Новини

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор
 
 
 
Воробйов Микола Олександрович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
 
 
М.П.
 
26.12.2014
(дата)
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22
4. Код за ЄДРПОУ
04012780
5. Міжміський код та телефон, факс
044 234-05-20 044 234-05-20
6. Електронна поштова адреса
at@kyivproekt.com.ua
 
 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.12.2014
 
(дата)
2. Повідомлення
250 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
30.12.2014
опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
www.kyivproekt.com.ua
в мережі Інтернет
29.12.2014
 
(адреса сторінки)
 
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п
Дата зміни
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"
Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
2
3
4
5
6
7
1
25.12.2014
25.12.2014
Хайтоп Лiмiтед
015988
4.9396
24.6748
Зміст інформації:
25.12.2014р. Публiчним акцiонерним товариством "КИЇВПРОЕКТ" отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 19.12.2014р. (Вих.№ 72512зв), на пiдставi якого стало вiдомо , що вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме:
пакет акцiй у власностi акцiонера юридичної особи Хайтоп Лiмiтед (Сейшельськi о-ви), iдентифiкацiйний код 015988, мiсцезнаходження: вул. Трiнiтi Хаус, оф.14, мiсто Вiкторiя, острiв Мае, який до змiни становив 4,9396 % вiд загальної кiлькостi акцiй або 301 682 шт., збiльшився та пiсля змiни становить 24,6748 % вiд загальної кiлькостi акцiй або 1 507 003 шт.
2
25.12.2014
25.12.2014
Джетрiкс ЛТД
015932
8.8060
24.9801
Зміст інформації:
25.12.2014р. Публiчним акцiонерним товариством "КИЇВПРОЕКТ" отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 19.12.2014р. (Вих.№ 72512зв), на пiдставi якого стало вiдомо , що вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме:
пакет акцiй у власностi акцiонера юридичної особи Джетрiкс ЛТД (Сейшельськi о-ви), iдентифiкацiйний код 015932, мiсцезнаходження: вул. Трiнiтi Хаус, оф.14, мiсто Вiкторiя, острiв Мае, який до змiни становив 8,8060 % голосуючих акцiй або 537 823 шт., збiльшився та пiсля змiни становить 24,9801 % вiд загальної кiлькостi акцiй або 1 525 647 шт.
3
25.12.2014
25.12.2014
АРВАТI ГЛОБАЛ ЛТД
1429473
16.0822
24.9800
Зміст інформації:
25.12.2014р. Публiчним акцiонерним товариством "КИЇВПРОЕКТ" отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 19.12.2014р. (Вих.№ 72512зв), на пiдставi якого стало вiдомо , що вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме:
пакет акцiй у власностi акцiонера юридичної особи АРВАТI ГЛОБАЛ ЛТД (Вiргiнськi о-ви (Брит.)), iдентифiкацiйний код 1429473, мiсцезнаходження: Род-Таун, буд.Трайдент Чемберз, оф. а/с 146, Тортола, Британськi Вiргiнськi острови, який до змiни становив 16,0822 % голосуючих акцiй або 982 215 шт., збiльшився та пiсля змiни становить 24,9800 % вiд загальної кiлькостi акцiй або 1 525 644 шт.
4
25.12.2014
25.12.2014
IСТАНОВА IНВЕСТМЕНТ ЛТД
НЕ 319191
16.1741
0
Зміст інформації:
25.12.2014р. Публiчним акцiонерним товариством "КИЇВПРОЕКТ" отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 19.12.2014р. (Вих.№ 72512зв), на пiдставi якого стало вiдомо , що вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме:
пакет акцiй у власностi акцiонера юридичної особи IСТАНОВА IНВЕСТМЕНТ ЛТД (Кiпр), iдентифiкацiйний код НЕ 319191, мiсцезнаходження: Промiтеос, буд. 14, оф. М002, Нiкосiя, 1065, який до змiни становив 16,1741 % голосуючих акцiй або 987 824 шт. зменшився та пiсля змiни становить 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй або 0 шт.
5
25.12.2014
25.12.2014
ГРИНВIЧ IНТЕРНЕШНЛ ВЕНЧУРС ЛIМIТЕД
1767915
19.7352
0
Зміст інформації:
25.12.2014р. Публiчним акцiонерним товариством "КИЇВПРОЕКТ" отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 19.12.2014р. (Вих.№ 72512зв), на пiдставi якого стало вiдомо , що вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме:
пакет акцiй у власностi акцiонера юридичної особи ГРИНВIЧ IНТЕРНЕШНЛ ВЕНЧУРС ЛIМIТЕД (Вiргiнськi о-ви (Брит.), iдентифiкацiйний код 1767915, мiсцезнаходження: буд. Трайдент Чемберз, оф., Тортола, Роуд-Таун, а/с 146, який до змiни становив 19,7352 % голосуючих акцiй або 1 205 320 шт., зменшився та пiсля змiни становить 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй або 0 шт.
 

29 грудня 2014