Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

2. Код за ЄДРПОУ

04012780

3. Місцезнаходження

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22

4. Міжміський код, телефон та факс

044 234-05-20 044 234-05-20

5. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 12.08.14 (протокол № б/н):
обрано Головою Наглядової ради Товариства Устименка Богдана Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" 06.08.14 Устименко Б.М. обраний членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 12.08.14 (протокол № б/н):
припинено повноваження Голови Правлiння Товариства Пiдгайного Ярослава Михайловича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0,0001 %. Посадова особа перебувала на посадi Голови Правлiння Товариства з 10.02.12 до 12.08.14. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 12.08.14 (протокол № б/н):
обрано Директором Товариства Пiдгайного Ярослава Михайловича (згода на розкриття паспортних даних не надана) з 12.08.14. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0,0001 %. Починаючи з 10.02.12 i до цього часу Пiдгайний Я.М. перебував на посадi Голови Правлiння Товариства. Посадова особа обрана на посаду Директора строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Пiдгайний Ярослав Михайлович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

14.08.2014

(дата)

14 серпня 2014