Новини

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Воробйов Микола Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

20.01.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВПРОЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22

4. Код за ЄДРПОУ

04012780

5. Міжміський код та телефон, факс

044 234-05-20 044 234-05-20

6. Електронна поштова адреса

at@kyivproekt.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.01.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

15 (2520) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

24.01.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.kyivproekt.com

в мережі Інтернет

23.01.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

20.01.2017

фізична особа

04012780

15.962407

19.776630

Зміст інформації:

19.01.2017 року Публiчним акцiонерним товариством "КИЇВПРОЕКТ" отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй україни" Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" станом на 17.01.2017 року, на пiдставi якого стало вiдомо про змiни щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, а саме: пакет акцiй у власностi фiзичної особи Попова Олександра Євгенiйовича, РНОКПП 2823501097, який до змiни становив 974897 штук голосуючих акцiй (15,962407%) збiльшився i становить 1207849 штук голосуючих акцiй (19,776630%) вiд загальної кiлькостi акцiй.

 

23 січня 2017