Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект"

2. Код за ЄДРПОУ

04012780

3. Місцезнаходження

01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22

4. Міжміський код, телефон та факс

044 234-05-20 044 234-05-20

5. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

1. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 15.09.14 (протокол №28) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київпроект" (код ЄДРПОУ 32000441, адреса: 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22). Частка, якою володiє член Ревiзiйної комiсiї - юридична особа в статутному капiталi Товариства становить 0,0000%. ТОВ "Київпроект" здiйснювало повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект" у перiод 28.10.11-15.09.14.

2. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 15.09.14 (протокол №28) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Хрипкової Людмили Анатолiївни (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї у перiод 28.10.11-15.09.14. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства становить 0,7275%. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

3. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 15.09.14 (протокол №28) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Мошкiвського Олександра Євгеновича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї у перiод 28.10.11-15.09.14. До 28.10.11 також був обраний членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект". Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства становить 0,0000%. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 15.09.14 (протокол №28) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства юридичну особу - ГРИНВIЧ IНТЕРНЕШНЛ ВЕНЧУРС ЛIМIТЕД (реєстрацiйний код 1767915, адреса: Вiргiнськi острови (Брит.), Тортола, Роуд Таун, а\с 146). Посадова особа є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства становить - 19,7352%. Юридична особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї строком згiдно статуту ПАТ "Київпроект".

5. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 15.09.14 (протокол №28) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства юридичну особу - IСТАНОВА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (реєстрацiйний код НЕ 319191, адреса: Кiпр, 1065 Нiкосiя, 14 Промiтеос Стрiт, оф.М002). Посадова особа є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства становить - 16,1741%. Юридична особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї строком згiдно статуту ПАТ "Київпроект".

6. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 15.09.14 (протокол №28) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства юридичну особу - КСIЛАРЕТОС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (реєстрацiйний код НЕ 319738, адреса: Кiпр, 1065 Нiкосiя, 14 Промiтеос Стрiт, оф.М002). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства становить - 8,8978%. Юридична особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї строком згiдно статуту ПАТ "Київпроект".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Найменування посади

 

 

 

Пiдгайний Ярослав Михайлович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

17.09.2014

(дата)

17 вересня 2014