (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 03 липня 2014 року. Посадова особа перебувала на посадi члена Правлiння з 01.03.2011 року по 02.07.2014 року. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 02 липня 2014 року (протокол №б/н):
- Припинено повноваження члена Правлiння Товариства Єгорової Свiтлани Iванiвни (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 03 липня 2014 року. Посадова особа перебувала на посадi члена Правлiння з 14.08.2013 року по 02.07.2014 року. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 02 липня 2014 року (протокол №б/н):
- Припинено повноваження члена Правлiння Товариства Братушка Романа Сергiйовича з 03 липня 2014 року. Посадова особа перебувала на посадi члена Правлiння з 14.08.2013 року по 02.07.2014 року. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 02 липня 2014 року (протокол №б/н):
- Обрано членом Правлiння - Першим заступником Голови Правлiння Устименка Богдана Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 03 липня 2014 року. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова Устименко Б.М. обраний на посаду строком згiдно Статуту Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. На протязi останнiх п’яти рокiв займався iндивiдуальною адвокатською дiяльнiстю. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 02 липня 2014 року (протокол №б/н):
- Обрано членом Правлiння - заступником Голови Правлiння Кюммюса Миколу Юрiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 03 липня 2014 року. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Кюммюс М.Ю. обраний на посаду строком згiдно Статуту Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. З 01.11.2013 року по 20.01.2014 року працював начальником служби безпеки в ТОВ «СЕ ГРУП». Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 02 липня 2014 року (протокол №б/н):
- Обрано членом Правлiння Захарова Тараса Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 03 липня 2014 року. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа обрана на посаду строком згiдно Статуту Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Починаючи з 2006 року обiймав посаду директора ТОВ «КУА «Iнтер Кепiтал Груп». Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Пiдгайний Ярослав Михайлович
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   03.07.2014
(дата)

3 липня 2014