Новини

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор
 
 
 
Пiдгайний Ярослав Михайлович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
 
 
М.П.
 
24.10.2014
(дата)
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
4. Код за ЄДРПОУ
04012780
5. Міжміський код та телефон, факс
044 234-05-20 044 234-05-20
6. Електронна поштова адреса
at@kyivproekt.com.ua; office007.com@gmail.com
 
 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
24.10.2014
 
(дата)
2. Повідомлення
204 Вiдомостi ДКЦПФР
27.10.2014
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.kyivproekt.com.ua
в мережі Інтернет
24.10.2014
 
(адреса сторінки)
 
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
22.10.2014
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Устименко Богдан Миколайович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Устименка Богдана Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Перебував на посадi члена Наглядової ради 06.08.14 – 20.10.14. У перiод з 12.08.14 – 20.10.14 перебував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Захаров Тарас Євгенiйович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Захарова Тараса Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 06.08.14 – 22.10.14 працював в ПАТ "Київпроект" на посадi Члена Наглядової ради Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Мошкiвський Вiктор Євгенович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Мошкiвського Вiктора Євгеновича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 06.08.14 – 22.10.14 перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Доброва Свiтлана Костянтинiвна
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Добрової Свiтлани Костянтинiвни (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 06.08.14 – 22.10.14 перебувала на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Попов Олександр Євгенiйович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Попова Олександра Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод 06.08.14 – 22.10.14 працював на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
обрано
Член Наглядової ради
Устименко Богдан Миколайович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Обрано членом Наглядової ради Товариства Устименка Богдана Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод з 03.07.14 по 04.08.14 працював в ПАТ «Київпроект» на посадi члена Правлiння - Першого заступника Голови Правлiння; з 26.04.07 по 02.07.14 - iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть, адвокат; з 06.08.14 – 20.10.14 - Член Наглядової ради ПАТ «Київпроект»; з 12.08.14 – 20.10.14 - Голова Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
обрано
Член Наглядової ради
Доброва Свiтлана Костянтинiвна
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Обрано членом Наглядової ради Товариства Доброву Свiтлану Костянтинiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. У перiод з 21.11.08 по 15.07.11 ТОВ «ФОРТIС», помiчник адвоката; з 15.07.11 по 01.02.12 ТОВ «СВIСС ПАРТНЕРЗ», юрист; з 01.02.12 по теперiшнiй час ТОВ «СВIСС ПАРТНЕРЗ», директор; з 06.08.14 по 22.10.14 – член Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
обрано
Член Наглядової ради
Мошкiвський Вiктор Євгенович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Обрано членом Наглядової ради Товариства Мошкiвського Вiктора Євгеновича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Протягом останнiх п'яти рокiв не працював. У перiод з 06.08.14 по 22.10.14 – член Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
обрано
Голова Наглядової ради
Устименко Богдан Миколайович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «Київпроект» вiд 23.10.14 (протокол № 1):
Обрано Головою Наглядової ради Товариства Устименка Богдана Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" 22.10.14 Устименко Б.М. обраний членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
припинено повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї
ГРИНВIЧ IНТЕРНЕШНЛ ВЕНЧУРС ЛIМIТЕД
1767915
19.7352
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства юридичної особи - ГРИНВIЧ IНТЕРНЕШНЛ ВЕНЧУРС ЛIМIТЕД (реєстрацiйний код 1767915, адреса: Вiргiнськi острови (Брит.), Тортола, Роуд Таун, а\с 146). Частка, якою володiє член Ревiзiйної комiсiї в статутному капiталi Товариства становить - 19,7352%. У перiод 15.09.14 – 22.10.14 юридична особа була обрана членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект".
22.10.2014
припинено повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї
IСТАНОВА IНВЕСТМЕНТС ЛТД
319191
16.1741
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства юридичної особи - IСТАНОВА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (реєстрацiйний код НЕ 319191, адреса: Кiпр, 1065 Нiкосiя, 14 Промiтеос Стрiт, оф.М002). Частка, якою володiє член Ревiзiйної комiсiї в статутному капiталi Товариства становить - 16,1741%. У перiод 15.09.14 – 22.10.14 юридична особа була обрана членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект".
22.10.2014
припинено повноваження
Член Ревiзiйної комiсiї
КСIЛАРЕТОС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
319738
8.8978
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства юридичної особи - КСIЛАРЕТОС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (реєстрацiйний код НЕ 319738, адреса: Кiпр, 1065 Нiкосiя, 14 Промiтеос Стрiт, оф.М002). Частка, якою володiє член Ревiзiйної комiсiї в статутному капiталi Товариства становить - 8,8978%. У перiод 15.09.14 – 22.10.14 юридична особа була обрана членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект".
22.10.2014
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї
Захаров Тарас Євгенiйович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Захарова Тараса Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. У перiод 01.10.2007р. - теп. час директор ТОВ «КУА «IНТЕР КЕПIТАЛ ГРУП»; 06.08.14 – 22.10.14 - Член Наглядової ради ПАТ «Київпроект». Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї
Зiнченко Олександр Васильович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Зiнченка Олександра Васильовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. У перiод 08.2008 – 07.2009 ТОВ «Внутрiшнi воднi шляхи», директор; 02.2010 – 11.2013 ПП «ВКФ «Сознанiє», заступник директора з правових питань; 11.2013 – по 05.2014 ТОВ «Юридична фiрма «ТРIУМФ», заступник директора; 02.06.2014 – по теперiшнiй час АО "ТРIУМФ", заступник керiвника. Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
обрано
Член Ревiзiйної комiсiї
Кизименко Сергiй Анатолiйович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 22.10.14 (протокол № 29):
Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Кизименка Сергiя Анатолiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв не працював. Посадова особа обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київпроект» строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.10.2014
обрано
Голова Ревiзiйної комiсiї
Захаров Тарас Євгенiйович
 
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київпроект" вiд 23.10.14 (протокол № 1):
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Захарова Тараса Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить – 0 %. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" 22.10.14 Захаров Т.Є. обраний членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа обрана на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства строком згiдно Статуту. Судимостi та/або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 

24 жовтня 2014